Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

4631 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 augustus 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Amendement van het lid Van Meenen waarmee 16 miljoen euro uit de asielreserve wordt gehaald voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd. (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Van Meenen waarmee 16 miljoen euro uit de asielreserve wordt gehaald voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd. ...

Amendement van het lid Arib c.s. ter vervanging van nr. 3 dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal. (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Arib c.s. ter vervanging van nr. 3 dat de dekking vormt van een op de begroting van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA) ingediend amendement, dat voorkomt dat een noodzakelijke structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste zou gaan van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal. ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt (t.v.v. 34485, nr. 6) over de risico's voor Nederland van de situatie bij Italiaanse banken (Dossier 34485)
Voorjaarsnota 2016; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Omtzigt (t.v.v. 34485, nr. 6) over de risico's voor Nederland van de situatie bij Italiaanse banken Kamerstuk begroting financiën Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6 Voorgesteld 7 juli 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Italiaanse regering maatregelen heeft genomen en wil gaan nemen om de problemen op de balans bij Italiaanse banken te mitigeren; overwegende dat de problemen bij Italiaanse banken bij een crisissituatie kunnen resulteren in gevolgen voor de Nederlandse economie met alle gevolgen van dien; Verzoekt de regering te onderzoeken welke risico’s er voor Nederland zijn van de situatie bij Italiaanse banken, zo mogelijk maatregelen nemen om deze risico’s te beperken en er zorg voor te dragen dat afgesproken regels binnen de bankenunie – zoals bail-in – ook worden toegepast bij Italiaanse banken; En De Kamer hierover zo snel mogelijk en in het geval van calamiteiten onmiddellijk te informeren en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 en over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 34485)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 en over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Kamerstuk begroting financiën Nr. 11 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 juli 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President, en mevrouw Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken 2015 (Kamerstuk 34 475 XV); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 mei 2016 met het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (Kamerstuk 34 475 XV, nr. ...

Amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 5 waarmee middelen worden vrijgemaakt om scholen in het aankomend schooljaar 2016/2017 in de maatwerkbekostiging ook voor het tweede jaar aanvullend te bekostigen (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 5 waarmee middelen worden vrijgemaakt om scholen in het aankomend schooljaar 2016/2017 in de maatwerkbekostiging ook voor het tweede jaar aanvullend te bekostigen Kamerstuk begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Reactie op het amendement van het lid Van Meenen waarmee 16 miljoen euro uit de asielreserve wordt gehaald voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd (34 485 VIII, nr. 4) en op het amendement van het lid Grashoff waarmee middelen worden vrijgemaakt om scholen in het aankomend schooljaar 2016/2017 in de maatwerkbekostiging ook voor het tweede jaar aanvullend te bekostigen (Kamerstuk 34 485 VIII, nr. 5) (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Van Meenen waarmee 16 miljoen euro uit de asielreserve wordt gehaald voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd (34 485 VIII, nr. 4) en op het amendement van het lid Grashoff waarmee middelen worden vrijgemaakt om scholen in het aankomend schooljaar 2016/2017 in de maatwerkbekostiging ook voor het tweede jaar aanvullend te bekostigen (Kamerstuk 34 485 VIII, nr. 5) Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2016 Het amendement van het lid Van Meenen (Kamerstuk 34 485 VIII, nr. 4) verhoogt artikel 01 Primair onderwijs met € 8 miljoen en artikel 03 Voortgezet onderwijs met 8 miljoen, om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen sneller te kunnen organiseren. ...

Motie van het lid Schouten over investeringen in het beroepsonderwijs (Dossier 34485)
Voorjaarsnota 2016; Motie; Motie van het lid Schouten over investeringen in het beroepsonderwijs Kamerstuk begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN Voorgesteld 6 juli 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de motie-Nijboer/Harbers (21 501-07, nr. 1356) is aangenomen, die de regering verzoekt voor de begrotingsbehandeling van OCW voorstellen te doen om gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere te verbeteren en te garanderen; overwegende dat het beroepsonderwijs en het onderwijs gericht op praktische vaardigheden bijdraagt aan de emancipatie van bepaalde groepen kinderen en jongeren die minder tot hun recht komen in het theoretisch onderwijs; verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van OCW in het kader van gelijke onderwijskansen concrete voorstellen te doen voor investeringen in het beroepsonderwijs en het onderwijs gericht op praktische vaardigheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2016 (Dossier 34485)
Voorjaarsnota 2016; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2016 Kamerstuk begroting financiën Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 27 mei inzake de Voorjaarsnota 2016 (Kamerstuk 34 485, nr. 1) De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 17 juni 2016. ...

