Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers een waardevolle en onmisbare bijdrage leveren aan de zorg en ondersteuning van hun naasten; overwegende dat tijdelijke vervangende zorg voor mantelzorgers de mogelijkheid biedt om tijdelijk rust te nemen, bij te tanken en hun eigen gezondheid te waarborgen; overwegende dat het ontlasten van mantelzorgers door middel van tijdelijke vervangende zorg hen in staat stelt om hun zorgtaken beter vol te houden en de kwaliteit van zorg te waarborgen; van mening dat het faciliteren en financieren van tijdelijke vervangende zorg een verantwoordelijkheid is van de overheid; verzoekt de regering de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, zoals gemeenten, zorginstellingen en mantelzorgorganisaties, te stimuleren en te faciliteren om de beschikbaarheid en kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Plas over het behoud van het aanbod van dierlijke eiwitten in ziekenhuizen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over het behoud van het aanbod van dierlijke eiwitten in ziekenhuizen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ook in Nederland steeds meer ziekenhuizen overgaan, of overwegen over te gaan, tot het aanbieden van plantaardige voeding en het aanbieden van dierlijke eiwitten willen verminderen dan wel op termijn willen staken; overwegende dat, zeker voor zieke of oudere mensen, dierlijke eiwitten van belang zijn voor herstel, welzijn en het tegengaan van ondervoeding en mensen recht hebben op een vrije keuze; overwegende dat dierlijke eiwitten passen in een gebalanceerd eetpatroon; verzoekt de regering erop toe te zien dat in ziekenhuizen dierlijke eiwitten niet van het menu verdwijnen, dat dit aanbod zichtbaar aanwezig blijft op de menu's en dat mensen er niet apart naar hoeven te vragen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 143.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van der Plas over het afschaffen van de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over het afschaffen van de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken en verloskundigenpraktijken een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg en nauw betrokken zijn bij de zorgverlening aan de bevolking; overwegende dat nut en noodzaak van de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders niet duidelijk is aangetoond en dat die administratieve lasten met zich meebrengt die disproportioneel zijn voor deze kleinere zorgaanbieders; overwegende dat het afschaffen van de openbare jaarverantwoordingsplicht de administratieve lasten voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders kan verminderen, waardoor zij zich meer kunnen concentreren op de zorg aan patiënten; verzoekt de regering de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat de regering het WHO-pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat de regering het WHO-pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er momenteel onderhandelingen gaande zijn over het WHO-pandemieverdrag en de International Health Regulations, de IHR, ofwel de internationale gezondheidsregels; overwegende dat transparantie en openheid van groot belang zijn bij het bespreken van deze onderwerpen; verzoekt de regering de Kamer te informeren over reeds genomen besluiten en spreekt uit dat de regering het pandemieverdrag niet ondertekent voordat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRINWIS Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vereniging Coöperatie Laatste Wil voornemens is om een proeftuin te lanceren waarbij 10.000 deelnemers een zelfmoordmiddel ontvangen; overwegende dat opzettelijke hulp bij zelfdoding in artikel 294 Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld en er meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen naar verstrekking van het zelfmoordmiddel; overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het vrij beschikbaar maken van zelfmoordmiddelen tot meer suïcides leidt; voorts overwegende dat de verstrekking van een dergelijk middel kan landen bij mensen in kwetsbare omstandigheden, op verkeerde plekken en dat inname tot onomkeerbare gevolgen leidt; voorts overwegende dat een dergelijke proeftuin grootschalig experimenteert met zelfdoding en dat CLW telkens opnieuw de mazen van de wet lijkt te zoeken en het nu opnieuw wachten is totdat er mensen sterven om een strafbaar feit te constateren; verzoekt de regering binnen de huidige wettelijke mogelijkheden ten spoedigste te voorkomen dat het zelfmoordmiddel wordt verstrekt en deze proeftuin dus te verbieden; verzoekt de regering indien binnen de huidige wettelijke mogelijkheden geen ruimte is, met aanvullende wetgeving en desnoods spoedwetgeving dit levensgevaarlijke project een halt toe te roepen; verzoekt de regering voorts om zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk na te gaan of dergelijke voorbereidende handelingen niet moeten leiden tot een verbod van genoemde rechtspersoon, die willens en wetens zelfdoding mogelijk maakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder (Dossier 35756)
Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder Motie landbouw planten Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het risico op niet-toegelaten gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijding toeneemt; overwegende dat een campagne is gevoerd tegen het particulier gebruik van glyfosaat in samenwerking met tuincentra en dat deze zeer effectief was; verzoekt de regering, in lijn met de eerdere campagne tegen het particulier gebruik van glyfosaat, samen te werken met tuincentra en andere verkooppunten teneinde een campagne tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder te organiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof (Dossier 35756)
Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof Motie landbouw planten Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het gebruik van lijmstrips tegen de eikenprocessierups ineffectief is en grote risico's op schadelijke neveneffecten met zich meebrengt; overwegende dat het instrument lijm als actieve stof volgens de Wet natuurbescherming verboden is, maar dat het nog steeds mogelijk is hiervoor een ontheffing te vragen bij de provincie; verzoekt de regering de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof volgens de Wet natuurbescherming in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen (Dossier 35756)
Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) landbouw planten Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 1 juni 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, onder 3, wordt in het voorgestelde tweede lid voor de punt aan het slot ingevoegd «en van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die uitsluitend basisstoffen en werkzame stoffen met een laag risico bevatten, als bedoeld in Verordening (EG) 1107/2009». ...

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder (t.v.v. 35756-14) (Dossier 35756)
Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder (t.v.v. 35756-14) Motie (gewijzigd/nader) landbouw planten Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Voorgesteld 5 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het risico op niet-toegelaten gebruik van chloor en onjuist of niet-toegelaten gebruik op basis van azijn als onkruidbestrijding toeneemt; overwegende dat het gebruik van chloor als onkruidverdelger niet is toegestaan; overwegende dat middelen op basis van azijn alleen onder zeer specifieke omstandigheden mogen worden gebruikt als onkruidverdelger en onjuist gebruik van deze middelen op basis van azijn een groot risico is; overwegende dat een campagne is gevoerd tegen het particulier gebruik van glyfosaat in samenwerking met tuincentra en dat deze zeer effectief was; verzoekt de regering, in lijn met de eerdere campagne tegen het particulier gebruik van glyfosaat, samen te werken met tuincentra en andere verkooppunten teneinde een campagne tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder te organiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36477)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 36477)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 36477)
Geleidende brief Geleidende brief organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s-Gravenhage, 5 december 2023 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen. ...

Voorstel van wet (Dossier 36459)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36459)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 36459)
Brief van de leden Krul, Ceder en Keijzer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN KRUL, CEDER EN KEIJZER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2024 Hierbij delen wij u mede dat bij de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, het lid Krul in de plaats treedt van het lid Palland, het lid Ceder in de plaats treedt van het lid Drost en het lid Keijzer in de plaats treedt van het lid Pouw-Verweij. ...