Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

1402 resultaten

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Bij de behandeling van het wetsvoorstel WMO 2015 heeft uw Kamer een motie Bergkamp1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: Rob) ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag «hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd». ...

Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2015 Zoals ik aan uw Kamer heb toegezegd in mijn brief van 27 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 (Dossier 34000-B)
SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2015 Hierbij ontvangt u het rapport Maten voor gemeenten 2014 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 20121. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 ter informatie1. ...

Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa (Dossier 34000-B)
Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34000-B)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig artikel In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen, groot € 14.552.778.000, vervangen door het bedrag: € 14.539.278.000. ...

Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen (Dossier 34000-B)
Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 Naar aanleiding van Kamervragen van het lid Fokke d.d. 6 augustus 2013 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 330) alsmede naar aanleiding van de brief van de Minister van EZ (Kamerstuk 24 095, nr. 358), heb ik een onderzoek gelast naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen. ...

Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 (Dossier 34000-B)
Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2015 Bijgaand ontvangt u ter informatie de rapportage van het onderzoeksinstituut COELO inzake de ontwikkeling van de lokale heffingen in 20151. ...

Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 (Dossier 34000-B)
Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2015 Per brief van 18 december 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds (Dossier 34000-B)
Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Eerder bent u geïnformeerd over de evaluatie van de tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds en het voornemen om in de verdeling van het fonds deze verdeelmaatstaf te beëindigen en per 2016 over te gaan tot de instelling van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 34000-B)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging ...

Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 In het antwoord op de schriftelijke vragen (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1804) van het lid Fokke inzake de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college» (ingezonden 15 april 2014) heb ik toegezegd om Uw Kamer te informeren over de uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 (Dossier 34000-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Handreiking Treasury (Dossier 34000-B)
Handreiking Treasury Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 Hierbij bied ik uw Kamer, ter informatie, de Handreiking Treasury aan1. ...

Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 (Dossier 34000-B)
Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Voor u ligt de Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 20141. ...

Groot onderhoud gemeentefonds 2016 (Dossier 34000-B)
Groot onderhoud gemeentefonds 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds per 2016. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (Dossier 34000-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bijgaand treft u ter informatie de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 aan1. ...

Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ (Dossier 34000-B)
Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2014 Als bijlage bij deze brief ontvangt u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het rapport «evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting»1. ...