Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Invoering benchmark lokale lasten (Dossier 35000-B)
Invoering benchmark lokale lasten Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019 Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen op 2 april jl. heeft het Rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. ...

Voorstel van wet (Dossier 35000-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2018 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35000-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 35000-B)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 18 september 2018 Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Verslagen financieel toezicht 2019 (Dossier 35000-B)
Verslagen financieel toezicht 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2019 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2019 aan (bijlage 1)1. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 (Dossier 35000-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2019 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 ter informatie1. ...

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (Dossier 35000-B)
Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2019 Op 29 juni 2018 heb ik u een brief gestuurd met een aantal actielijnen om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken (Kamerstuk 34 775 B, nr. 17). ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 (Dossier 35000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 (Dossier 35000-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. ...

Proces rond beoordeling decentralisatie uitkeringen (Dossier 35000-B)
Proces rond beoordeling decentralisatie uitkeringen Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2019 In deze brief ga ik, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, in op de gevolgen van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de decentralisatie uitkeringen. ...

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2017 (Dossier 35000-B)
Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018 In de voor u liggende brief wordt u allereerst geïnformeerd over de uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole over het verslagjaar 2017. ...

Uitstel reactie op verzoek commissie inzake de uitwerking van de agenda ruimte in regels (Wgr) (Dossier 35000-B)
Uitstel reactie op verzoek commissie inzake de uitwerking van de agenda ruimte in regels (Wgr) Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2019 Naar aanleiding van de twee onderzoeken inzake de Wet gemeenschappelijke regelingen die ik aan uw Kamer heb gestuurd, heeft Uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij op 9 april jl. gevraagd wanneer zij de nadere uitwerking inzake de Wgr kan ontvangen. ...