Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

787 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Leijten over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben onder de Wlz brengen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben onder de Wlz brengen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 92 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering om, deze kinderen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor 24 uurszorg, maar met extra zorg thuis kunnen blijven wonen, onder de Wet langdurige zorg te brengen, zoals spoor 1 in de brief van 9 september 2014, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 93 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds geen plek voor kinderen als Dex is; van mening dat dit geregeld dient te worden; verzoekt de regering, een regeling te maken waarmee kinderen als Dex en hun ouders in de toekomst wél een passende plek kunnen creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 97 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is om in de tweede fase de ouderenzorg en mogelijk de gehandicaptenzorg risicodragend te laten uitvoeren door private zorgverzekeraars; van mening dat de inkoop van langdurige zorg uit dient te gaan van goede kwalitatieve zorg, ondersteuning en bescherming van zorgbehoevende mensen en dat inkoopbeleid niet uit dient te gaan van schadelast en het beperken daarvan; spreekt uit dat de inkoop van de langdurige zorg niet risicodragend dient te worden uitgevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57 Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 134 dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 139 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 134 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben (Dossier 33891)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuknummer 33891, nr. 166) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 167 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 166 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz; van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te verdelen over verschillende wetten; verzoekt de regering, te regelen dat: • het huidige totaalpakket aan AWBZ-zorg (begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) voor deze cliënten bij dezelfde zorgaanbieder wordt ingekocht in 2015; • er in 2015 een beoordeling door het CIZ wordt gedaan of deze cliënten voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, ofschoon zij officieel geen toegangskaartje hebben; • deze cliënten bij een «ja» meteen onbeperkte toegang te geven tot de Wlz en bij een «nee» hun overgangsrecht te behouden tot 1 januari 2016; • deze cliënten terechtkunnen bij één aanspreekpunt: bij voorkeur het zorgkantoor; • kinderdagcentra uiterlijk 1 november 2014 geïnformeerd worden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 135 dat regelt dat het huidige contracteerrecht wordt omgezet in een contracteerplicht waar het zorginstellingen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 135 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 4.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een Wlz-uitvoerder sluit een overeenkomst als bedoeld in de eerste volzin met iedere instelling die de daar bedoelde zorg kan verlenen, tenzij hij tegen het contracteren van een bepaalde instelling ernstige bezwaren heeft of de instelling aangeeft geen overeenkomst met de Wlz-uitvoerder te willen sluiten. ...

Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 91 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel personeel wordt vervangen door vrijwilligers; van mening dat werkverdringing ongewenst is en kan leiden tot kwaliteitsverlies; verzoekt de regering, werkverdringing in de zorg tegen te gaan en de Kamer hier voor de begroting 2015 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 94 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie via de Wlz bekostigd gaan worden per 2016; van mening dat dit in 2015 ook bekostigd moet worden; verzoekt de regering, dit per 2015 in te laten gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 96 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een zorgplan gemaakt wordt nadat er een zorgpakket dan wel zorgprofiel is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); constaterende dat bij niet passende indicatie iemand opnieuw indicatie moet aanvragen voor meerzorg of een andere extra zorgvorm; van mening dat dit leidt tot onwenselijke onzekerheid en onnodige bureaucratie; verzoekt de regering, het zorgplan leidend te laten zijn voor een nader te bepalen zorgprofiel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 72 over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 72 over het introduceren van een vertrouwenspersoon in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 117 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 72 Ontvangen 16 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 4.2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.2.5a 1. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen; van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort; verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over eerstelijnsverblijf op een verantwoorde manier overhevelen (Dossier 33891)
Motie van het lid Leijten over eerstelijnsverblijf op een verantwoorde manier overhevelen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 95 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle organisaties en inkopers die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf aangeven dat overheveling naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 te vroeg komt om dit goed te laten verlopen; verzoekt de regering, het eerstelijnsverblijf pas over te hevelen als dit op een verantwoorde manier mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. ...