Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden (Dossier 35756)
Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden Motie landbouw planten Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VESTERING Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er volgens de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EG) geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden; constaterende dat zowel de doelen van de Kaderrichtlijn Water als die voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland niet gehaald worden, onder andere door de verontreiniging door pesticiden; verzoekt de regering het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden te verbieden, zowel binnen als buiten de landbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Beckerman en Vestering over artikel 12 van de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden omzetten in nationale wetgeving (Dossier 35756)
Motie van de leden Beckerman en Vestering over artikel 12 van de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden omzetten in nationale wetgeving Motie landbouw planten Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VESTERING Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden vereist dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Natura 2000-gebieden wordt verboden of geminimaliseerd; constaterende dat Nederland ervoor heeft gekozen dit niet om te zetten in nationale wetgeving; constaterende dat de Natura 2000-gebieden in Nederland onder druk staan, terwijl bestrijdingsmiddelen nog steeds gebruikt worden in deze gebieden omdat dit niet wordt verboden in veel natuurbeheerplannen; verzoekt het kabinet artikel 12 van de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden om te zetten in nationale wetgeving door het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw in Natura 2000-gebieden te verbieden of minimaliseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vervolg geamendeerde wetsvoorstel gewasbescherming en biociden en moties over gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 35756)
Vervolg geamendeerde wetsvoorstel gewasbescherming en biociden en moties over gewasbeschermingsmiddelen Brief regering landbouw planten Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2023 Tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35 756)) (verder: wetsvoorstel) heeft uw Kamer twee amendementen aangenomen (Kamerstuk 35 756, nrs. ...

Amendement van het lid Bromet c.s. over het aanwijzen van meer soorten gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verminderd of verboden (Dossier 35756)
Amendement van het lid Bromet c.s. over het aanwijzen van meer soorten gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verminderd of verboden Amendement landbouw planten Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET C.S. ...

Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden (Dossier 35756)
Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden Brief regering landbouw planten Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2024 De vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat heeft mij gevraagd vóór 17 april 2024 te reageren «op het gegeven dat de nota van wijziging niet kan worden verwerkt» in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. ...

Uitstel reactie op de amendementen van het lid Bromet c.s. over het aanwijzen van meer soorten gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verminderd of verboden (Kamerstuk 35756-7) en van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen (Kamerstuk 35756-8) (Dossier 35756)
Uitstel reactie op de amendementen van het lid Bromet c.s. over het aanwijzen van meer soorten gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verminderd of verboden (Kamerstuk 35756-7) en van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen (Kamerstuk 35756-8) Brief regering landbouw planten Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 In het plenair debat over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft uw Kamer twee amendementen aangenomen (Kamerstuk 35 756, nrs. ...

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756) (Dossier 35756)
Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756) Brief regering landbouw planten Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2022 Op 1 juni jl. heeft het plenair debat over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden plaatsgevonden (Handelingen II 2021/22, nr. 86, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35756)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw planten Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 januari 2021 en het nader rapport d.d. 26 februari 2021, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35756)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag landbouw planten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 maart 2022 Met interesse heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarin onder meer een grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw wordt gecreëerd. ...

Voorstel van wet (Dossier 35756)
Voorstel van wet Voorstel van wet landbouw planten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35756)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap landbouw planten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35756)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting landbouw planten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding Gewasbeschermingsmiddelen zijn een belangrijk instrument om planten en plantaardige producten tegen schadelijke organismen te beschermen. ...

Voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2022 aangebrachte wijzigingen (Dossier 35756)
Voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2022 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) landbouw planten Nr. 22 VOORSTEL VAN WET ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 5 JULI 2022 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 35756)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) landbouw planten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder (Dossier 35756)
Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over een campagne organiseren tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder Motie landbouw planten Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij een verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het risico op niet-toegelaten gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijding toeneemt; overwegende dat een campagne is gevoerd tegen het particulier gebruik van glyfosaat in samenwerking met tuincentra en dat deze zeer effectief was; verzoekt de regering, in lijn met de eerdere campagne tegen het particulier gebruik van glyfosaat, samen te werken met tuincentra en andere verkooppunten teneinde een campagne tegen het gebruik van chloor en azijn als onkruidbestrijder te organiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen (Dossier 35756)
Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen Amendement landbouw planten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 1 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, onder 3, wordt in het voorgestelde tweede lid voor de punt aan het slot ingevoegd «en van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die uitsluitend basisstoffen en werkzame stoffen met een laag risico bevatten, als bedoeld in Verordening (EG) 1107/2009». ...

Reactie op verzoek van het lid Vestering, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 21 februari 2023, over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen (Dossier 35756)
Reactie op verzoek van het lid Vestering, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 21 februari 2023, over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen Brief regering landbouw planten Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2023 Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister van LNV, op het informatieverzoek van het lid Vestering dat u op 21 februari jl.1 heeft doorgeleid aan de Minister van LNV. ...

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof (Dossier 35756)
Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof Motie landbouw planten Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN DER PLAS Voorgesteld 29 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het gebruik van lijmstrips tegen de eikenprocessierups ineffectief is en grote risico's op schadelijke neveneffecten met zich meebrengt; overwegende dat het instrument lijm als actieve stof volgens de Wet natuurbescherming verboden is, maar dat het nog steeds mogelijk is hiervoor een ontheffing te vragen bij de provincie; verzoekt de regering de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof volgens de Wet natuurbescherming in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen (Dossier 35756)
Amendement van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen Amendement landbouw planten Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING Ontvangen 1 juni 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: F Na artikel 81a wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 81aa. ...

Geamendeerd voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 35756)
Geamendeerd voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Brief regering landbouw planten Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2024 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een nota van wijziging aan bij het geamendeerde wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)1. ...