Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een kasschuif toepassen om de bezuiniging op het scheiden van wonen en zorg terug te draaien (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een kasschuif toepassen om de bezuiniging op het scheiden van wonen en zorg terug te draaien Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN ERGIN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ruim één op de vijf mensen tandzorg mijdt vanwege de kosten; overwegende dat dit aantal onder mensen met een laag inkomen ruim vier keer zo hoog is als onder mensen met een hoog inkomen; verzoekt de regering om mondzorg op te nemen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium (Dossier 35752)
Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium Motie ...

Verslag (Dossier 36241)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 december 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Motie van het lid Öztürk over het tweemaal per jaar aanmelden van mondelinge vragen door alle fracties (Dossier 34686)
Motie van het lid Öztürk over het tweemaal per jaar aanmelden van mondelinge vragen door alle fracties Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, draagt het presidium op om voor te stellen om in het Reglement van Orde op te nemen dat iedere fractie tweemaal per jaar een mondelinge vraag kan aanmelden die ongeacht de procedurele criteria door de Voorzitter aangemeld wordt voor het vragenuurtje, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over een roulatiesysteem in het Presidium voor kleine partijen (Dossier 34686)
Motie van het lid Öztürk over een roulatiesysteem in het Presidium voor kleine partijen Motie begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kleine fracties onvoldoende worden vertegenwoordigd in het presidium; overwegende dat het presidium een afspiegeling moet vormen van de Tweede Kamer; verzoekt het presidium, een roulatiesysteem voor kleine partijen in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit (Dossier 35166)
Motie van het lid Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Tweede Kamer inmiddels het Charter Diversiteit heeft ondertekend; overwegende dat diversiteit nog niet op alle niveaus in de Tweede Kamer is gerealiseerd; overwegende dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie heeft; verzoekt het presidium, een concrete cijfermatige doelstelling vast te stellen, die over twee jaar gehaald zou moeten zijn, en daarna weer iedere twee jaar; verzoekt het presidium tevens, om met een plan van aanpak te komen om deze doelstellingen te halen, en hierover voorafgaand aan de Raming aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning (Dossier 35166)
Motie van het lid Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ondersteuning van de fracties in de Tweede Kamer beperkt is in vergelijking met andere landen en in vergelijking met de ondersteuning van de regering; overwegende dat deze beperkte ondersteuning vaak terugkomt in afscheidsbrieven van Tweede Kamerleden en dat er meer gedaan zou moeten worden met de conclusies van deze exitbrieven; overwegende dat een serieuze parlementaire controle van groot belang is en iedere macht een tegenmacht verdient; verzoekt het presidium, te onderzoeken of en op welke manier de fractieondersteuning uitgebreid kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter (Dossier 35166)
Motie van het lid Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Tweede Kamer en de Kamervoorzitter belangrijk werk verrichten voor de Nederlandse democratie; overwegende dat democratie niet gratis is en best wat mag kosten; overwegende dat hiertegenover staat dat er wel maximale transparantie moet zijn over waar het geld van de Kamer aan uitgegeven wordt; verzoekt het presidium, inzichtelijk te maken welke kosten toe te rekenen zijn aan het presidium en de Kamervoorzitter, en hierover jaarlijks voorafgaand aan de Raming te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden (Dossier 35166)
Motie van het lid Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie heeft en de Tweede Kamer onafhankelijk moet zijn tegenover lobbyende sectoren die invloed proberen uit te oefenen; overwegende dat een Tweede Kamerlid op dit moment zo kan overstappen naar een baan in de sector waarover hij woordvoerder was; overwegende dat voor bewindspersonen sinds 2017 een lobbyverbod geldt voor de duur van twee jaar; verzoekt het presidium, te bezien hoe een analoog lobbyverbod van twee jaar kan gaan gelden voor Tweede Kamerleden, alsmede een tijdelijk verbod om een functie te aanvaarden in de sector waarover men in het parlement woordvoerder was, en hier voor de volgende Raming bij de Kamer op terug te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35975-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 december 2021 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35101)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 12 mei 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35985)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie markttoezicht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 januari 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34818)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34818)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...