Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

903 resultaten

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er verspreid over heel Nederland buslijnen geschrapt worden; van mening dat dorpen en regio's buiten de grote steden ook goed bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer, en dat de coronacrisis dit niet nadelig mag beïnvloeden; overwegende dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding; verzoekt de regering het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer beter te monitoren en de Kamer te informeren over de hoeveelheid door corona uitgevallen buslijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering meer geld vrij te maken voor de instandhouding van infrastructuur en dit te dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omwonenden en medewerkers van Schiphol worden blootgesteld aan schadelijke concentraties van ultrafijnstof; van mening dat luchthavens hoofdverantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek en medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving; van mening dat de ambitie om pas in 2030 duurzaam te taxiën onnodig laat is; verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen om duurzaam taxiën zo veel mogelijk te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 is gerealiseerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars als Nationale Nederlanden hebben aangekondigd in het nieuwe pensioenstelsel op jacht te gaan naar de 340 miljard euro pensioengeld die bij ondernemingspensioenfondsen zit; verzoekt de regering te onderzoeken wat de rol van verzekeraars wordt in het nieuwe pensioenstelsel, welke effecten dit heeft voor deelnemers en hoe de zeggenschap van werkenden en gepensioneerden over hun eigen pensioengeld geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 540.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 162.500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt; constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen; constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt; verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 215.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Amendement van het lid Bashir over het voortzetten van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir over het voortzetten van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling Amendement belasting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IV, onderdeel K, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir waarmee per 1 januari 2016 een exportheffing in in de afvalstoffenbelasting wordt ingevoerd Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XV wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa Aan artikel 22, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: l. ...

Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt Amendement belasting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 7 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel X komt te luiden: ARTIKEL X In de Successiewet 1956 vervalt in artikel 32, vierde lid: , alsmede nettolijfrenten als bedoeld in artikel 5.16 van die wet. ...