Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018 (Dossier 35300-B)
Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2019 Middels deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole van gemeenten, over het verslagjaar 2018. ...

Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten (Dossier 35300-B)
Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2020 Het op 4 mei ontvangen verzoek van de commissie van Binnenlandse Zaken, over het voor 12 mei a.s. uitvoeren van mijn toezeggingen voor de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en van der Molen1 en het hierbij betrekken van de financiële effecten van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten (Kamerstuk 35 300 B, nr. 9), kan tot mijn spijt niet voor genoemde datum worden ingewilligd. ...

Afschrift brief aan gemeenten over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (Dossier 35300-B)
Afschrift brief aan gemeenten over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2020 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, een afschrift van de brief die ik in aanvulling op de meicirculaire gemeentefonds van 29 mei 2020 (Kamerstuk 35 300 B, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35300-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 Memorie van toelichtingVergaderjaar 2019‒2020 INHOUDSOPGAVE Blz.A. ...

Voorstel van wet (Dossier 35300-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 Voorstel van wetOntvangen 17 september 2019Vergaderjaar 2019‒2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Rapporten herijking gemeentefonds (Dossier 35300-B)
Rapporten herijking gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2020 Bij brief van 26 februari jl.1 heb ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, geïnformeerd over het uitstel van de invoering van de nieuwe verdeling voor het gemeentefonds tot 1 januari 2022 omdat nog aanvullend onderzoek nodig is. ...

Septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds (Dossier 35300-B)
Septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 ter informatie.1 De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst. ...

Heroverweging financiële verhoudingen – herijking gemeentefonds (Dossier 35300-B)
Heroverweging financiële verhoudingen – herijking gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 oktober 2019 Op 6 juli 2018 informeerde ik u – mede namens de Staatssecretaris van Financiën als medefondsbeheerder – over mijn voornemens de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden te herzien.1 In deze brief bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 (Dossier 35300-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2020 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. ...

Financiële positie van gemeenten (Dossier 35300-B)
Financiële positie van gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2020 Op veel terreinen in het leven van mensen spelen gemeenten een rol, met bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren, wegenonderhoud en afvalinzameling, Gemeenten zijn daarmee van belang voor het realiseren van een brede set aan opgaven in het sociaal, fysiek en veiligheidsdomein. ...