Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

554 resultaten

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. (Dossier 36410-V)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. ...

Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de leiding van Hamas de operaties van de terreurorganisatie vanuit Qatar aanstuurt en vrijelijk lijkt te opereren; overwegende dat Hamasleiders een luxeleven leiden in Qatar terwijl de Israëli's en Palestijnen lijden onder hun terreur; verzoekt het kabinet om de autoriteiten in Qatar op te roepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-V)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet om de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend te steunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 35761)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 17 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) (Dossier 35761)
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) Brief Presidium economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 4 oktober 2023 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij brief van 29 september 2023 om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35761)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 16 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 september 2023 Inhoudsopgave I. ...

Verslag (Dossier 35761)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35761)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 8 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 juli 2021, W02.21.0072/II, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 1 november 2022, zoals aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35761)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 10 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35761)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 9 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 15 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, KOEKKOEK EN HAMMELBURG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Koekkoek in de plaats treedt van de heer Boutkan. ...

Voorstel van wet (Dossier 35761)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 20 maart 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 20 maart 2023 Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg over advisering van het College voor de Rechten van de Mens (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg over advisering van het College voor de Rechten van de Mens Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 25 januari 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 25 januari 2023 Heden ontvingen wij de advisering van het College voor de Rechten van de Mens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het merendeel van mensen met een psychische aandoening en een euthanasieverzoek wordt doorverwezen naar het Expertisecentrum Euthanasie en daar de wachttijd twee tot drie jaar is; constaterende dat door de lange wachttijd een groep hulpvragers overgaat tot zelfdoding, omdat de lijdensdruk zo hoog is; van mening dat het in het belang van de patiënt is om zo veel als mogelijk met een euthanasieverzoek terecht te kunnen bij de eigen behandelaar; van mening dat er meer kennis bij zorgprofessionals zoals psychiaters en huisartsen noodzakelijk is; verzoekt de regering om kennis en expertise te bevorderen bij zorgprofessionals door te onderzoeken hoe de consultatiefunctie door het Expertisecentrum structureel kan worden georganiseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat xenotransplantatie een veelbelovende techniek is om het tekort aan donororganen terug te dringen; overwegende dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en nog veel onderzoek nodig is om de mogelijkheden hiervan goed in kaart te brengen; verzoekt de regering om onderzoek naar nieuwe vormen van xenotransplantatie mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S. ...

Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE C.S. ...