Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Evaluatierapport normeringssystematiek (Dossier 35570-B)
Evaluatierapport normeringssystematiek Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2020 Met deze brief bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, ter voorbereiding op de volgende kabinetsperiode, het evaluatierapport van de normeringssystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds 2015–2020 aan1. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over de financiële positie gemeenten (Dossier 35570-B)
Uitstel beantwoording vragen commissie over de financiële positie gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2021 Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat de Kamervragen over de financiële positie van gemeenten van de vaste commissie van BZK, ingezonden op 12 mei 2021, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. ...

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019 (Dossier 35570-B)
Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2020 De verantwoording van gemeenten vraagt al enkele jaren de aandacht. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 (Dossier 35570-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 ter informatie1. ...

Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds (Dossier 35570-B)
Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2021 Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werk ik sinds 2019 aan een nieuw verdeelmodel voor de algemene uitkering van het gemeentefonds.1 Op 2 februari jl.2 stuurde ik u, mede namens mijn medefondsbeheerder de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de adviesaanvraag over het verdeelvoorstel voor de verdeling van het gemeentefonds aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). ...

Financiële positie gemeenten (Dossier 35570-B)
Financiële positie gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2021 De afgelopen periode ben ik intensief in gesprek geweest met uw Kamer, gemeenten en provincies over de financiële positie van gemeenten. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2020 (Dossier 35570-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021 Deze brief met bijlage, die ik u schrijf mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bevat het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2020, zoals voorgeschreven op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16) (Dossier 35570-B)
Uitstel beantwoording vragen commissie over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16) Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2021 Op 8 maart informeerde ik u dat de vragen van de leden Kuiken en Nijboer (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 35570-B)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering van € 27.550.558.000 vervangen door € 27.727.260.000. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1 mln.). ...

Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis (Dossier 35570-B)
Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2021 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, een afschrift van de brief die ik in aanvulling op de meicirculaire gemeentefonds van 31 mei 2021 (Kamerstukken 35 510 B en 35 570 C, nr. ...

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Dossier 35570-B)
Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2020 Met deze brief informeer ik u – mede namens de Staatssecretaris van Financiën als medefondsbeheerder – over het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. ...

Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds (Dossier 35570-B)
Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2020 In antwoord op uw verzoek van 16 januari 2020 doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de antwoordbrief over de schommelingen in het gemeentefonds toekomen die op 26 oktober 2020 aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is verstuurd1. ...

Septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds (Dossier 35570-B)
Septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 (Dossier 35570-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2020 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. ...

Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Dossier 35570-B)
Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet is zich ervan bewust dat de financiële positie van gemeenten onder druk staat. ...