Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Amendement van het lid Van Ginneken over wijziging geslachtsregistratie personen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst rechter (Dossier 35825)
Amendement van het lid Van Ginneken over wijziging geslachtsregistratie personen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst rechter Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 26 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 9 over wijziging geslachtsregistratie personen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst rechter (Dossier 35825)
Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 9 over wijziging geslachtsregistratie personen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst rechter Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten (Dossier 35825)
Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten Brief regering bestuur gemeenten Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2021 In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35 825, nr. 3) wordt verwezen naar de Impactanalyse Wijziging Transgenderwet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het horen van minderjarigen vanaf 12 jaar door de rechter bij de wijziging van de vermelding van het geslacht van een ouder of voogd (Dossier 35825)
Amendement van het lid Van der Staaij over het horen van minderjarigen vanaf 12 jaar door de rechter bij de wijziging van de vermelding van het geslacht van een ouder of voogd Amendement bestuur gemeenten Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 25 april 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, onder 5, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35825)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 november 2021 I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Dossier 35825)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten Nr. 16 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juli 2022 en het nader rapport d.d. 6 april 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechstbescherming. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte (Dossier 35825)
Amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte Amendement bestuur gemeenten Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 27 september 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt in het vijfde onderdeel in de aanhef «drie» vervangen door «vier» en wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Verslag (Dossier 35825)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35825)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 maart 2021 en het nader rapport d.d. 30 april 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Nota van wijziging (Dossier 35825)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel D, wordt aan het voorgestelde artikel 28a een nieuw lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Voorstel van wet (Dossier 35825)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35825)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35825)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Stand van zaken uitvoering motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken (Kamerstuk 33836-91) (Dossier 35825)
Stand van zaken uitvoering motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken (Kamerstuk 33836-91) Brief regering bestuur gemeenten Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR RECHTSBESCHERMING EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 Op 23 april jl. nam uw Kamer de motie Van Vroonhoven en Diederik van Dijk aan. ...

Amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Dossier 35825)
Amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 30 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel C, onder 5, komt het voorgestelde vijfde lid, te luiden: 5. ...

Reactie op het amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Dossier 35825)
Reactie op het amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” Brief regering bestuur gemeenten Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2021 Bij het wetvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35 825) is door het Lid Van Ginneken (D66) een amendement ingediend, dat strekt tot het regelen van een non-binaire geslachtregistratie, de zogenoemde «X», in de geboorteakte (Kamerstuk 35 825, nr. ...

Inventarisatie geslachtsregistratie X (Dossier 35825)
Inventarisatie geslachtsregistratie X Brief regering bestuur gemeenten Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2023 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte (Dossier 35825)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN POUW-VERWEIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 27 september 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt in het vijfde onderdeel in de aanhef «drie» vervangen door «vier» en wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” (Dossier 35825)
Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x” Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het vervangen van het criterium van oprechtheid door duurzaamheid van de overtuiging bij het wijzigen van de vermelding van het geslacht door de rechter (Dossier 35825)
Amendement van het lid Van der Staaij over het vervangen van het criterium van oprechtheid door duurzaamheid van de overtuiging bij het wijzigen van de vermelding van het geslacht door de rechter Amendement bestuur gemeenten Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 25 april 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 28aa, vierde lid, «oprecht en weloverwogen» vervangen door «duurzaam en weloverwogen». ...