Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Dossier 34541)
Brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken inzake een advies over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind Advies van andere adviesorganen immigratie migratie en integratie Nr. 5 BRIEF VAN DE ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2017 Bij brief van 8 november 2016 heeft u de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) namens de Tweede Kamer verzocht om advies te geven over het voorstel van wet van de Tweede Kamerleden Voortman en Kuiken (indieners) tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). ...

Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34541)
Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 18 BRIEF VAN DE LEDEN ELLEMEET, PIRI, JASPER VAN DIJK EN TEUNISSEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2021 Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Van Ojik en Van Kooten-Arissen uit de Kamer, de positie van het lid Van Ojik overgenomen wordt door het lid Ellemeet en het voorstel niet langer mede verdedigd wordt door Van Kooten-Arissen. ...

Reactie op de brief van het Presidium inzake een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Dossier 34541)
Reactie op de brief van het Presidium inzake een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind Advies van andere adviesorganen immigratie migratie en integratie Nr. 16 BRIEF VAN DE ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2020 Bij brief van 1 april 2020 (Zie Kamerstuk 34 541, nr. 14) heeft u de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) namens de Tweede Kamer verzocht om advies te geven over het voorstel van wet van de Tweede Kamerleden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg (indieners) tot wijziging van de Vw 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). ...

Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34541)
Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 15 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN, JASPER VAN DIJK EN WASSENBERG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2020 Hierbij verzoeken wij de Kamer het op 26 juni 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Kamerstuk 34 541, nrs. 9 en 10), ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. ...

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34541)
Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VAN OJIK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2018 Hierbij deel ik u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende en mevrouw Kuiken. ...

Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel (Dossier 34541)
Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK, KUIKEN, VAN KOOTEN-ARISSEN EN JASPER VAN DIJK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2019 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Wassenberg. ...

Stand van zaken over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34541)
Stand van zaken over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Brief Afdeling advisering Raad van State immigratie migratie en integratie Nr. 17 BRIEF AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2020 Naar aanleiding van uw brief van 3 november 2020 bericht ik u dat de in uw brief van 7 mei 2020 gevraagde voorlichting (Zie Kamerstuk 34 541, nr. ...

Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Dossier 34541)
Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind Brief Kamer immigratie migratie en integratie Nr. 14 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 12 maart 2020 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid bij brief van 14 februari 2020 om advies te vragen aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken(ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Dossier 34541)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind Brief Presidium immigratie migratie en integratie Nr. 4 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 3 november 2016 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie bij brief van 13 oktober 2016 om advies te vragen aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34 541). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34541)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) immigratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. ...

Geleidende brief (Dossier 34541)
Geleidende brief Geleidende brief immigratie migratie en integratie Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 19 september 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34541)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) immigratie migratie en integratie Nr. 10 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE INHOUDSOPGAVE blz. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34541)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) immigratie migratie en integratie Nr. 9 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van de leden Van Ojik en Kuiken inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel (Dossier 34541)
Brief van de leden Van Ojik en Kuiken inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie immigratie migratie en integratie Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN OJIK EN KUIKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2019 Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34541)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 januari 2019 ALGEMEEN DEEL 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34541)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) immigratie migratie en integratie Nr. 8 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 maart 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 26 juni 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Verslag (Dossier 34541)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 19 september 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34541)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) immigratie migratie en integratie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...