Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 14 over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker (Dossier 35384)
Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 14 over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Verslag (Dossier 35384)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota van wijziging (Dossier 35384)
Nota van wijziging Nota van wijziging gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 maart 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 7 een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35384)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 mei 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel I, onderdeel C, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende: 4. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35384)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 oktober 2019 en het nader rapport d.d. 3 februari 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35384)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 oktober 2020 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35384)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. ...

Voorstel van wet (Dossier 35384)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35384)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport (Dossier 35384)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 januari 2021 en het nader rapport d.d. 12 februari 2021, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Dossier 35384)
Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2022 Via een brief van 30 september 2022 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht uw Kamer te informeren over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35 384, nr. ...

Overige toezeggingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Dossier 35384)
Overige toezeggingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2022 Op 13 september jl. heeft uw Kamer de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek aangehouden. ...

Amendement van het lid Van der Laan over het vervangen van een verbod op inlichtingen over nevenbevindingen door het inkaderen van onderzoek gericht op nevenbevindingen (Dossier 35384)
Amendement van het lid Van der Laan over het vervangen van een verbod op inlichtingen over nevenbevindingen door het inkaderen van onderzoek gericht op nevenbevindingen Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LAAN Ontvangen 9 september 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. waarbij op regelmatige basis nevenbevindingen worden aangetroffen die betrekking hebben op ziekten, afwijkingen of risico-indicatoren als bedoeld in de onderdelen a en c. ...

Verzoek tot aanhouden behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384) (Dossier 35384)
Verzoek tot aanhouden behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384) Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022 Op 3 februari 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 35 384). ...

Amendement van het lid Ploumen over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek (Dossier 35384)
Amendement van het lid Ploumen over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN Ontvangen 26 januari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel G, wordt artikel 9a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Westerveld over het handhaven van de vergunningplicht voor preventief gezondheidsonderzoek naar kanker (Dossier 35384)
Amendement van het lid Westerveld over het handhaven van de vergunningplicht voor preventief gezondheidsonderzoek naar kanker Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 9 september 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, een onderdeel ingevoegd, luidende: aa. preventief gezondheidsonderzoek naar kanker;. ...

Amendement van het lid Ploumen over het aanwijzen van categorie├źn waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt (Dossier 35384)
Amendement van het lid Ploumen over het aanwijzen van categorie├źn waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN Ontvangen 26 januari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIa Aan artikel 12a van de Wet publieke gezondheid wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Geconsolideerde tekst van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Dossier 35384)
Geconsolideerde tekst van de Wet op het bevolkingsonderzoek Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2021 Op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 18 mei 2021, doe ik u een geconsolideerde tekst van de Wet op het bevolkingsonderzoek toekomen1 ten behoeve van de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel. ...

Amendement van de leden Hijink en Kuik over een evaluatie van de Wet op het bevolkingsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet (Dossier 35384)
Amendement van de leden Hijink en Kuik over een evaluatie van de Wet op het bevolkingsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN KUIK Ontvangen 9 september 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel O, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ploumen ter vervanging van nr. 7 over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek (Dossier 35384)
Gewijzigd amendement van het lid Ploumen ter vervanging van nr. 7 over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 4 maart 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 9a, eerste lid, «niet aan de betrokkene gemeld, tenzij dit noodzakelijk is gelet op het nadeel dat uit het niet melden voor de betrokkene zelf of anderen kan voortvloeien» vervangen door «aan de betrokkene of diens huisarts gemeld, tenzij betrokkene te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, als bedoeld in artikel 449 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek». ...