Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

246 resultaten

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het hoge ziekteverzuim en verloop in de zorg een groot probleem is; overwegende dat het gebrek aan zeggenschap en autonomie en bureaucratisering hierbij mogelijk een grote rol spelen; constaterende dat de afstand van het bestuur tot de werkvloer in grotere organisaties nou eenmaal groter is; constaterende dat dit doorgaans gepaard gaat met allerlei protocollen en procedures, kortom met meer bureaucratie, en ook met minder invloed van mensen op de werkvloer op het hele proces; verzoekt de regering om een beknopt onderzoek in te stellen waarbij wordt gekeken of er een verband is tussen de omvang van een Nederlands ziekenhuis (gedefinieerd als de bestuurlijke/juridische eenheid) en het ziekteverzuim en personeelsverloop, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid van Houwelingen over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid van Houwelingen over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.376.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat ongevaccineerden niet anders behandeld worden (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat ongevaccineerden niet anders behandeld worden Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Minister De Jonge aparte regels voor ongevaccineerden niet uitsluit; overwegende dat artikel 1 van de Grondwet als volgt luidt: «Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. ...

Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het met de Kamer delen van primaire covidopnamecijfers, uitgesplitst in gevaccineerd en niet-gevaccineerd (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het met de Kamer delen van primaire covidopnamecijfers, uitgesplitst in gevaccineerd en niet-gevaccineerd Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN C.S. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar het afschaffen of verlagen van de btw op groenten en fruit (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar het afschaffen of verlagen van de btw op groenten en fruit Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het stimuleren van gezonde voeding een bijdrage kan leveren aan een gezondere bevolking; overwegende dat gezond eten betaalbaar moet zijn voor iedere Nederlander; constaterende dat de verhoogde lage btw op etenswaren contraproductief is voor het vermogen van mensen om gezond eten te kunnen betalen; overwegende dat een terugdraaiing of algehele afschaffing van btw op groenten en fruit een positieve impact kan maken op de gezondheid van Nederlanders; verzoekt de regering om een onderzoek in te stellen naar het afschaffen van de btw op groenten en fruit dan wel het terugdraaien van de verhoging, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over de bevolking juist informeren over de hospitalisatiekans door corona (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over de bevolking juist informeren over de hospitalisatiekans door corona Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat er een gigantisch verschil bestaat tussen de perceptie van de dreiging van onder andere hospitalisatie door het coronavirus voor ongevaccineerden en de daadwerkelijke cijfers; constaterende dat slechts 24% van de ondervraagde Nederlanders uit het onderzoek de werkelijke kans op een ziekenhuisopname bij ongevaccineerden (namelijk rond de 1%) goed had ingeschat; constaterende dat 19% van de ondervraagde Nederlanders denkt dat het risico op ziekenhuisopname voor ongevaccineerden groter is dan 50%; overwegende dat dergelijke desinformatie erg gevaarlijk is omdat dit tot onnodige angst leidt; overwegende dat angst een slechte raadgever is, de gezondheid schaadt en zo ook de zorgkosten vergroot; verzoekt de regering de bevolking juist te informeren over de hospitalisatiekans door corona, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterend dat al jarenlang uit onderzoek blijkt dat het met de opsporingspercentages slecht is gesteld en de burgers ontevreden lijken over de geringe mate waarin aan hun vervolgingswensen gevolg wordt gegeven en dat een onverklaarbaar aantal aangiftes niet belandt bij de strafrechter; overwegende dat aan deze frustrerende «verdwijning» van zaken in het traject politie richting OM richting rechter wellicht de oorzaak ten grondslag ligt dat het OM van een verplichting tot vervolging is vrijgesteld ingevolge het hier te lande geldende opportuniteitsbeginsel; overwegende dat vanwege deze onverplichtheid bij het OM wellicht een niet overijverige politiefunctionaris, met de verwerking van aangiftes belast, zich niet bezwaard voelt deze in een lade uit het zicht van zijn superieuren te onttrekken en verder ongemoeid te laten onder het motto «wat boven mij toch niemand deert, is voor mij alle moeite niet weert»; overwegende dat tegen dit al jaren gesignaleerde probleem de introductie van het legaliteitsbeginsel hulp kan bieden; het OM is dan tot vervolging verplicht; constaterende voorts dat de kritische burger/aangever steeds vaker in verzet komt tegen een OM-sepot