Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33722)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie overige economische sectoren Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN DEEL 1             1. ...

Amendement van het lid Schouw dat de regels voor de beroepsorganisaties van mediators wijzigt (Dossier 33722)
Amendement van het lid Schouw dat de regels voor de beroepsorganisaties van mediators wijzigt Amendement economie overige economische sectoren Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW Ontvangen 22 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er een realistischer ureneis wordt gesteld aan mediators (Dossier 33722)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er een realistischer ureneis wordt gesteld aan mediators Amendement economie overige economische sectoren Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 8 januari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3, eerste en tweede lid, wordt «twaalf mediations» telkens vervangen door «zes mediations» en «120 uren mediations» telkens door: 60 uren mediations. ...

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (Dossier 33722)
Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) Brief lid / fractie economie overige economische sectoren Nr. 23 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN Ontvangen 10 juni 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet, na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, door geen der leden van de fractie zal worden voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. ...

Amendement van het lid Schouw dat regelt dat de bepalingen over be√ędiging vervallen (Dossier 33722)
Amendement van het lid Schouw dat regelt dat de bepalingen over be√ędiging vervallen Amendement economie overige economische sectoren Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW Ontvangen 22 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Hoofdstuk 3 vervalt. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33722)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33722)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL1 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33722)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 december 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Geleidende brief (Dossier 33722)
Geleidende brief Geleidende brief economie overige economische sectoren Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 9 september 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Voorstel van wet (Dossier 33722)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht (Dossier 33722)
Brief van het lid Van der Steur met een schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de Wet registermediator, de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht Brief lid / fractie economie overige economische sectoren Nr. 21 BRIEF VAN HET LID VAN DER STEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2015 Allereerst wil ik de woordvoerders hartelijk danken voor de wijze waarop de behandeling van mijn initiatiefwetsvoorstellen mediation in de eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden (Handelingen II, 2014/15, nr. 43, item 21). ...

Verslag (Dossier 33722)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie overige economische sectoren 7 VERSLAG Vastgesteld 14 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33722)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL1 1. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33722)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) economie overige economische sectoren Nr. 41 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2013 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 3 juni 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. (Dossier 33722)
Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de registermediator tegen wie een klacht is ingediend wordt ingelicht over een beslissing om een klacht niet in behandeling te nemen (Dossier 33722)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de registermediator tegen wie een klacht is ingediend wordt ingelicht over een beslissing om een klacht niet in behandeling te nemen Amendement economie overige economische sectoren Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 8 januari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 41, vierde lid, wordt «wordt de klager» vervangen door: worden de klager en de registermediator tegen wie de klacht is ingediend. ...

Amendement van het lid Schouw dat het stelsel van tuchtrechtspraak voor mediators wijzigt (Dossier 33722)
Amendement van het lid Schouw dat het stelsel van tuchtrechtspraak voor mediators wijzigt Amendement economie overige economische sectoren Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW Ontvangen 22 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Initiatiefwetsvoorstellen mediation (Dossier 33722)
Initiatiefwetsvoorstellen mediation Brief regering economie overige economische sectoren Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2015 Bij brieven van 10 juni jl. aan u heeft het lid Van Oosten (VVD) van uw Kamer medegedeeld de bij uw Kamer aanhangige initiatiefwetsvoorstellen inzake bevordering van mediation (Kamerstukken 33 722, nr. 23, 33 723, nr. 14 en 33 727, nr. 12) over te nemen en in te trekken. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er bij het tuchtcollege geen griffierecht wordt geheven en dat de mogelijkheid regelt dat de voorzitter klachten schriftelijk kan afdoen (Dossier 33722)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er bij het tuchtcollege geen griffierecht wordt geheven en dat de mogelijkheid regelt dat de voorzitter klachten schriftelijk kan afdoen Amendement economie overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 8 januari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 39 vervalt. ...

Amendement van het lid Segers dat regelt dat naast de tekst van de eedsnorm ook de eedsformule in de wet wordt opgenomen. (Dossier 33722)
Amendement van het lid Segers dat regelt dat naast de tekst van de eedsnorm ook de eedsformule in de wet wordt opgenomen. ...