Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

886 resultaten

Antwoorden op vragen over de Netwerkuitzending omtrent het inschakelen van astrologen door de Raad voor de Kinderbescherming (Dossier 31700-XVII)
Antwoorden op vragen over de Netwerkuitzending omtrent het inschakelen van astrologen door de Raad voor de Kinderbescherming Brief regering begroting financiën jongeren zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 52BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 juni 2009In antwoord op uw brief van 20 mei 2009 waarin u aandacht vraagt voor de Netwerkuitzending van 19 mei 2009 over het inschakelen van astrologen door de Raad voor de Kinderbescherming bericht ik u, mede namens de minister voor Jeugd en Gezin, als volgt.De Raad voor de Kinderbescherming maakt geen gebruik van astrologische adviezen. ...

Reactie n.a.v. de gewijzigde motie Van der Ham (D66) en Depla (PvdA), 31 700, XVIII, nr. 48, inzake het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie en de executie veilingen vastgoed (Dossier 31700-XVIII)
Reactie n.a.v. de gewijzigde motie Van der Ham (D66) en Depla (PvdA), 31 700, XVIII, nr. 48, inzake het systeem van de Nationale Hypotheek Garantie en de executie veilingen vastgoed Brief regering begroting financiën huisvesting kopen en verkopen 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 56BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Op de gewijzigde motie Van der Ham (D66) en Depla (PvdA), 31 700 XVIII, nr. 48 die is ingediend bij de behandeling van mijn begroting, reageer ik mede namens de minister van Justitie als volgt.De motie vraagt terecht aandacht voor het niet optimaal functioneren van executieveilingen in de vastgoedsector. ...

Stand van zaken Awgb (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (Dossier 31832)
Stand van zaken Awgb (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) Brief regering recht staatsrecht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 mei 2010Bij koninklijke boodschap van 30 december 2008 werd het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (Kamerstukken II 2008/09, 31 832, nrs. ...

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en een nota van wijziging (Dossier 31994)
Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en een nota van wijziging Brief regering immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 november 2009Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, een nota van wijziging inzake het bovenvernoemd wetsvoorstel aan (Kamerstuk 31 994, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 31994)
Nota van wijziging Nota van wijziging immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 25 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31994)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 27TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 15 december 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Voor onderdeel A wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:aAAan artikel 8 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:m. ...

Voorstel van wet (Dossier 31994)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31994)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 mei 2009 en het nader rapport d.d. 22 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister en de staatssecretaris van Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31994)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Nota naar aanleiding van verslag (Dossier 31994)
Nota naar aanleiding van verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 17 november 2009INHOUDSOPGAVE    I.ALGEMEEN11.Inleiding1 2.De maatregelen tot aanpassing van de asielprocedure3 2.1Rust- en voorbereidingstermijn32.2Wijzigingen duur asielprocedure8 2.3Voorlichting en voorbereiding door rechtsbijstand12 2.4Aanmeldcentrum Schiphol13 2.5Vertrektermijnen15 2.6Herhaalde aanvragen, rechterlijke toetsing (Initiatiefvoorstel van wet Pechtold/Van der Ham)18 2.7Vreemdelingenbewaring253.Kosten/bestuurlijke lasten264.Adviesorganen26   II.ARTIKELSGEWIJS27I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31994)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 juni 2009Beatrix ...

Reactie op motie van het lid Anker c.s. (Kamerstuk 31 994, nr. 19) en de stand van zaken beëindiging noodopvang (Dossier 31994)
Reactie op motie van het lid Anker c.s. (Kamerstuk 31 994, nr. 19) en de stand van zaken beëindiging noodopvang Brief regering migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 maart 2010 Op 15 december jl. is een motie van het lid Anker c.s. ...

Beantwoording vragen van het lid Krom betreffende het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in het kader van de verbeterde asielprocedure (Dossier 31994)
Beantwoording vragen van het lid Krom betreffende het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in het kader van de verbeterde asielprocedure Brief regering immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 31BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2010Op 7 december 2009 vond in uw Kamer het Wetgevingsoverleg (Kamerstuk 31 994, nr. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32044)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel D, wordt in het voorgestelde artikel 482a, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede «voor een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving levenslange gevangenisstraf is gesteld en dat de dood van een ander ten gevolge heeft» vervangen door: hetzij voor een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving levenslange gevangenisstraf is gesteld en dat de dood van een ander ten gevolge heeft, hetzij voor een misdrijf als bedoeld in de artikelen 117, tweede lid, 141, tweede lid, onderdeel 3°, 248, vierde lid, 273f, vijfde lid, 287, 290, 291, 300, derde lid, 301, derde lid, 302, tweede lid, 303, tweede lid, 306, onderdeel 2°, 312, derde lid, 385b, eerste lid, onderdeel 3°, 385d, onderdeel 3°, 395, tweede lid, onderdeel 3° en 396, tweede lid, onderdeel 3°, van het Wetboek van Strafrecht. ...

Voorstel van wet (Dossier 32044)
Voorstel van wet Voorstel van wet 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32044)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 september 2009Beatrix ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32044)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 17 februari 20101. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32044)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveI. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32044)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 juni 2009 en het nader rapport d.d. 26 augustus 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Nota van wijziging (Dossier 32044)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 7NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 18 februari 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:AHet voorgestelde artikel 482a, derde lid, komt te luiden:3. ...