Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

112 resultaten

Inrichting financiële functie ministerie van VWS (Dossier 36410-XVI)
Inrichting financiële functie ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2023 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. 20 juni 2023 is met uw Kamer gesproken over het (financieel) beheer1 en kwam ook de inrichting van de financiële functie aan bod. ...

Motie van het lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers een waardevolle en onmisbare bijdrage leveren aan de zorg en ondersteuning van hun naasten; overwegende dat tijdelijke vervangende zorg voor mantelzorgers de mogelijkheid biedt om tijdelijk rust te nemen, bij te tanken en hun eigen gezondheid te waarborgen; overwegende dat het ontlasten van mantelzorgers door middel van tijdelijke vervangende zorg hen in staat stelt om hun zorgtaken beter vol te houden en de kwaliteit van zorg te waarborgen; van mening dat het faciliteren en financieren van tijdelijke vervangende zorg een verantwoordelijkheid is van de overheid; verzoekt de regering de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, zoals gemeenten, zorginstellingen en mantelzorgorganisaties, te stimuleren en te faciliteren om de beschikbaarheid en kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bushoff over een wetsvoorstel om het eigen risico in 2025 met €100 te verlagen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bushoff over een wetsvoorstel om het eigen risico in 2025 met €100 te verlagen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BUSHOFF Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer mensen zorg mijden vanwege de kosten; overwegende dat de Tweede Kamer zich in de motie op stuk nr. 9 (36 471) ervoor heeft uitgesproken om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen; overwegende dat in 2025 de eerste stap gezet kan worden met het afbouwen van het eigen risico; verzoekt de regering met spoed een wetsvoorstel voor te bereiden om het eigen risico in 2025 met € 100 te verlagen; verzoekt de regering om deze investering van circa 1,4 miljard euro te dekken door de maximuminkomensgrens voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (IAB Zvw) af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het merendeel van mensen met een psychische aandoening en een euthanasieverzoek wordt doorverwezen naar het Expertisecentrum Euthanasie en daar de wachttijd twee tot drie jaar is; constaterende dat door de lange wachttijd een groep hulpvragers overgaat tot zelfdoding, omdat de lijdensdruk zo hoog is; van mening dat het in het belang van de patiënt is om zo veel als mogelijk met een euthanasieverzoek terecht te kunnen bij de eigen behandelaar; van mening dat er meer kennis bij zorgprofessionals zoals psychiaters en huisartsen noodzakelijk is; verzoekt de regering om kennis en expertise te bevorderen bij zorgprofessionals door te onderzoeken hoe de consultatiefunctie door het Expertisecentrum structureel kan worden georganiseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN KRUL Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans op wiegendood en gezondheidsproblemen zoals een middenoorontsteking, luchtweginfecties en astma vergroot; constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans vergroot dat zij later ook gaan roken; constaterende dat een rookvrij beleid op plaatsen waar veel kinderen komen resulteert in een afname van gezondheidsproblemen en het aantal ziekenhuisbezoeken hierdoor; verzoekt de regering om met een plan te komen voor een rookverbod ten aanzien van plekken waar veel kinderen komen, zoals in pretparken, speeltuinen en openluchtzwembaden; verzoekt de regering om ervaringen en de haalbaarheid te onderzoeken van een breder verbod van roken in de nabijheid van kinderen, en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dobbe over een verbod op het gebruik van de vijfminutenregistratie door zorgaanbieders (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dobbe over een verbod op het gebruik van de vijfminutenregistratie door zorgaanbieders Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DOBBE Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijfminutenregistratie nog steeds gehanteerd wordt bij circa een derde van de zorgaanbieders; verzoekt de regering om het gebruik van de vijfminutenregistratie door zorgaanbieders te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2024 In aanloop naar de komende begrotingsbehandeling van VWS sturen wij uw Kamer hierbij een stand van zaken van een divers aantal moties en toezeggingen. ...

