Zoeken


Status
Partij
PvdD 2073
GL 594
PvdA 456
D66 339
CU 248
Meer...
CDA 146
PVV 141
SGP 126
DENK 99
VVD 97
SP 96
50PLUS 63
BIJ1 40
Volt 31
BBB 30
FVD 20
Fractie Den Haan 17
Klein 13
Lid-Haga 11
Omtzigt 10
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
PvdD 2073
GL 594
PvdA 456
D66 339
CU 248
Meer...
CDA 146
PVV 141
SGP 126
DENK 99
VVD 97
SP 96
50PLUS 63
BIJ1 40
Volt 31
BBB 30
FVD 20
Fractie Den Haan 17
Klein 13
Lid-Haga 11
Omtzigt 10
Datum
Van:
Tot:

2073 resultaten

Motie van het lid Van Esch over de gronduitgifte voor blokkendozen bevriezen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Esch over de gronduitgifte voor blokkendozen bevriezen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Amhaouch/Bruins (35 300 XIII, nr. 43) die de regering verzocht ongewenste verdozing af te remmen; constaterende dat de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving recent adviseerde om de gronduitgifte voor «blokkendozen» te bevriezen omdat anders de schade niet meer te herstellen is; van mening dat de schaarse bouwruimte in Nederland beter ingevuld kan worden dan met nog meer distributie- en datacentra; verzoekt de regering, conform het advies van de Rijksadviseur, de gronduitgifte voor deze blokkendozen te bevriezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Esch over instrumenten om nationaal te sturen op de verdeling van de ruimte Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Rijk een groot aantal nationale verplichtingen heeft die een ruimtevraag met zich meebrengen (bijvoorbeeld: voldoende natuur, voldoende woningbouw, voldoende duurzame energieopwek en waterveiligheid); constaterende dat ruimte beperkt beschikbaar is en een aantal opgaves nog ruimte tekortkomen; verzoekt de regering om aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn en gebruikt gaan worden om nationaal beter te sturen op de verdeling van ruimte om aan alle verplichtingen te voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een run is op haardhout sinds de gasprijzen zijn gestegen; constaterende dat de voorlichting over houtstook momenteel vooral bestaat uit houtstooktips; overwegende dat houtstook niet duurzaam is en gepaard gaat met luchtvervuiling en gezondheidsschade; verzoekt de regering om de focus in de voorlichting over houtstook te leggen op ontmoediging in plaats van stooktips, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement ...

Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN BOUCHALLIKH EN VAN ESCH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vanuit algemene middelen een afdracht van 213 miljoen euro aan de Europese Unie wordt betaald voor niet-gerecycled plastic afval; overwegende dat niet de burger maar de vervuiler voor deze kosten zou moeten opdraaien door invoering van een belasting op virgin plastic, die tevens leidt tot meer gebruik van gerecyclede materialen en structurele investeringen in recycling; constaterende dat CE Delft heeft geconstateerd dat een belasting op polymeren de makkelijkste manier is om een belasting op virgin plastic vorm te geven; verzoekt het kabinet om samen met de Staatssecretaris van Financiën een belasting op polymeren uit te werken, hierbij rekening te houden met mogelijke weglekeffecten en in te voeren per 1 januari 2023, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: – de rekenmethodiek voor de stikstofdepositie voor luchtvaart eenduidig vastligt; – dat hierbij voor bronkenmerken is uitgegaan van de waarden die het RIVM toepast; – dat het RIVM in de berekeningen in alle jaren een warmte-inhoud van 0 MW heeft toegepast; – maar dat in de geactualiseerde PAS-meldingen voor Lelystad Airport van 2018 en 2019 opeens is gerekend met 43 MW, waardoor de maximale depositietoename onder de 1 mol/ha/jaar bleef en er minder stikstofruimte hoefde te worden afgeboekt; – dat dit de schijn heeft van een dubbele stikstofboekhouding; verzoekt de regering forensisch accountantsonderzoek te laten uitvoeren naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet voornemens is ondanks de klimaat-, biodiversiteits-, stikstof- en gezondheidscrisis de komende jaren miljarden te besteden aan nieuwe (snel)wegen; verzoekt de regering geen nieuwe of bredere snelwegen aan te leggen en waar mogelijk het vrijkomende geld te investeren zodat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 zal informeren over de monitoring en modellering van de ultrafijnstofconcentraties; overwegende dat de Gezondheidsraad stelt dat het, gezien de steeds sterkere aanwijzingen dat ultrafijnstof de gezondheid kan schaden, niet nodig is om te wachten met het treffen van (extra) maatregelen; verzoekt de regering de Kamer voor het einde van 2022 te informeren over welke concrete extra stappen er worden genomen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in haar Luchtvaartnota aangeeft dat geen sprake meer kan zijn van ongeclausuleerde groei; constaterende dat ICAO ongeclausuleerde groei van de luchtvaart sinds 1944 expliciet in haar statuten heeft en al het beleid toetst aan deze doelstelling; verzoekt de regering bij de komende triënnale van ICAO voor te stellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen en in de voorbereiding daarvoor actief bij andere landen steun te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...