en via de artikel 12 Sv. beklagprocedure alsnog vervolging wenst af te dwingen bij het gerechtshof; constaterende ook dat de toename van deze procedures de hoven zwaar is gaan belasten en de van regeringswege bepleitte doorlooptijden aanzienlijk zijn gaan verlengen (de procedure aangifte naar een sepot naar een beklag 12 Sv., een eventuele vervolgingsbeschikking bij het hof, terugverwijzing naar de rechtbank, berechting in eerste aanleg; zomaar vier jaar); overwegende dat door de introductie van het legaliteitsbeginsel de burger meer genoegdoening wordt geboden en zijn proces (zonder omwegen) bij de geëigende rechter wordt aangebracht; verzoekt de regering, te doen onderzoeken, door bijvoorbeeld het WODC, in hoeverre de invoering van het legaliteitsbeginsel kan bijdragen aan een snellere rechtspleging, aan de aangiftebereidheid van de burger en aan de ontlasting van de gerechtshoven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de strafmaat voor haatzaaien wil verdubbelen (artikel 137d Sr) van één naar twee jaar; constaterende ook dat rechters in geval van de veroordeling op basis van dit artikel tot heden bij de strafoplegging nog nimmer de thans geldende maximale gevangenisstraf van één jaar hebben toegepast en veelal de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen; constaterende eveneens dat vanuit de rechtspleging nimmer enig geluid is vernomen waaruit de behoefte zou kunnen blijken aan een hogere maximumstraf; overwegende dat van regeringswege met de beoogde strafoplegging een «signaalfunctie» wordt beoogd (in het regeerakkoord staat: haatzaaien is een ernstig feit); overwegende dat met de redactie van de huidige delictsomschrijving en strafdreiging deze opvatting genoegzaam tot uitdrukking wordt gebracht en dus de voorgestelde gewijzigde wet als symboolwetgeving door het leven zou moeten gaan; overwegende dat een krachteloos wetsartikel als voorgesteld de geloofwaardigheid van wetshandhaving zal aantasten en ongewenst mag heten; overwegende voorts dat thans een lid van dit parlement zijn onschuld bepleit in de tegen hem lopende haatzaaizaak; overwegende dat het door de regering thans gewenste signaal de indruk zou kunnen oproepen dat daarmee ook wordt beoogd te bewerkstelligen dat bij een eventuele veroordeling van dit Kamerlid de rechters bij de strafoplegging zullen anticiperen op deze aangekondigde strafverhoging; overwegende derhalve dat te voorzien valt dat de in het vooruitzicht gestelde wetswijziging, niet zal bijdragen aan enige verandering van de op te leggen straffen en deze wijziging bij het publiek als een rancuneus signaal tegen een politicus zal worden ontvangen; verzoekt de regering, de voorgestelde verdubbeling van de strafmaat bij 137d achterwege te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hiddema over bewerkstelligen dat de imam met toepassing van artikel 127 Wet RO strafrechtelijk zal worden vervolgd (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Hiddema over bewerkstelligen dat de imam met toepassing van artikel 127 Wet RO strafrechtelijk zal worden vervolgd Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 27 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister zich heeft geconformeerd aan het oordeel van het OM dat de heer Fawaz Jneid niet strafrechtelijk kan worden vervolgd vanwege zijn haatuitingen tegen burgemeester Aboutaleb; constaterende dat gemeld oordeel van het OM niet is gestoeld op een feitelijk juiste en volledige weergave van de context waarin deze uitingen zijn gedaan, immers: • onbeschouwd blijven eerdere om dood en pijniging van medemensen smekende oproepen van de imam; • de imam heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat tegen meer dan één persoon; • de extra gevaarzetting van zijn uitspraken vanwege zijn naar religieus geweld neigende volgelingen is niet meegewogen; • minst genomen kan van een impliciete oproep tot het plegen van geweld of andere strafbare feiten zeker sprake zijn als een religieuze autoriteit een moslimbestuursfunctionaris beschuldigt van afvalligheid en het voeren van jihad tegen moslims; overwegende dat bij een juiste toetsing van de kansen op een trefzekere vervolging van imam Fawaz Jneid 137 WvSr de Minister zeker soelaas kan bieden, waarvoor ik u een uitvoerige juridische onderbouwing heb doen toekomen; verzoekt de Minister, te bewerkstelligen dat imam Fawaz Jneid met toepassing van artikel 127 Wet RO strafrechtelijk zal worden vervolgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering streeft naar een verbod op outlaw motorcyclegangs; constaterende dat de daartoe geëigende en gevoerde procedures tot op heden geen verboden als gewenst hebben opgeleverd; overwegende dat het, ook in het geval van een wel door de rechter opgelegd verbod, de leden niet aan mogelijkheden zal ontbreken om dan in een ander clubverband wederom clubactiviteiten te ontplooien; constaterende met de regering dat vele leden van motorgangs inmiddels zijn veroordeeld voor veelal overtredingen van de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en geweldsmisdrijven, maar dat hun clubs steeds