Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van de leden Schouw en Van Toorenburg over het toegankelijk via de website aanbieden van de stemmingen in de Tweede Kamer (Dossier 33609)
Motie van de leden Schouw en Van Toorenburg over het toegankelijk via de website aanbieden van de stemmingen in de Tweede Kamer Motie financiën organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het voor burgers niet eenvoudig is om te achterhalen hoe partijen of Kamerleden gestemd hebben; overwegende dat het van belang is dat kiezers eenvoudig kunnen achterhalen hoe volksvertegenwoordigers hebben gestemd en besluitvorming tot stand komt; verzoekt het Presidium, de stemmingen in de Tweede Kamer toegankelijk en transparant aan te bieden op de website, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer (Dossier 33609)
Motie van het lid Schouw c.s. over het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer Motie financiën organisatie en beleid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over een verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging (Dossier 33609)
Motie van het lid Segers c.s. over een verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging Motie financiën organisatie en beleid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Motie van het lid Heijnen over een plan om ten minste 75% van de scholieren de Tweede Kamer te laten bezoeken (Dossier 33609)
Motie van het lid Heijnen over een plan om ten minste 75% van de scholieren de Tweede Kamer te laten bezoeken Motie financiën organisatie en beleid Nr. 8 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment jaarlijks ongeveer 60.000 scholieren de Tweede Kamer via ProDemos bezoeken; constaterende dat iedere jaargang ongeveer 200.000 scholieren kent en dat het grootste deel de Tweede Kamer tijdens zijn schoolperiode dus niet bezoekt; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat deelname aan het programma van ProDemos het politieke zelfvertrouwen doet toenemen; van mening dat het het streven van de Kamer moet zijn om iedere scholier te laten kennismaken met het werk van de Tweede Kamer; verzoekt het Presidium, een plan uit te werken dat ervoor zorgt dat binnen afzienbare tijd ten minste 75% van de scholieren via ProDemos voor hun 18de de Tweede Kamer kan bezoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het Presidium in reactie op de motie Heijnen c.s. over het weer in dienst nemen van de schoonmakers (Dossier 33609)
Brief van het Presidium in reactie op de motie Heijnen c.s. over het weer in dienst nemen van de schoonmakers Brief Kamer financiën organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 28 juni 2013 Geïnspireerd door de volgende passage uit het regeerakkoord: «Met de organisaties van werknemers bespreken we het openstellen van de laagste ambtelijke loonschalen, zodat medewerkers in facilitaire functies eventueel in dienst genomen kunnen worden» is maandag 24juni jI. tijdens het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor 2014 door de leden Heijnen, van Raak en Segers een motie ingediend waarvan het dictum luidt: «Verzoekt het Presidium om bij afloop van het huidige contract met externe schoonmaakbedrijven, de schoonmakers weer in vaste dienst te nemen. ...

Motie van het lid Heijnen c.s. over het in vaste dienst nemen van de schoonmakers (Dossier 33609)
Motie van het lid Heijnen c.s. over het in vaste dienst nemen van de schoonmakers Motie financiën organisatie en beleid Nr. 7 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over het schrappen van de buitenlandvergoeding (Dossier 33609)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over het schrappen van de buitenlandvergoeding Motie financiën organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van de leden Ouwehand en Thieme over de invoering van één vleesvrije vergaderdag per week in de Kamerrestaurants (Dossier 33609)
Motie van de leden Ouwehand en Thieme over de invoering van één vleesvrije vergaderdag per week in de Kamerrestaurants Motie financiën organisatie en beleid Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit een vermindering van de vleesconsumptie met één dag per week een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan realiseren van 3,2 megaton per jaar. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33609)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financiën organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 juni 2013 Het Presidium dankt de fracties voor hun inbreng. ...

