Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Appreciatie amendementen op het voorstel van Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (Dossier 35548)
Appreciatie amendementen op het voorstel van Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 Hierbij geef ik uw Kamer een appreciatie van het gewijzigde amendement met Kamerstuk 35 548, nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35548)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 augustus 2020 en het nader rapport d.d. 21 augustus 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35548)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35548)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 maart 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het in artikel I, onderdeel R, voorgestelde artikel 13j wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35548)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35548)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 januari 2021 Inhoudsopgave blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 35548)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (Dossier 35548)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 januari 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...