ontkomen aan een verbod vanwege de moeilijk te bewijzen aanklacht dat de werkzaamheden van de club in strijd zijn met de openbare orde; constaterende dat veroordeelde motorgangleden hun delicten veelal plegen met medeclubleden, dat er onderlinge solidariteit is en dat er een gedeelde fascinatie is voor de uiterlijke verschijning en het bezit van een machine van niet bescheiden omvang, die bepalend is voor de statuur van ieder lid binnen de club; overwegende dat een clublid met een opgelegd rijverbod van substantiële duur zijn status en waarde binnen de club subiet zal verliezen; constaterende, derhalve, dat in geval van een rechterlijk vonnis, waarbij een clublid wordt veroordeeld vanwege een «machodelict» (WWM, drugs, zwaar geweld, et cetera) en waarbij de rechter tot de vaststelling kan geraken dat de mentale gesteldheid van de dader ten tijde van het delict terug is te voeren tot zijn gebleken ontvankelijkheid voor niet-wetsgetrouwe impulsen binnen de club, dit vonnis ten bate van voorkoming van recidive vergezeld moet kunnen gaan van de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid; overwegende dat langs deze weg recidivebeperkend wordt opgetreden jegens veroordeelden en hun gangs van criminele leden worden ontdaan; verzoekt de regering, binnen zes maanden met een voorstel te komen dat rechters in staat stelt bij een veroordelend vonnis vanwege enig geweldsdelict en/of een delict ingevolge de WWM en/of de Opiumwet als bijkomende straf de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen aan een veroordeelde te ontzeggen voor een substantiële duur in die gevallen waarin is vastgesteld dat een veroordeelde ten tijde van het plegen van een dezer delicten mentale inspiratie heeft opgedaan in zijn motorclubmilieu, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Hiddema over het aanzetten tot gewelddadig optreden strafbaar stellen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Hiddema over het aanzetten tot gewelddadig optreden strafbaar stellen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Forum voor Democratie, als partij van de liefde, toch moet erkennen dat ook discriminatie en haat deel uitmaken van de bij de mens nu eenmaal aangeboren humeuren en temperamenten; ook overwegende dat geen enkele strafdreiging bij machte kan zijn menselijke gevoelens te modelleren naar de voorkeuren van een wetgever; constaterende dat de begrenzing van het vrije woord ingevolge artikel 137d Sr in zijn huidige vorm waar het betreft het aanzetten tot discriminatie en haat, leidt tot eindeloze maatschappelijke discussies waarmee aan de verdraagzaamheid tussen burgers afbreuk wordt gedaan en velen zich schuw aan het debat onttrekken uit vrees als «racist» te worden bestempeld; constaterende ook dat nog nauwelijks de waarachtig door haat en discriminatie geprangde burger soelaas krijgt geboden door een veroordelend vonnis; het artikel in zijn huidige vorm is verworden tot een toevluchtsoord voor beroepsactivisten en querulanten, waarbij blijkens hun misbaar de gang naar de rechter slechts dient om de eigen morele voortreffelijkheid te etaleren; verzoekt de regering, voor 1 januari 2018 met een voorstel te komen om de tekst van artikel 137d Sr aan te passen in dier voege dat louter het aanzetten tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, et cetera wordt strafbaar gesteld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Smolders over de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker maken (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Haga en Smolders over de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker maken Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vele soorten subsidies voor innovatie en verduurzaming zijn voor ondernemers; constaterende dat subsidies voor kleine ondernemers vaak moeilijk te vinden zijn; verzoekt de regering om te onderzoeken of de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker kunnen worden gemaakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jansen c.s. over het uitkeren van de eenmalige uitkering van €1.000 op 1 december 2021 (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Jansen c.s. over het uitkeren van de eenmalige uitkering van €1.000 op 1 december 2021 Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JANSEN C.S. ...

Motie van het lid Van Haga c.s. over een onderzoek naar financiële compensatie van militairen met een pensioengat (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Van Haga c.s. over een onderzoek naar financiële compensatie van militairen met een pensioengat Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het voordragen van een oud-militair als minister van Defensie (Dossier 35925-X)
Motie van de leden Van Haga en Smolders over het voordragen van een oud-militair als minister van Defensie Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS Voorgesteld 11 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat bij de vorming van het nieuwe kabinet een oud-militair wordt voorgedragen als Minister van Defensie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...