Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 0% (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 0% Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid zich inspant om consumptiegedrag van burgers aan te sturen middels belastingverhogingen en -verlagingen; overwegende dat de consumptie van groente en fruit goed is voor de mens; in acht nemende dat er dit jaar in elk geval meer belasting wordt geheven over producten die als «ongezond» worden beschouwd; verzoekt de regering voor de presentatie van de Voorjaarsnota met een plan te komen om het btw-tarief op de verkoop van groente en fruit te verlagen naar 0%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om de belasting op sportabonnementen af te schaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om de belasting op sportabonnementen af te schaffen Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering zich wil inspannen om gezonde levensstijlen te stimuleren middels lastenverlichting; constaterende dat sport en lichamelijke beweging een zeer positief effect hebben op de menselijke gezondheid en het risico verlagen op allerlei medische aandoeningen; overwegende dat sportabonnementen voor iedereen een forse kostenpost zijn, zeker voor ouders met jonge kinderen; overwegende dat de kosten van sportabonnementen kunnen meewegen in het aanschaffen daarvan; verzoekt de regering om vóór de presentatie van de Voorjaarsnota met een plan te komen om de belasting op sportabonnementen af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over de accijnsverhoging op tabak terugdraaien en afzien van verdere accijnsverhogingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over de accijnsverhoging op tabak terugdraaien en afzien van verdere accijnsverhogingen Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 1 januari een accijnsverhoging op tabakswaren is doorgevoerd; constaterende dat in april opnieuw een accijnsverhoging op tabakswaren zal plaatsvinden; constaterende dat de sigarettenprijs voor het grootste deel al bestaat uit belastingen; overwegende dat Nederlanders zo veel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen over de manier waarop zij hun leven willen leiden en dat de huidige tendens van overheidsbemoeienis en -betutteling moet worden gekeerd; overwegende dat de huidige tendens van lastenverhogingen moet worden gekeerd; verzoekt de regering om de accijnsverhoging van 1 januari jongstleden terug te draaien en af te zien van verdere accijnsverhogingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoek naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoek naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat recent veel verontrustend onderzoek (wereldwijd) naar buiten is gekomen dat wijst op (mogelijke) gezondheidsschade als gevolg van de coronavaccins; constaterende dat het Lareb deze week een rapport heeft uitgebracht waarin het vermoeden wordt uitgesproken dat postcovid mogelijk (deels) veroorzaakt wordt door de coronavaccins; overwegende dat het Lareb heeft aanbevolen dat aanvullend onderzoek naar dit mogelijke verband plaatsvindt, maar dat het Lareb dit onderzoek op dit moment zelf niet doet; constaterende dat het Ministerie van VWS in reactie op dit rapport heeft aangegeven «graag in gesprek te gaan met wetenschappers of, en zo ja welk, onderzoek nodig is om meer te weten te komen over zo'n mogelijke relatie»; overwegende dat, zeker zolang er nog wordt gevaccineerd, het van groot belang is dat dit onderzoek niet op de plank blijft liggen, maar zo snel mogelijk wordt opgestart, en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van VWS daarin een voortrekkersrol op zich neemt; verzoekt de regering zo snel mogelijk een onderzoek op te starten – het liefst uiteraard in samenwerking met Lareb – naar een mogelijk verband tussen coronavaccinaties en gezondheidsschade in het algemeen en postcovid in het bijzonder; verzoekt de regering de Kamer over de voortgang hiervan uiterlijk voor het voorjaarsreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 36346)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 februari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14, eerste lid, eerste zin, wordt «Zou Nederland lid moeten blijven van de Europese Unie (EU) of zou Nederland uit de Europese Unie (EU) moeten treden? ...

Voorstel van wet (Dossier 36346)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36346)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 36346)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State W04.23.00112/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 26 juli 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 36346)
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2023 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36346)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 februari 2024 Inhoudsopgave blz. ...