Motie van de leden Van Klaveren en Wilders over het verwijderen van de koran uit de plenaire zaal (Dossier 33609)
Motie van de leden Van Klaveren en Wilders over het verwijderen van de koran uit de plenaire zaal Motie financiën organisatie en beleid Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KLAVEREN EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de plenaire zaal een koran staat; overwegende dat de Koran het fundament vormt van een antisemitische, homofobe, vrouwhatende en gewelddadige islamitische ideologie; overwegende dat de Koran en haar gewelddadige opdracht tot onderwerping haaks staan op de westerse vrijheid en democratie en daar een gevaar voor vormen; voorts overwegende dat dit boek dus nooit thuishoort in het hart van onze parlementaire democratie; verzoekt het Presidium, de koran te verwijderen uit de plenaire zaal, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het per trein reizen voor internationale werkbezoeken tot 750 kilometer (Dossier 33609)
Motie van het lid Ouwehand c.s. over het per trein reizen voor internationale werkbezoeken tot 750 kilometer Motie financiën organisatie en beleid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Begrotingstoelichting bij de Raming 2014 (Dossier 33609)
Begrotingstoelichting bij de Raming 2014 Brief Kamer financiën organisatie en beleid Nr. 3 BEGROTINGSTOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)1 1. ...

De Staat van de Tweede kamer (2012) (Dossier 33609)
De Staat van de Tweede kamer (2012) Brief Kamer financiën organisatie en beleid Nr. 4 DE STAAT VAN DE TWEEDE KAMER (2012) Inhoudsopgave blz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2013, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 33609)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2013, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg financiën organisatie en beleid Nr. 19 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 24 juni 2013 overleg gevoerd met de Voorzitter van de Tweede Kamer over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 33 609). ...

De Raming (Dossier 33609)
De Raming Brief Kamer financiën organisatie en beleid Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN   Raming van de uitgaven (bedragen x € 1.000) artikelnummer + omschrijving Realisatie 2012 Begroting 2013 Raming1 2014 mjc 2015 mjc 2016 mjc 2017 mjc 2018 Artikel 2. ...

Verslag (Dossier 33609)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financiën organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 april 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van de Raming van de Tweede Kamer voor 2014, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Geleidende brief inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 33609)
Geleidende brief inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer financiën organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Den Haag, 12 april 2013 Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 10 van het Reglement van Orde bieden wij namens het Presidium de Raming aan van de in het volgende jaar benodigde uitgaven, alsmede die van de in dat jaar te verkrijgen ontvangsten en van de meerjarencijfers. ...

Motie van het lid Ouwehand over het achterwege laten van bezuinigingen op de ondersteuning van Kamerfracties (Dossier 33609)
Motie van het lid Ouwehand over het achterwege laten van bezuinigingen op de ondersteuning van Kamerfracties Motie financiën organisatie en beleid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Tweede Kamer, het hoogste orgaan in de Nederlandse democratie, als voornaamste taak heeft namens de bevolking de regering te controleren; constaterende dat op de verschillende ministeries 109.089 ambtenaren actief zijn op het terrein van beleidsondersteuning, terwijl het regeringsbeleid door volksvertegenwoordigers met minimale ondersteuning gecontroleerd moet worden; constaterende dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging in vergelijking met ons omringende landen veel minder ondersteuning heeft en dat haar controlerende taak onder druk staat; overwegende dat leden van de Tweede kamer met een budget van minder dan € 1,50 per Nederlander een rijksbegroting moeten controleren van 260 miljard euro; overwegende dat betere controle op regeringsplannen en uitvoering van beleid kan leiden tot aanzienlijke besparingen en ondoordachte uitgaven van publiek geld kan voorkomen of terugdraaien; verzoekt het Presidium, geen (verdere) bezuinigingen door te voeren op de ondersteuning van Kamerfracties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raak over voorstellen om van het vragenuurtje een actualiteitenuurtje te maken (Dossier 33609)
Motie van het lid Van Raak over voorstellen om van het vragenuurtje een actualiteitenuurtje te maken Motie financiën organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het Presidium, te komen met voorstellen om van het vragenuurtje een actualiteitenuurtje te maken, met de fractievoorzitters en de minister-president, en gaat over tot de orde van de dag. ...