Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 36084)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders. ...

Voorstel van wet (Dossier 36084)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36084)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 februari 2022 en het nader rapport d.d. 20 april 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36084)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales (Dossier 31362)
Nota naar aanleiding van het verslag inzake beperking emissies kolencentrales Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag energie natuur en milieu Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 april 2010AlgemeenIk wil de leden van de fracties van CDA, PvdA, SP, VVD en ChristenUnie bedanken voor de getoonde interesse en waardering voor mijn initiatiefwetsvoorstel. ...

Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (Dossier 31362)
Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2010 AanleidingOp 28 februari 2008 heeft de heer Duyvendak (op dat moment lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel ingediend over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales.1 Na het vertrek van de heer Duyvendak is de verdediging van dit voorstel op 25 september 2008 overgenomen door het lid Vendrik.2Ten behoeve van het plenaire debat in de Tweede Kamer doe ik u hierbij, mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken, het standpunt van het kabinet over het wetsvoorstel toekomen. ...

Voorstel van wet (Dossier 31362)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Geleidende brief (Dossier 31362)
Geleidende brief Geleidende brief belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 27 februari 2008Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales).De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Duyvendak ...

Wijziging van de Memorie van Toelichting (Dossier 31362)
Wijziging van de Memorie van Toelichting Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 6WIJZIGING VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTINGOntvangen 5 juni 2008De memorie van toelichting wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel (Dossier 31362)
Inzake overname van de verdediging van het inititiatief-wetsvoorstel Brief lid / fractie belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 8BRIEF VAN HET LID VENDRIKAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage 25 september 2008Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de heer Duyvendak uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.Vendrik ...

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2018 Hierbij deel ik u mede dat ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem. ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 31362)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 7VERSLAGVastgesteld 11 juli 2008De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveAlgemeen 1Aanleiding voor en doelstelling van dit wetsvoorstel 2Kern van het wetsvoorstel 3Kolencentrales in perspectief 4Huidig CO2-beleid op het gebied van kolencentrales 4Beleidsmatige onderbouwing 5Alternatieven 5Invoering drempel CO2-emissie 6Tariefsverhoging 6Effecten 6Belastingopbrengst 7Invoeringstermijn 8Belastinglast 8Europese aspecten 8AlgemeenDe leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het initiatief van de gewaardeerde collega Duyvendak. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31362)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 31362)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 22 april 2008 en de reactie van de indiener d.d. 5 juni 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 31362)
Brief van het lid Van Tongeren inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie energie natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN TONGEREN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 12 december 2012 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Vendrik de verdediging van dit voorstel door mij zal worden voortgezet. ...

Nota van Wijziging (Dossier 31362)
Nota van Wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 362Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 juni 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales (Dossier 31362)
Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales Amendement energie natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31362)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) energie natuur en milieu Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. (Dossier 36410-V)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en welke andere mogelijkheden er zijn om de Russische president Poetin te berechten. ...

Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Sjoerdsma over de autoriteiten in Qatar oproepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de leiding van Hamas de operaties van de terreurorganisatie vanuit Qatar aanstuurt en vrijelijk lijkt te opereren; overwegende dat Hamasleiders een luxeleven leiden in Qatar terwijl de Israëli's en Palestijnen lijden onder hun terreur; verzoekt het kabinet om de autoriteiten in Qatar op te roepen om individuen uit de top van Hamas te arresteren en uit te leveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...