Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales (Dossier 31362)
Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag energie natuur en milieu Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 april 2010AlgemeenIk wil de leden van de fracties van CDA, PvdA, SP, VVD en ChristenUnie bedanken voor de getoonde interesse en waardering voor mijn initiatiefwetsvoorstel. ...

Voorstel van wet (Dossier 31362)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Geleidende brief (Dossier 31362)
Geleidende brief Geleidende brief belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 27 februari 2008Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Duyvendak ...

Wijziging van de Memorie van Toelichting (Dossier 31362)
Wijziging van de Memorie van Toelichting Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 6WIJZIGING VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 5 juni 2008De memorie van toelichting wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel (Dossier 31362)
Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 8BRIEF VAN HET LID VENDRIKAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage 25 september 2008Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de heer Duyvendak uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.Vendrik ...

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31362)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 7VERSLAGVastgesteld 11 juli 2008De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveAlgemeen 1Aanleiding voor en doelstelling van dit wetsvoorstel 2Kern van het wetsvoorstel 3Kolencentrales in perspectief 4Huidig CO2-beleid op het gebied van kolencentrales 4Beleidsmatige onderbouwing 5Alternatieven 5Invoering drempel CO2-emissie 6Tariefsverhoging 6Effecten 6Belastingopbrengst 7Invoeringstermijn 8Belastinglast 8Europese aspecten 8AlgemeenDe leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het initiatief van de gewaardeerde collega Duyvendak. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31362)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 31362)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 22 april 2008 en de reactie van de indiener d.d. 5 juni 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN TONGEREN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 12 december 2012 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Vendrik de verdediging van dit voorstel door mij zal worden voortgezet. ...

Nota van Wijziging (Dossier 31362)
Nota van Wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 juni 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales (Dossier 31362)
Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales Amendement energie natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31362)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) energie natuur en milieu Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2022 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel de leden Van der Graaf en Thijssen in de plaats treden van respectievelijk de leden Ceder en Gijs van Dijk. ...

Nota van wijziging (Dossier 35761)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 17 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2022 De initiatiefnemers hebben het uitgebreide advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel zeer op prijs gesteld. ...

Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN CEDER, JASPER VAN DIJK, GIJS VAN DIJK EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2021 Hierbij delen wij u mede dat de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, gelet op het vertrek van de leden Voordewind, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen uit de Kamer, overgenomen wordt door respectievelijk de leden Ceder, Gijs van Dijk en Van der Lee, en dat het lid Jasper van Dijk in de plaats treedt van het lid Alkaya. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35761)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 16 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 september 2023 Inhoudsopgave I. ...

Verslag (Dossier 35761)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35761)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 8 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 juli 2021, W02.21.0072/II, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 1 november 2022, zoals aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...