Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2686 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 36280)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 36280)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 februari 2023 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36280)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 september 2022 en het nader rapport d.d. 14 december 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36280)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 mei 2023 I. ...

Voorstel van wet (Dossier 36280)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36280)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten). ...

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken (Dossier 36280)
Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken Motie recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BREKELMANS Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren digitale en fysieke politieke spionage een omvangrijk probleem is; constaterende dat er onvoldoende zicht is op welke belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden in Nederland actief zijn en welke activiteiten zij hier verrichten; overwegende dat landen als Australië en de Verenigde Staten om die reden een vorm van een Foreign Agents Registration Act kennen, waarbij deze in het geval van de VS belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden verplicht zich te registreren en periodiek openbaar te maken wat hun relatie is met de buitenlandse mogendheid, welke activiteiten zij verrichten en welke financiële compensatie zij daarvoor krijgen, waarbij het niet nakomen van die plicht kan leiden tot vijf jaar celstraf; verzoekt de regering de opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act (FARA) uit te werken en aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Mutluer over een evaluatie na drie jaar (Dossier 36280)
Amendement van het lid Mutluer over een evaluatie na drie jaar Amendement recht strafrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MUTLUER Ontvangen 23 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IVA Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Ellian over uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor delicten die worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden (Dossier 36280)
Amendement van het lid Ellian over uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor delicten die worden gepleegd ten behoeve van buitenlandse mogendheden Amendement recht strafrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN Ontvangen 22 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I worden na onderdeel D vier onderdelen ingevoegd, luidende: Da Aan de artikelen 177 en 178 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Ellian over verhoging van het strafmaximum bij schending van staatsgeheimen (Dossier 36280)
Amendement van het lid Ellian over verhoging van het strafmaximum bij schending van staatsgeheimen Amendement recht strafrecht Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN Ontvangen 22 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I worden na onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende: Aa In artikel 98, eerste lid, wordt «zes jaren» vervangen door «acht jaren». ...

Amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Dossier 36280)
Amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden Amendement recht strafrecht Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER Ontvangen 25 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, een lid ingevoegd, luidende: 1b. ...

Amendement van het lid Ellian over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld (Dossier 36280)
Amendement van het lid Ellian over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld Amendement recht strafrecht Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN Ontvangen 23 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, na «wetende dat» ingevoegd «of redelijkerwijs moet vermoeden dat». ...

Amendement van het lid Helder over verhoging van het strafmaximum voor spionageactiviteiten naar 12 jaar (Dossier 36280)
Amendement van het lid Helder over verhoging van het strafmaximum voor spionageactiviteiten naar 12 jaar Amendement recht strafrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER Ontvangen 23 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, «acht jaar» vervangen door «twaalf jaren». ...

Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland (Dossier 36280)
Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland Motie recht strafrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FABER – VAN DER KLASHORST Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • spionage voor Nederland verstrekkende gevolgen kan hebben waaronder het uitoefenen van invloed op onze rechtstaat of de inrichting daarvan; • de door de Minister genoemde diaspora spionage daar een van is; • de imams van de Islamitische Stichting Nederland hun salaris, instructies en vrijdagpreken ontvangen vanuit het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet; • de Turkse autoriteit via de Islamitische Stichting Nederland invloed probeert uit te oefenen op onze democratische rechtsstaat en de inrichting daarvan; verzoekt de Minister de Islamitische Stichting Nederland te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36403)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 januari 2024 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen die door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gesteld over het hierboven genoemde wetsvoorstel. ...

Nota van wijziging (Dossier 36403)
Nota van wijziging Nota van wijziging gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 januari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2, komt te luiden: 2. ...

Verslag (Dossier 36403)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 oktober 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36403)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36403)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 36403)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 19 maart 2024 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de nadere aanvullende vragen die door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gesteld over het hierboven genoemde wetsvoorstel. ...