Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie van het lid Öztürk over de criteria voor de selectie van onderwerpen voor het vragenuur (Dossier 34444)
Motie van het lid Öztürk over de criteria voor de selectie van onderwerpen voor het vragenuur Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Voorzitter beslist over welke van de aangemelde onderwerpen binnen het vragenuur vragen worden gesteld; overwegende dat de Voorzitter de door haar gehanteerde criteria voor dit besluit heeft uiteengezet, maar dat er sprake blijft van discretionaire bevoegdheid; overwegende dat dit mogelijk tot onwenselijke verschillen in het besluitvormingsproces tussen verschillende voorzitters en waarnemende voorzitters kan leiden; verzoekt het Presidium, een voorstel te doen om de criteria op grond waarvan de Voorzitter besluit over welke van de aangemelde onderwerpen binnen het vragenuur vragen worden gesteld, in het Regelement van Orde op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34 444, nr. 8) over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport (Dossier 34444)
Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34 444, nr. 8) over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport Motie (gewijzigd/nader) begroting bestuur financiën parlement Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NÉPPERUS C.S. ...

Motie van het lid Bontes over grondwettelijke toetsing van de voorstellen van de werkgroep Fractievorming door de Raad van State (Dossier 34444)
Motie van het lid Bontes over grondwettelijke toetsing van de voorstellen van de werkgroep Fractievorming door de Raad van State Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkgroep Fractievorming verstrekkende voorstellen heeft gedaan om de rechten van afgesplitste Kamerleden te beperken; verzoekt de Kamer, deze voorstellen eerst grondwettelijk te laten toetsen door de Raad van State voordat zij overgaat tot wijziging van de betreffende reglementen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Schouten over een volgsysteem voor de uitvoering van moties (Dossier 34444)
Motie van de leden Amhaouch en Schouten over een volgsysteem voor de uitvoering van moties Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN SCHOUTEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer in haar controlerende taak gebaat is bij een volgsysteem voor de uitvoering van moties; verzoekt het presidium, voorstellen te doen voor een systeem waarin de regering binnen een bepaalde termijn beredeneerd aangeeft of en hoe zij de uitvoering van een motie ter hand genomen heeft en wat de planning is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Neppérus c.s. over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport (Dossier 34444)
Motie van het lid Neppérus c.s. over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 8 MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS C.S. ...

De Staat van de Tweede kamer (2015) (Dossier 34444)
De Staat van de Tweede kamer (2015) Brief Kamer begroting bestuur financiën parlement Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2015) Inhoudsopgave blz. ...

De Raming (Dossier 34444)
De Raming Brief Kamer begroting bestuur financiën parlement Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN Raming van de uitgaven (bedragen x € 1 000) artikelnummer + omschrijving realisatie 2015 begroting 2016 Raming 2017 mjc 2018 mjc 2019 mjc 2020 mjc 2021 Artikel 2. ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34444)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer begroting bestuur financiën parlement Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Den Haag, 6 april 2016 De Tweede Kamer is onafhankelijk van de regering en stelt daarom elk jaar haar eigen begroting op, de Raming. ...

Verslag (Dossier 34444)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting bestuur financiën parlement Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 april 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017 (Kamerstuk 34 444, nr. ...

Begrotingstoelichting bij de Raming 2017 (Dossier 34444)
Begrotingstoelichting bij de Raming 2017 Brief Kamer begroting bestuur financiën parlement Nr. 3 BEGROTINGSTOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)1 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34444)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting bestuur financiën parlement Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 7 juni 2016 Het presidium dankt de fracties voor hun inbreng. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2016, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34444)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2016, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg begroting bestuur financiën parlement Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 juli 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 27 juni 2016 overleg gevoerd met de Voorzitter van de Tweede Kamer over: – de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 6 april 2016 houdende de Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 34 444). ...

Motie van het lid Van Nispen over nieuwe vormgeving van het vragenuur (Dossier 34444)
Motie van het lid Van Nispen over nieuwe vormgeving van het vragenuur Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het vragenuur aantrekkelijker wordt als de Minister-President als vertegenwoordiger van het kabinet optreedt en de fractievoorzitters als vertegenwoordiging van hun fractie; verzoekt het Presidium, het vragenuur op dusdanige wijze vorm te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017 (Dossier 34444)
Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017 Brief Presidium begroting bestuur financiën parlement Nr. 18 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 22 februari 2017 Na behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017 in het wetgevingsoverleg op 27 juni 2016 (Kamerstuk 34 444, nr. ...

Rapport van de werkgroep Fractievorming (Dossier 34444)
Rapport van de werkgroep Fractievorming Overig begroting bestuur financiën parlement Nr. 7 BRIEF VAN DE WERKGROEP FRACTIEVORMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2016, Hierbij bieden wij u het rapport aan van de werkgroep Fractievorming1. ...

Motie van het lid Bontes over niet tornen aan de rechten van Tweede Kamerleden (Dossier 34444)
Motie van het lid Bontes over niet tornen aan de rechten van Tweede Kamerleden Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de voorstellen uit het rapport van de werkgroep Fractievorming in strijd zijn met de geest van de Grondwet; overwegende dat er op geen enkele wijze tweederangs Kamerleden mogen worden gecreëerd; verzoekt de Kamer, niet te tornen aan de rechten van Tweede Kamerleden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming (Dossier 34444)
Motie van het lid Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 14 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkgroep Fractievorming adviezen heeft uitgebracht waarin de rechten en de positie van fractieafsplitsingen kunnen worden gewijzigd; overwegende dat de werkgroep rekening heeft gehouden met het (grond)wettelijk kader en de staatsrechtelijke uitgangspunten, maar dat het meest geëigende instituut met betrekking tot deze aspecten hier nog niet over is geraadpleegd; verzoekt de Afdeling advisering van de Raad van State, aan de Tweede Kamer voorlichting te geven over de adviezen uit het rapport van de werkgroep Fractievorming van 22 juni 2016, met name over de voordelen en nadelen die de wijzigingen van het Reglement van Orde en de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer hebben ten opzichte van de huidige situatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over een nieuwe bestemming voor afgeschreven meubilair (Dossier 34444)
Motie van het lid Koser Kaya over een nieuwe bestemming voor afgeschreven meubilair Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het zonde is als goed bruikbare goederen afval worden; verzoekt het Presidium, er zorg voor te dragen dat door de Tweede Kamer afgeschreven meubilair zo veel mogelijk een nieuwe bestemming vindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...