Voorstel van wet (Dossier 34485)
Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 30 mei 2016 Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. ...

Gewijzigde motie van de leden Bruins en Straus over meer balans in het recht op bekostigd onderwijs (t.v.v. 34475-VIII, nr. 14) (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Bruins en Straus over meer balans in het recht op bekostigd onderwijs (t.v.v. 34475-VIII, nr. 14) Kamerstuk begroting financiën Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN STRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Voorgesteld 8 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jongeren op verschillende onderwijsniveaus een verschillend aantal jaren recht op bekostigd onderwijs hebben; constaterende dat jongeren die op jongere leeftijd de arbeidsmarkt instromen per definitie geacht worden meer jaren op de arbeidsmarkt actief te zijn dan jongeren die meer jaren initieel onderwijs en beroepsonderwijs hebben gevolgd; overwegende dat een leven lang ontwikkelen steeds belangrijker wordt en bijdraagt aan een gezonde beroepsbevolking die beter is ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen; overwegende dat kosten en inkomensderving hindernissen zijn die mensen ervan kunnen weerhouden om te kiezen voor omscholing of bijscholing; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het recht op bekostigd onderwijs meer in balans kan worden gebracht, ongeacht opleidingsniveau, bijvoorbeeld door middel van een scholingsbeurs of leerrechten, ongeacht de leeftijd waarop men deze gebruikt, en de kosten en opbrengsten van een dergelijk systeem in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reparatie slotwet 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015; Brief regering; Reparatie slotwet 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2016 In de begrotingsstaten van de slotwet van het Ministerie van Financiën zijn abusievelijk enkele foutieve mutaties opgenomen. ...

Technische fouten in de slotwet van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015; Brief regering; Technische fouten in de slotwet van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus 2016 Met deze brief wil ik u informeren over de slotwet van het Ministerie van Financiën over het jaar 2015, die op 18 mei 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd (kamerstuk 34 475-IX, nr. 9). ...

Gewijzigde motie van het lid Ronnes c.s. (t.v.v. 34475-XIII, nr. 11) over de herkomst van de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ronnes c.s. ...

Motie van de leden Van Nispen en Swinkels over het oplossen van de problemen met het financieel beheer (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015; Motie; Motie van de leden Van Nispen en Swinkels over het oplossen van de problemen met het financieel beheer Kamerstuk begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geconcludeerd dat het financieel beheer en dan met name de controlfunctie onvoldoende is; constaterende dat het financieel beheer reeds in 2012 door de Algemene Rekenkamer werd aangemerkt als een ernstige onvolkomenheid en dit dus nog steeds niet op orde is; verzoekt de regering om een verbeterplan op te stellen over de wijze waarop de problemen met het financieel beheer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nog dit jaar worden opgelost, en de Kamer over de uitvoering hiervan te informeren door middel van voortgangsrapportages bij de begrotingsstukken in september en de najaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 11 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 juli 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 23 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Dijkhoff, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, en de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 mei 2016 met het jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (Kamerstuk 34 475 VI, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Koninkrijksrelaties 2015 en de slotwet BES-fonds 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Koninkrijksrelaties 2015 en de slotwet BES-fonds 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 juli 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 23 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: − de Slotwet Koninkrijksrelaties 2015 (Kamerstuk 34 475 IV); − de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 mei 2016 met het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2015 (Kamerstuk 34 475 IV, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2016, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2016, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 22 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 juli 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 mei 2016 houdende het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (Kamerstuk 34 475 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, over de Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015, de slotwet Infrastructuurfonds 2015 en over de slotwet Deltafonds 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, over de Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015, de slotwet Infrastructuurfonds 2015 en over de slotwet Deltafonds 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 juli 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, en mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, over: − het wetsvoorstel Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 (Kamerstuk 34 475 XII); − de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 18 mei 2016 met het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 (Kamerstuk 34 475 XII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Defensie 2015 (Dossier 34475)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2015; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Defensie 2015 Kamerstuk begroting financiën Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 juli 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft op 16 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 18 mei 2016 met het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2015 (Kamerstuk 34 475 X, nr. ...