Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Verstrekken van 2 documenten in de zaak Julio Poch (Dossier 35925-VI)
Verstrekken van 2 documenten in de zaak Julio Poch Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2021 In het plenair debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië van 14 september jl. ...

Amendement van het lid Ellemeet over een dekking van de incidentele kosten van het wetsvoorstel seksuele misdrijven (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Ellemeet over een dekking van de incidentele kosten van het wetsvoorstel seksuele misdrijven Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET Ontvangen 27 september 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.600 (x € 1.000). ...

Bericht van het kantoor van de Landsadvocaat over het besluit om als kantoor de notariële dienstverlening te beëindigen, de vormgeving van de hele GRC-organisatie (Governance, Risk en Compliance) en het besluit om op afzienbare termijn over te gaan tot het instellen van een Raad van Commissarissen (Dossier 35925-VI)
Bericht van het kantoor van de Landsadvocaat over het besluit om als kantoor de notariële dienstverlening te beëindigen, de vormgeving van de hele GRC-organisatie (Governance, Risk en Compliance) en het besluit om op afzienbare termijn over te gaan tot het instellen van een Raad van Commissarissen Brief regering ...

Structurele investering in veiligheid (Dossier 35925-VI)
Structurele investering in veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2021 Uw Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 22–23 september jl. ...

Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (Dossier 35925-VI)
Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens Amendement ...

Adviezen deskundigen en verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat (Dossier 35925-VI)
Adviezen deskundigen en verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2021 Hierbij bied ik uw Kamer een voortgangsbrief aan met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 91 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Ellemeet en Kröger 35925-VI nr. 24 t.v.v. nr. 10 over middelen voor het COA (Dossier 35925-VI)
Amendement van de leden Ellemeet en Kröger 35925-VI nr. 24 t.v.v. nr. 10 over middelen voor het COA Amendement ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Dossier 35925-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Wob-besluiten fraudezaak Pels Rijcken (Dossier 35925-VI)
Wob-besluiten fraudezaak Pels Rijcken Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Hierbij informeer ik uw Kamer dat vandaag door mij is beslist op twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot de fraudezaak bij Pels Rijcken. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving over informatieverstrekking aan de Kamer over het onderzoek naar een omvangrijke fraude door een notaris/bestuursvoorzitter van het kantoor van de Landsadvocaat Pels Rijcken (Dossier 35925-VI)
Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving over informatieverstrekking aan de Kamer over het onderzoek naar een omvangrijke fraude door een notaris/bestuursvoorzitter van het kantoor van de Landsadvocaat Pels Rijcken Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2021 Bij brief van 29 september 2021 verzocht de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (VKC) mij een reactie te geven op de berichtgeving over informatieverstrekking aan de Kamer over het onderzoek naar een omvangrijke fraude door een notaris/bestuursvoorzitter van het kantoor van de Landsadvocaat Pels Rijcken. ...

Storing systemen Justis (Dossier 35925-VI)
Storing systemen Justis Brief regering ...

Reactie op verzoek commissie tot openbaarmaking van het rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009 (Dossier 35925-VI)
Reactie op verzoek commissie tot openbaarmaking van het rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009 Brief regering ...

Overeenkomst de heer Poch (Dossier 35925-VI)
Overeenkomst de heer Poch Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2021 In aanvulling op mijn brief d.d. 20 september 20211 informeer ik uw Kamer over het feit dat de heer Poch en ik een overeenkomst hebben gesloten over een tegemoetkoming in de door de heer Poch geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden. ...

Storing systemen Justis (Dossier 35925-VI)
Storing systemen Justis Brief regering ...

Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen Amendement ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-VI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving   Vastgestelde begroting       Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 15.447.474 15.473.901 1.570.467             Beleidsartikelen       31 Politie 6.674.646 6.695.742 500 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.868.858 1.868.858 198.130 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 1.466.556 1.470.556 1.280.049 34 Straffen en Beschermen 3.241.763 3.241.763 82.382 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 291.752 291.752 2.000 37 Migratie 1.202.839 1.202.839 3.000             Niet-beleidsartikelen       91 Apparaat Kerndepartement 460.130 461.461 4.406 92 Nog onverdeeld 237.817 237.817 0 93 Geheim 3.113 3.113 0 Toelichting Algemeen In de nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke aan de begroting van JenV zijn toegevoegd ten uitvoering van de motie Hermans. ...

Conceptwetsvoorstel strafbaar stellen doxing (Dossier 35925-VI)
Conceptwetsvoorstel strafbaar stellen doxing Brief regering ...

Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2020 (Dossier 35925-VI)
Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2020 Brief regering ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...