Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

964 resultaten

Omgevingsloket Online 3 (herdruk) (Dossier 33872)
Omgevingsloket Online 3 (herdruk) Brief regering ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34057-(R2043))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 34057-(R2043))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verkeer water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34057-(R2043))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet verkeer water Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34069)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag afval natuur en milieu Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 september 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft verslag uitgebracht over haar bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen) (hierna: WBMO). ...

Nota van wijziging (Dossier 34069)
Nota van wijziging Nota van wijziging afval natuur en milieu Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4, eerste lid, wordt na «van toepassing» ingevoegd «op een wrak dat als gevolg van een maritiem ongeval een gevaar vormt» en vervalt de tweede volzin. ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34069)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34069)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport afval natuur en milieu Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 mei 2014 en het nader rapport d.d. 8 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 34069)
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34069)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap afval natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen). ...

Voorstel van Wet (Dossier 34089)
Voorstel van Wet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34089)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES). ...

Memorie van Toelichting (Dossier 34089)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Alcoholslotprogramma (Dossier 31896)
Alcoholslotprogramma Brief regering verkeer weg Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2010InleidingTijdens het AO Verkeersveiligheid van 11 november jongstleden hebben we onder meer gesproken over de invoering van het alcoholslot. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33250)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 juni 2012 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu met betrekking tot het voorstel tot wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33250)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33250)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s). ...

Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) (Dossier 33250)
Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Voorstel van wet (Dossier 33250)
Voorstel van wet Voorstel van wet natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Definitief advies commissie MER Rijnlandroute (Dossier 33400-A)
Definitief advies commissie MER Rijnlandroute Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2012 Op verzoek van uw Kamer heb ik u bij brief van 21 november jl. geïnformeerd over het voorlopig advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) ten aanzien van de Rijnlandroute (Kamerstuk 33 400 A, nr. 18). ...