Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

6081 resultaten

Nader verslag (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 29 NADER VERSLAG Vastgesteld 10 juni 2011 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1, belast met het voorbereidend onderzoek van deze wetsvoorstellen, heeft na de eerste termijn van de plenaire behandeling van genoemde wetsvoorstellen besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en de staatssecretaris van EZ is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet Kamerstuk burgerlijk recht economie ict recht nr. 20BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2010Conform het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 16 december 2009 (kenmerk 2009Z23701/2009D64832) informeer ik hierbij uw Kamer over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en mij is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet.Artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet is op 1 juli 2009 in werking getreden. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief staatssecretaris met reactie op derde nota van wijziging Kamerstuk nr. 18BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten). ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Derde nota van wijziging Kamerstuk nr. 17DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 24 september 2009Artikel II van het voorstel van wet (nr. 5) komt te luiden:ARTIKEL IIBoek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 236 wordt als volgt gewijzigd1. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Tweede nota van wijziging Kamerstuk nr. 14TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 september 2009Artikel II van het voorstel van wet (nr. 5) komt te luiden:ARTIKEL IIBoek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 236 wordt als volgt gewijzigd1. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Motie om de effecten van de wetswijziging voor tijdschriften en dagbladen te evalueren Kamerstuk nr. 15MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VOSVoorgesteld 3 september 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het wetsvoorstel ten aanzien van de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gunstig is voor consumenten, maar onzekerheden teweeg kan brengen bij uitgeverijen, met het oog op hun langetermijnplanning;overwegende, dat het van belang is voor een gezonde (journalistieke) mediamarkt dat deze onzekerheden inzichtelijk zijn en geadresseerd kunnen worden;verzoekt de regering de effecten van de wet voor tijdschriften en dagbladen twee jaar na inwerkingtreding in kaart te brengen door middel van een evaluatie,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVos ...

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN RECOURT Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van de leden Recourt en Tanamal dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RECOURT EN TANAMAL Ontvangen 10 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt aan het tweede lid twee volzinnen toegevoegd, luidende: De rechtbank benoemt in ieder geval een vertegenwoordiger van de werknemers van de schuldenaar als lid van de voorlopige commissie. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 22 mei 2017 inzake het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2017 In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria «vrije vervanging» en «gezagsverhouding» een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.1 Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie2. ...

Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51 Voorgesteld 13 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de commissie Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA), overwegende dat de commissie tien aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert, verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader, Verzoekt de regering de criteria van de commissie Boot om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap te gebruiken bij de handhaving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2016 Tijdens het ordedebat op 8 november jl. heeft het lid Omtzigt (CDA) mij om een brief verzocht waarin wordt ingegaan op mogelijkheden om de begrippen «persoonlijke arbeid» en «gezagsrelatie» aan te passen (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de commissie-Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA); overwegende dat de commissie tien uitstekende aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert; verzoekt de regering, de aanbevelingen van de commissie-Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over uitvoeren van de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Bashir c.s. over uitvoeren van de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van de leden Mei Li Vos en Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van de leden Mei Li Vos en Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN SCHOUTEN Voorgesteld 29 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen; verzoekt de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Motie; Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 34 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS Voorgesteld 29 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schijnzelfstandigheid leidt tot oneigenlijke concurrentie die ook zelfstandigen benadeelt; overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen; overwegende dat schijnzelfstandigheid relatief veel voorkomt bij pakketbezorgers en medisch specialisten; verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over geen afspraken in cao's over het gebruik van bepaalde voorbeeldovereenkomsten Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Op 29 juni jongstleden is door het lid Van Weyenberg (D66) een motie ingediend (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Den Haag, 20 december 2016 Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992 (R2034) (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 15 en Handelingen II 2015/16, nr. 36, item 10) zijn diverse moties aangenomen. ...

Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2016 Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992) (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 15 en Handelingen II 2015/16, nr. 36, item 10) zijn diverse moties aangenomen. ...

Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VOORTMAN Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de regering dient te streven naar een inclusieve samenleving; constaterende dat er een plan van aanpak over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking wordt ontwikkeld, maar dat in dit plan van aanpak geen concrete doelstellingen of een concreet tijdpad gegeven worden; overwegende dat concrete stappen nodig zijn om de inclusieve samenleving werkelijkheid te laten worden; verzoekt de regering, concrete doelstellingen en een tijdpad op te nemen in het plan van aanpak, hier tevens een stappenplan bij op te stellen en het vernieuwde plan van aanpak aan de Kamer toe te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...