Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

2722 resultaten

Motie van de leden Klaver en Jasper Van Dijk over het niet opnemen van een ISDS-clausule in handelsverdragen (Dossier 34085)
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Motie; Motie van de leden Klaver en Jasper Van Dijk over het niet opnemen van een ISDS-clausule in handelsverdragen Kamerstuk begroting financiën Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat opname van een geschillenbeslechtingsmechanisme (ISDS) in handelsverdragen onwenselijke sociale, financiële en milieurisico's voor de Nederlandse overheid met zich brengt; constaterende dat in het recentelijk vrijgegeven CETA-akkoord een paragraaf over geschillenbeslechting is opgenomen; van mening dat ondanks aanscherpingen van de ISDS-clausule in CETA veel bezwaren over ISDS niet zijn weggenomen; verzoekt de regering om, zich uit te spreken tegen een ISDS-clausule in TTIP en CETA, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klaver en Jasper Van Dijk over Nederlandse instemming met TTIP en CETA (Dossier 34085)
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Motie; Motie van de leden Klaver en Jasper Van Dijk over Nederlandse instemming met TTIP en CETA Kamerstuk begroting financiën Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd zich ervoor in te zetten dat ontwikkelingslanden niet benadeeld worden door vrijhandelsverdragen; overwegende dat er nog geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar de welvaartseffecten van TTIP en CETA voor ontwikkelingslanden; verzoekt de regering, voor een eventuele Nederlandse instemming met TTIP en CETA eerst te onderzoeken wat de effecten zijn voor ontwikkelingslanden en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over verlaging van de belastingen en accijnzen (Dossier 34085)
Najaarsnota 2014; Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over verlaging van de belastingen en accijnzen Kamerstuk begroting financiën Nr. 6 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 16 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de belastingen in 2015 weer worden verhoogd; overwegende dat de collectieve lastendruk de afgelopen jaren hard is gestegen, waardoor de koopkracht ernstig is uitgehold; overwegende dat meer consumptie en binnenlandse bestedingen essentieel zijn om de economische groei te bevorderen; verzoekt de regering, de belastingen en accijnzen te verlagen en de dekking hiervoor te zoeken in de mega-uitgaven aan ontwikkelingshulp, Europese Unie, asiel en immigratie en subsidies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Merkies dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. (Dossier 34085)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Merkies dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. ...

Motie van het lid Tony van Dijck over de financiering van de staatsschuld (Dossier 34085)
Najaarsnota 2014; Motie; Motie van het lid Tony van Dijck over de financiering van de staatsschuld Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 16 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de accijnsverhogingen op brandstof, alcohol en tabak desastreus uitpakken voor de grensregio's en de werkgelegenheid; overwegende dat de benzineprijs in Nederland de hoogste is van heel Europa; constaterende dat het kabinet voornemens is om op 1 januari 2015 de accijnzen op brandstof en tabak verder te verhogen; verzoekt de regering, hiervan af te zien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota 2014 (Dossier 34085)
Najaarsnota 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota 2014 Kamerstuk begroting financiën Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 december 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 21 november 2014 inzake de Najaarsnota 2014 (Kamerstuk 34 085, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 34085)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 28 november 2014 Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van de leden Van Hijum en Rog over onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het leenstelsel (Dossier 33940)
Voorjaarsnota 2014; Motie; Motie van de leden Van Hijum en Rog over onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het leenstelsel Kamerstuk begroting financiën Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN ROG Voorgesteld 2 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er politieke overeenstemming is bereikt over de invoering van een leenstelsel voor studenten; overwegende dat de effecten van het leenstelsel op de staatsschuld, de risico's voor de begroting en de economische ontwikkeling onduidelijk zijn; verzoekt de regering om, het CPB een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële gevolgen en welvaartsgevolgen van de invoering van de afspraken over het leenstelsel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 33940)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 HERDRUK1 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 juni 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Nota van wijziging (Dossier 33940)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting financiën Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 juni 2014 De departementale begrotingsstaat wordt gewijzigd als volgt (bedragen x € 1.000): Art. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2014 (Dossier 33940)
Voorjaarsnota 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2014 Kamerstuk begroting financiën Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 juni 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de Voorjaarsnota 2014 (Kamerstuk 33 940, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 33940)
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 28 mei 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Aanbieding jaarverslag 2013 van de Auditdienst Rijk (ADR) en de jaarplannen ADR 2014 en 2015 (Dossier 33930)
Financieel jaarverslag van het Rijk 2013; Brief regering; Aanbieding jaarverslag 2013 van de Auditdienst Rijk (ADR) en de jaarplannen ADR 2014 en 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 Bij brief van 26 november 2014 heeft de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven mij verzocht om toezending aan de Tweede Kamer van het jaarverslag 2013 van de Auditdienst Rijk (ADR) en de jaarplannen 2014 en 2015 van deze dienst. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het jaarverslag en de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het jaarverslag en de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 4 september 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 juni 2014 overleg gevoerd met Vice-Minister-President, Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: − de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 d.d. 21 mei 2014 (Kamerstuk 33 930 XV); − het rapport/de brief van de president van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 d.d. 21 mei 2014 inzake de aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 (Kamerstuk 33 942, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2014, over het jaarverslag en de slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013 (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2014, over het jaarverslag en de slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013 Kamerstuk begroting financiën Nr. 6 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 augustus 2014 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 1 juli 2014 overleg gevoerd met Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overhet Jaarverslag 2013 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Kamerstuk begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 augustus 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 juni 2014 overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 21 mei 2014 inzake Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (Kamerstuk 33 930 VI, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2014, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2014, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 Kamerstuk begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 augustus 2014 De vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Jaarverslag OCW 2013. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Gesthuizen over inzicht in de baten van afpakken van crimineel geld (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013; Motie; Motie van de leden Berndsen-Jansen en Gesthuizen over inzicht in de baten van afpakken van crimineel geld Kamerstuk begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN GESTHUIZEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen zicht bestaat op hoe de kosten voor het afpakken van crimineel geld zich verhouden tot de baten van de geïntensiveerde aanpak; overwegende dat zonder zicht op de kosten en baten de Kamer haar controlerende taak onvoldoende kan uitoefenen; verzoekt de regering, de kosten en baten bij het afpakken van crimineel geld en de aanpak van witwassen voortaan wel inzichtelijk te maken, zodat de Kamer kan volgen of de extra inzet ook daadwerkelijk loont, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over landelijke vakinstellingen voor kleinschalig uniek vakmanschap (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013; Motie; Motie van het lid Van Meenen over landelijke vakinstellingen voor kleinschalig uniek vakmanschap Kamerstuk begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met het wetsvoorstel voor de overgang van de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven artikel 9.1.5 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, lid 2, vervalt; constaterende dat daarmee bijvoorbeeld het wettelijk bestaansrecht voor Dutch HealthTec Academy te Utrecht vervalt; verzoekt de regering, gelijktijdig met de overgang van de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven, te komen tot de inrichting van landelijke vakinstellingen voor kleinschalig uniek vakmanschap, waarin onder andere de Dutch HealthTec Academy wordt opgenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag van Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33930)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag van Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw en Natuur Kamerstuk begroting financiën Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 juli 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 24 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over het Jaarverslag en de verantwoordingsstukken 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur. ...