Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

407 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt (Dossier 34000-VI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen Verslag van een algemeen overleg ...

Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting (Dossier 33400-VI)
Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN VAN DER STEUR Voorgesteld 3 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verdachten ter terechtzitting dienen te verschijnen uit respect voor de slachtoffers in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen en om ter zitting verantwoording af te leggen; verzoekt de regering, een verschijningsplicht ter terechtzitting in het Wetboek van Strafvordering op te nemen voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zodat zij na een veroordeling meteen naar de gevangenis kunnen worden overgebracht voor het ondergaan van de opgelegde straf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Dossier 35570-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2020, over Veiligheid Defensie Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 september 2020 De vaste commissie voor Defensie heeft op 8 september 2020 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld-Schouten, Minister van Defensie, en mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 juni 2020 inzake evaluatie Inspectie Veiligheid Defensie (Kamerstuk 35 300 X, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Handelsbevordering (Dossier 35000-XVII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Handelsbevordering Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) (Dossier 33000-IV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) Verslag van een algemeen overleg ...

Onderzoek langdurig en levenslang toezicht op zedendelinquenten (Dossier 33000-VI)
Onderzoek langdurig en levenslang toezicht op zedendelinquenten Brief regering ...

Motie-De Roon/Teeven over het beperken van de maximale duur van een taakstraf tot 120 uur (Dossier 31700-VI)
Motie-De Roon/Teeven over het beperken van de maximale duur van een taakstraf tot 120 uur Motie begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 14MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN TEEVENVoorgesteld 28 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de overdadige toepassing van taakstraffen ongewenst is, omdat het bestraffende karakter van deze straffen vergeleken met vrijheidsstraffen door veel burgers en ook door veel bestraften als beduidend lichter wordt ervaren;overwegende, dat mitsdien het vergeldende element en de preventieve werking van taakstraffen tekort schieten en soms deze straffen ook geen recht doen aan de ernst van het misdrijf waarvoor ze worden opgelegd;van oordeel, dat taakstraffen alleen moeten kunnen worden opgelegd voor betrekkelijk geringe misdrijven gepleegd door daders met geen of weinig zware recente criminele antecedenten;verzoekt de regering om de maximale duur van een taakstraf te beperken tot 120 uur, en deze bij niet vervulling van de taakstraf te vervangen door twee maanden vrijheidsstraf,en gaat over tot de orde van de dag.De RoonTeeven ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-XV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de ontwikkelingen moskee-internaten Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 mei 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de voortgangsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 januari 2013 over de ontwikkelingen ten aanzien van de moskee-internaten (kamerstuk 33 400-XV, nr. 88); – de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 26 februari 2013 met de uitkomsten van een overleg over Turkse internaten met een aantal betrokken gemeenten (33 400-XV, nr. 92). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt (Dossier 33121)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 20 maart 2013 overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken over: – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 juli 2012 inzake een analyse van De Nederlandsche Bank over de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 33); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake een analyse van de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 36); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 29 juni 2012 over de bevindingen van De Nederlandsche Bank over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 32); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 oktober 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake de bevindingen van De Nederlandsche Bank over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 35); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 met een reactie op het rapport van KPMG Stapeling Regelgeving (Kamerstuk 33 227, nr. 6); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 december 2012 inzake de financieringsmonitor waarin de ontwikkelingen van bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32 637, nr. 46); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 februari 2013 over alternatieve financieringsvormen (Kamerstuk 32 637, nr. 49); – de brief van de minister van Financiën d.d. 18 maart 2013 met de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Financiën inzake Deutsche Bank (Kamerstuk 31 789, nr. 42). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2013, over Handelsmissies en exportpromotie (Dossier 33400-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2013, over Handelsmissies en exportpromotie Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 14 maart 2013 overleg gevoerd met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 18 december 2012 inzake de reactie op toezeggingen over handelsmissie tijdens WGO op 17 december jl. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 145 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 oktober 2012 inzake de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. ...

Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) (Dossier 34371-(R2066))
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 december 2016, over Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 januari 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft op 20 december 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 6 september 2016 met de toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Kamerstuk 34 371 (R2066), nr. ...

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand) (Dossier 31560)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2017, over Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand Verslag van een algemeen overleg huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 2 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 februari 2016 over het evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand (Kamerstuk 31 560, nr. ...

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) (Dossier 34036)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2017, over Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA Verslag van een algemeen overleg belasting financiën inkomensbeleid Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2017 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President, en de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 april 2017 inzake derde voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 september 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 20 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 januari 2017 met de antwoorden op nadere vragen van de commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (Kamerstuk 28 362, nr. 10); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 februari 2017 over de controle van de jaarrekening van gemeenten (Kamerstukken 34 550 B en 34477, nr. 12); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 24 februari 2017 inzake de notitie over de transparantie van het wetgevingsproces (Kamerstuk 33 009, nr. 39); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 mei 2017 over het rapport Toezicht en handhaving door gemeenten (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 49); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 juli 2017 over de uitkomsten van de verkenning naar een voorziening voor veilig en integer bestuur (Kamerstukken 28 684 en 28 844, nr. 505); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 juli 2017 over de onderzoeksopzet taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Raad van State (Kamerstuk 34 550 IIB, nr. 9); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 augustus 2017 met de antwoorden op vragen van de commissie over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34 550 VII, nr. 53). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 september 2017, over Kustwacht Caribisch gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 21 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, en de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 december 2016 ter aanbieding van jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 61); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 februari 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 77); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 17 mei 2017 over het jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 15 september 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87) (Kamerstuk 34 775 X, nr. 5). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, 21 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 21 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 september 2017 over nadere informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 4); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 september 2017 met het verslag van het bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de stand van zaken van de Nederlandse bijdrage noodhulp aan de Bovenwindse eilanden (Kamerstuk 34 773, nr. 2); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 september 2017 over orkaan Irma (Kamerstuk 34 773, nr. 1); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 september 2017 inzake de reactie op klacht over optreden waarnemend gezaghebber inzake aanstelling tot eilandsecretaris Sint Eustatius; – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 september 2017 met de kabinetsreactie Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2017 (Kamerstuk 33 845, nr. 23); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 september 2017 ter aanbieding van de halfjaarrapportages januari – juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 42); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 augustus 2017 met informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 41); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 juli 2017 ter aanbieding van de voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 40). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Dossier 34775-VI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 november 2017, over Berichtgeving Robert M. Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 november 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 8 november 2017 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – de brief van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 4 november 2017 inzake reactie op het artikel in de Volkskrant van 4 november 2017 over de gedetineerde Robert M. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (Dossier 34300-IV)
Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 10 december 2015, over BES-aangelegenheden Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 februari 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 10 december 2015 overleg gevoerd met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 december 2015 over het toekennen van incidentele financiering taken Nationale ombudsman in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 300 VII, nr. ...