Zoeken


Status
Partij
GL 6232
PvdA 2380
D66 1882
CU 1157
CDA 882
Meer...
VVD 643
PvdD 594
SGP 476
PVV 258
SP 242
50PLUS 175
DENK 168
Volt 75
BIJ1 57
BBB 53
Fractie Den Haan 32
Omtzigt 25
FVD 24
PvdT 20
Klein 18
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
GL 6232
PvdA 2380
D66 1882
CU 1157
CDA 882
Meer...
VVD 643
PvdD 594
SGP 476
PVV 258
SP 242
50PLUS 175
DENK 168
Volt 75
BIJ1 57
BBB 53
Fractie Den Haan 32
Omtzigt 25
FVD 24
PvdT 20
Klein 18
Datum
Van:
Tot:

6232 resultaten

Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aandeel biologische landbouw, nu ongeveer 4% van het areaal, nog ver achterblijft bij de Europese doelstellingen van 25% in 2030; overwegende dat de rijksoverheid een grote afnemer van voedsel is en kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel biologische landbouw; verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders kan vergroten en daarbij onder andere te kijken naar de aanbestedingseisen, en de Kamer hierover voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Nijboer over actiever inzetten op transformatie van leegstaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een groot woningtekort is en veel studenten en starters moeilijk een woning kunnen vinden; overwegende dat in 2020 het aantal kantoorpanden dat is getransformeerd naar woningen, is afgenomen en er nog steeds veel kantoorpanden en andere gebouwen leegstaan; overwegende dat juist deze panden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoningen of starterswoningen; verzoekt de regering actiever dan nu het geval is in te zetten op transformatie van leegstaande gebouwen, en de Kamer over deze extra inzet voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruimte in Nederland schaars is; overwegende dat fundamentele keuzes over het ruimtegebruik gemaakt moeten worden; overwegende dat het aantal grijze dozen in open landschap hand over hand toeneemt, terwijl de maatschappelijke waarde ervan kan worden betwist; verzoekt het kabinet de verdozing van ons landschap tegen te gaan en prioriteit te geven aan natuur, landschap en woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nu geplande en vastgestelde maatregelen onvoldoende zijn om tijdig aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te voldoen; constaterende dat uit de rapportages (stroomgebiedbeheerplannen) blijkt dat een groot deel van de maatregelen niet, niet tijdig of niet volledig wordt uitgevoerd; verzoekt de regering om onafhankelijk te laten onderzoeken waarom veel van de maatregelen niet tot uitvoering zijn gekomen en de Kamer hier voor de zomer over te informeren; verzoekt de regering om de Kamer voor de zomer te informeren hoe de doelen alsnog gehaald kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027 (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027 Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater sterk lijdt onder het legaal en vergund lozen van schadelijke stoffen, met gevolgen voor de natuur en ons drinkwater; constaterende dat met de nu vastgestelde maatregelen de doelstellingen uit de KRW niet worden gehaald en dat minder lozingen van schadelijke stoffen nodig is; verzoekt de Minister om samen met provincies en andere vergunningverleners geen lozingsvergunningen meer te verlenen die langer lopen dan 2027 en lozingen na 2027 alleen te vergunnen als de waterkwaliteit ruim aan de normen voldoet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met verhoging van de waterstanden het veenweidegebied een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde; overwegende dat de Kamer en het Klimaatakkoord hier eerder toe hebben besloten, maar dat dit nog vrijwel nergens is gerealiseerd; overwegende dat de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord in het geval van de veenweidegebieden nog geen uitzicht bieden op de langere termijn; verzoekt de regering om te inventariseren hoe we tussen 2030 en 2040 meer CO2 in veenweidegebieden kunnen vasthouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BROMET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de provincie Limburg wegens haar ligging relatief kwetsbaar is voor hoogwater; van mening dat woningen in kwetsbare gebieden beter bestand moeten zijn tegen wateroverlast en dat huishoudens hier ook ondersteund in moeten worden; verzoekt de regering om in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater gericht in te zetten op adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door middel van bewustwordingscampagnes en subsidieregelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijktrekken met het volwassen minimumloon Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Maatoug en Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN MAATOUG EN SIMONS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie SZW bij werkplekcontroles misstanden tegenkomt die zodanig ernstig zijn dat die eigenlijk direct zouden moeten worden gestopt; constaterende dat dit op basis van het huidige handhavingsinstrumentarium in de arbeidswetten echter niet mogelijk is, omdat de inspectie alleen boetes en waarschuwingen kan opleggen, waarvoor soms ook langer durend onderzoek nodig is; van mening dat ernstige misstanden direct moeten kunnen worden opgeheven om te voorkomen dat andere werkenden een dag later hetzelfde overkomt; verzoekt de regering de Inspectie SZW de bevoegdheid te geven voor een bestuursrechtelijke stillegging bij het vermoeden van ernstige benadeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...