Motie van de leden Westerveld en Bikker over ruime aandacht in de uitwerking van de transformatieplannen voor de preventie en de aanpak van dakloosheid (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Bikker over ruime aandacht in de uitwerking van de transformatieplannen voor de preventie en de aanpak van dakloosheid Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN BIKKER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal daklozen toeneemt en er tegelijk een groot tekort is aan opvang- en woonplekken; constaterende dat dakloosheid zorgt voor allerlei mentale en fysieke (gezondheids)problemen en bijbehorende (zorg)kosten; constaterende dat de aanpak dakloosheid en de transformatie van opvang naar wonen naadloos past bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin integraal gekeken wordt naar het zorgvraagstuk over alle domeinen, en dat voor dit doel dus ook een beroep kan worden gedaan op de transformatiemiddelen IZA; verzoekt de regering te stimuleren dat bij de uitwerking van de transformatieplannen ruime aandacht is voor activiteiten die bijdragen aan de preventie en aanpak van dakloosheid, mits deze voldoen aan de doelen en criteria die zijn gesteld in het beoordelingskader van het IZA, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut de database Effectieve jeugdinterventies verbreden tot een pragmatisch instrument (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut de database Effectieve jeugdinterventies verbreden tot een pragmatisch instrument Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meer dan 400.000 kinderen en jongeren gebruikmaken van jeugdhulp; overwegende dat gemeenten en verwijzers door de enorme hoeveelheid aanbieders en interventies door de bomen het bos niet meer zien en behoefte hebben aan duidelijkheid over de te verwachten effectiviteit van de interventies; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat duidelijker wordt welke jeugdhulp bewezen effectief is door in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut het doel van de database Effectieve jeugdinterventies te verbreden naar een pragmatisch instrument met als doel professionals, aanbieders en gemeenten te helpen kiezen voor het zo veel mogelijk werken met effectieve interventies en werkzame elementen, op basis van onder andere richtlijnen en kwaliteitskaders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema c.s. over voorkomen dat de zorg implodeert door een topprioriteit te maken van de vermindering van de regeltijd (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Agema c.s. over voorkomen dat de zorg implodeert door een topprioriteit te maken van de vermindering van de regeltijd Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. ...

Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat xenotransplantatie een veelbelovende techniek is om het tekort aan donororganen terug te dringen; overwegende dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en nog veel onderzoek nodig is om de mogelijkheden hiervan goed in kaart te brengen; verzoekt de regering om onderzoek naar nieuwe vormen van xenotransplantatie mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Belangrijkste budgettaire wijzigingen Ontwerpbegroting 2024 (Dossier 36410-XVI)
Belangrijkste budgettaire wijzigingen Ontwerpbegroting 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Op verzoek van uw Kamer bied ik hierbij een overzicht aan van de belangrijkste budgettaire uitgaven die zijn opgenomen in de Ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. ...

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord; constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren; overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg; verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten (Dossier 36410-XVI)
Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Op 15 september 2022 hebben wij het rapport aangeboden van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (hierna: «regeling»).1 Daarmee is voldaan aan de toezegging die is gedaan in de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 20212. ...

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas over het behoud van het aanbod van dierlijke eiwitten in ziekenhuizen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van der Plas over het behoud van het aanbod van dierlijke eiwitten in ziekenhuizen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ook in Nederland steeds meer ziekenhuizen overgaan, of overwegen over te gaan, tot het aanbieden van plantaardige voeding en het aanbieden van dierlijke eiwitten willen verminderen dan wel op termijn willen staken; overwegende dat, zeker voor zieke of oudere mensen, dierlijke eiwitten van belang zijn voor herstel, welzijn en het tegengaan van ondervoeding en mensen recht hebben op een vrije keuze; overwegende dat dierlijke eiwitten passen in een gebalanceerd eetpatroon; verzoekt de regering erop toe te zien dat in ziekenhuizen dierlijke eiwitten niet van het menu verdwijnen, dat dit aanbod zichtbaar aanwezig blijft op de menu's en dat mensen er niet apart naar hoeven te vragen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen (Dossier 36410-XVI)
Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft uitgevoerd naar de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen. ...

Motie van het lid Dobbe over de personele bezettingsnorm van twee zorgverleners op acht verpleeghuisbewoners handhaven (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dobbe over de personele bezettingsnorm van twee zorgverleners op acht verpleeghuisbewoners handhaven Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID DOBBE Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de personele bezettingsnorm in verpleeghuizen is ingevoerd om de kwaliteit van de zorg te garanderen; verzoekt de regering om de personele bezettingsnorm van twee zorgverleners op acht verpleeghuisbewoners te handhaven, om zo de kwaliteit in de verpleeghuizen te kunnen behouden en de werkdruk voor zorgverleners niet verder op te laten lopen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over onderzoeken of een voorziening als een consultatiebureau een eenduidige en laagdrempelige toegang tot preventie voor ouderen kan bieden (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over onderzoeken of een voorziening als een consultatiebureau een eenduidige en laagdrempelige toegang tot preventie voor ouderen kan bieden Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat consultatiebureaus voor 98% van de zuigelingen en peuters toegang bieden tot preventie en vroegsignalering van gezondheidsrisico's en -problemen; overwegende dat de jeugdgezondheidszorg bijdraagt aan werkdrukverlaging van de eerstelijnszorg; overwegende dat ook kwetsbare volwassenen en ouderen behoefte hebben aan laagdrempelige en eenduidige toegang tot preventie (onder andere met vaccins) en vroegsignalering; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke manier voor ouderen een soortgelijke voorziening als het consultatiebureau deze eenduidige toegang kan bieden, met een positief effect op de werkdruk in de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

VWS-monitor september 2023 (Dossier 36410-XVI)
VWS-monitor september 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2023 aan. ...