Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35396)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag spoor verkeer Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 oktober 2020 Inhoudsopgave blz. ...

Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) (Dossier 35396)
Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Brief regering spoor verkeer Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2020 In de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 2 december heeft uw Kamer mij verzocht de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) schriftelijk nader toe te lichten. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35396)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging spoor verkeer Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het in artikel I, onderdeel D, voorgestelde artikel 8, zevende lid, wordt «vijfde lid» vervangen door «vierde lid». ...

Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Dossier 35396)
Publiekrechtelijke omvorming ProRail Brief regering spoor verkeer Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2020 Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nota naar aanleiding van het Verslag (Kamerstuk 35 396, nr. ...

Uitvoering van de motie van het lid Jetten over betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail (Dossier 35396)
Uitvoering van de motie van het lid Jetten over betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail Brief regering spoor verkeer Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2022 Op 19 maart 2018 heeft uw Kamer de regering verzocht om «met alle betrokken partijen de verschillende opties voor betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail in kaart te brengen en voor te leggen aan de Tweede Kamer».1 Graag informeer ik u met deze brief over hoe invulling is gegeven aan deze motie. ...

Beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) (Kamerstuk 35396) (Dossier 35396)
Beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) (Kamerstuk 35396) Brief regering spoor verkeer Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2021 In mijn brief van 15 juli 2020 heb ik u medegedeeld toe te werken naar 1 juli 2021 als beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo)1. ...

Financiële effecten zbo-vorming ProRail (Dossier 35396)
Financiële effecten zbo-vorming ProRail Brief regering spoor verkeer Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2020 Op 17 februari is het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail ingediend (Kamerstuk 35 396) en de lagere regelgeving in internetconsultatie gebracht. ...

Alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail (Dossier 35396)
Alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail Brief regering spoor verkeer Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2023 Er wordt al langer nagedacht over de positie van ProRail. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35396)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting spoor verkeer Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 35396)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) spoor verkeer Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 17 september 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35396)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging spoor verkeer Nr. 19 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 januari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de wijziging van aansturing van en verantwoording door ProRail B.V. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35396)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport spoor verkeer Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 december 2020 en het nader rapport d.d. 13 februari 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Milieu en Wonen, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Nader verslag (Dossier 35396)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) spoor verkeer Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag d.d. 26 oktober 2020 (Kamerstuk 35 396, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 35396)
Nota van wijziging Nota van wijziging spoor verkeer Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 januari 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het in artikel I, onderdeel D, voorgestelde artikel 8, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e een onderdeel ingevoegd, luidende: c. het faciliteren van de levering van tractiestroom, bedoeld in bijlage II, punt 3, onderdeel a, van richtlijn 2012/34/EU door de vaststelling van door spoorwegondernemingen afgenomen tractie energie ten behoeve van facturatie; B Het in artikel I, onderdeel D, voorgestelde artikel 10, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. niet wordt voldaan aan hoofdstuk 4b van de Mededingingswet;. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35396)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap spoor verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35396)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport spoor verkeer Nr. 20 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 4 oktober 2023 en het nader rapport d.d. 15 januari 2024, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 35396)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag spoor verkeer Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 1 december 2020 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemeen deel 3 Voor- en nadelen van de omvorming 8 Principiële beslissing tot omvorming tot een zelfstandig bestuursorgaan 13 Privaatrechtelijke rechtsvorm voor infrastructuurbeheerder is minder wenselijk 20 Vereenvoudiging van aansturing en versterking van publieke verantwoording 22 Vereenvoudiging van aansturing 22 Versterking van publieke verantwoording door en over ProRail 23 Hoofdlijnen van het voorstel 23 Instelling van het zbo 29 Adviestaken richting Minister en regionale concessieverleners 30 Betrokkenheid stakeholders 30 Gevolgen voor betrokkenen 31 Gevolgen voor vervoerders, reizigers en verladers 38 Gevolgen voor de samenwerking met de spoorsector 39 Financiële effecten omvorming 40 Verhouding tot Europese regelgeving 45 Richtlijn 2012/34/EU 45 Advies 45 Internetconsultatie 46 Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de aanvullende vragen van de leden van de fracties van het CDA, de PVV, GroenLinks en de SP over het wetsvoorstel publiekrechtelijke omvorming ProRail. ...

Voorstel van wet (Dossier 35396)
Voorstel van wet Voorstel van wet spoor verkeer Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35396) (Dossier 35396)
Reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35396) Brief regering spoor verkeer Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2020 In de procedurevergadering van 11 maart jl. heeft uw Kamer mij verzocht om een reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail. ...

Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo (Dossier 35396)
Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo Brief regering spoor verkeer Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2020 Met deze brief informeer ik u over mijn voornemen omtrent de beoogde inwerkingtredingsdatum van de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). ...