Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Motie van de leden Grinwis en Flach over harmonisering van de tariefmethodieken met Duitsland en België (Dossier 36378)
Motie van de leden Grinwis en Flach over harmonisering van de tariefmethodieken met Duitsland en België Motie energie natuur en milieu Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister zich in Europees verband inzet voor de harmonisering van de tariefmethodieken; overwegende dat dit vanuit het oogpunt van het beperken van netcongestie en het aanjagen van de energietransitie zeer gewenst is, aangezien netbatterijen en elektrolysers nu over de grens worden neergezet in plaats van in Nederland; verzoekt de regering totdat harmonisering in de EU is bereikt, in gesprek te gaan met onze buurlanden Duitsland en België en de ACM om met deze landen in ieder geval die harmonisering te bereiken, zo nodig door de methodiek van die landen in Nederland toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Regels energiemarkten en energiesystemen (Energiewet), van 8 april 2024, over allocatiepunten (Dossier 36378)
Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Regels energiemarkten en energiesystemen (Energiewet), van 8 april 2024, over allocatiepunten Brief regering energie natuur en milieu Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2024 Tijdens het Wetgevingsoverleg over de Energiewet (thema: Gebruikers) 8 april jl. heb ik toegezegd voorafgaand aan het volgende wetgevingsoverleg de vragen van het lid Bontenbal (CDA) over allocatiepunten schriftelijk te beantwoorden. ...

Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers (Dossier 36378)
Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers Amendement energie natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Ontvangen 30 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.5a Maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers 1. ...

Amendement van de leden Bontenbal en Erkens over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling (Dossier 36378)
Amendement van de leden Bontenbal en Erkens over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling Amendement energie natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BONTENBAL EN ERKENS Ontvangen 8 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.24a, tweede lid, wordt «verdeling» vervangen door «veiling van de leveringsovereenkomsten» en wordt na «vergunninghouders» ingevoegd «tegen de voorwaarden en tarieven die golden voor de overeenkomst zoals deze was gesloten met de vergunninghouder wiens vergunning wordt ingetrokken dan wel die in faillissement verkeert». ...

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening (Dossier 36378)
Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FLACH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Wetgevingsadviezen en uitvoerings- en handhavingstoetsen bij Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Dossier 36378)
Wetgevingsadviezen en uitvoerings- en handhavingstoetsen bij Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2023 Na akkoord in de ministerraad op 9 juni 2023, is het wetsvoorstel voor de Energiewet bij uw Kamer aangeboden voor behandeling (Kamerstuk 36 378). ...

Toelichting op de Energiewet (Dossier 36378)
Toelichting op de Energiewet Brief regering energie natuur en milieu Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2023 We staan er niet dagelijks bij stil, maar wanneer we thuis het licht aan doen of op een kille dag de verwarming aanzetten, zijn veel verschillende partijen aan het werk geweest om dat mogelijk te maken. ...

Amendement van het lid Postma over een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten (Dossier 36378)
Amendement van het lid Postma over een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten Amendement energie natuur en milieu Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID POSTMA Ontvangen 8 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.6, eerste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nota van wijziging (Dossier 36378)
Nota van wijziging Nota van wijziging energie natuur en milieu Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 februari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 36378)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging energie natuur en milieu Nr. 41 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Erkens over het versterken en verbeteren van de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen (Dossier 36378)
Amendement van het lid Erkens over het versterken en verbeteren van de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen Amendement energie natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS Ontvangen 8 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Postma over de groepen van kwetsbare afnemers breder definiëren (Dossier 36378)
Motie van het lid Postma over de groepen van kwetsbare afnemers breder definiëren Motie energie natuur en milieu Nr. 38 MOTIE VAN HET LID POSTMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de definitie «kwetsbare afnemer» erg nauw is gedefinieerd; constaterende dat elektriciteit en gas een basisbehoefte is, want het is nodig om je huis te verwarmen, je mobiel op te laden, je wifi werkend te houden, en dus een basisvoorwaarde om mee te doen aan de maatschappij; verzoekt de regering deze definitie opnieuw te bezien en de groepen van kwetsbare afnemers breder te definiëren, en deze brede definitie twee weken voor de plenaire behandeling naar de Tweede Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Erkens over een kenniscentrum opzetten waarbij netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven ondernemers kunnen helpen om een energiehub te realiseren (Dossier 36378)
Motie van het lid Erkens over een kenniscentrum opzetten waarbij netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven ondernemers kunnen helpen om een energiehub te realiseren Motie energie natuur en milieu Nr. 39 MOTIE VAN HET LID ERKENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat om snel een energiehub te realiseren ondernemers in één keer een kloppende aanvraag moeten indienen; overwegende dat bedrijven, alsook gemeenten en provincies, hiervoor niet altijd over voldoende kennis beschikken; verzoekt de regering om bij de uitwerking van het amendement-Erkens c.s. op stuk nr. 8 (36 410 XIII) een kenniscentrum op te zetten waarbij netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven samen ondernemers kunnen helpen om een energiehub op te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Erkens en Bontenbal over het bieden van de mogelijkheid aan aangeslotenen om zelf hun aansluiting te realiseren (Dossier 36378)
Amendement van de leden Erkens en Bontenbal over het bieden van de mogelijkheid aan aangeslotenen om zelf hun aansluiting te realiseren Amendement energie natuur en milieu Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN BONTENBAL Ontvangen 15 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.39 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36378)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag energie natuur en milieu Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 februari 2024 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (hierna ook: commissie) uitgebrachte verslag over het voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (hierna ook: Verslag). ...

Amendement van het lid Grinwis over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen (Dossier 36378)
Amendement van het lid Grinwis over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen Amendement energie natuur en milieu Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS Ontvangen 5 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Grinwis over terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen bij faillissement (Dossier 36378)
Amendement van het lid Grinwis over terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen bij faillissement Amendement energie natuur en milieu Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS Ontvangen 5 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.24a wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.24b Financiële voorzieningen bij intrekking vergunning of faillissement vergunninghouder 1. ...

Amendement van de leden Kröger en Grinwis over uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven (Dossier 36378)
Amendement van de leden Kröger en Grinwis over uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven Amendement energie natuur en milieu Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN GRINWIS Ontvangen 15 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.19, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kröger c.s. over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken (Dossier 36378)
Amendement van het lid Kröger c.s. over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken Amendement energie natuur en milieu Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID KRÖGER C.S. ...

Aanbieding derde nota van wijziging inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) (Dossier 36378)
Aanbieding derde nota van wijziging inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de derde nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel aan (Kamerstuk 36 378, nr. ...