Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

396 resultaten

Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aandeel biologische landbouw, nu ongeveer 4% van het areaal, nog ver achterblijft bij de Europese doelstellingen van 25% in 2030; overwegende dat de rijksoverheid een grote afnemer van voedsel is en kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel biologische landbouw; verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders kan vergroten en daarbij onder andere te kijken naar de aanbestedingseisen, en de Kamer hierover voor 1 maart 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over kaders voor essentiële basisvoorzieningen die in elke gemeente aanwezig moeten zijn Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in het ontwerp Nationaal Water Programma op te nemen dat eventueel natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen en niet door nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Duitsland en België voor KRW- en niet-KRW-waterlichamen in grensgebieden soepelere normen hanteren dan Nederland; verzoekt de regering de normering van de waterkwaliteit in Nederland te vergelijken met die in Duitsland en België; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de normering in grensgebieden afgestemd wordt op de normering in omliggende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderzoek laat zien dat de KRW-normen voor stikstof in brakke wateren mogelijk te hoog liggen; overwegende dat niet alle waterbeheerders de KRW-normen hebben afgestemd op de niet-beïnvloedbare achtergrondbelasting en nalevering uit de bodem; verzoekt de regering in overleg met de waterbeheerders ervoor te zorgen dat de KRW-normen overal afgestemd worden op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het onderbrengen van het onderwerp "sekswerk" bij het ministerie van SZW Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te garanderen dat ongevaccineerde mensen niet geweigerd zullen worden voor een behandeling in het ziekenhuis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners heeft; overwegende dat in Europa het gemiddelde 11,5 ic-bedden per 100.000 inwoners bedraagt; verzoekt de regering het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners op te schalen naar het Europees gemiddelde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een tekort is aan personeel in de geboortezorg; constaterende dat de erkende mbo-opleiding tot verzorgende IG geen zekerheid biedt dat studenten na het behalen van het diploma aan de slag gaan als kraamverzorgende; overwegende dat de afgelopen jaren een grote verschuiving heeft plaatsgevonden naar de branche-erkende leerroute en opleiden via deze route van essentieel belang is voor de arbeidsmarkt in de kraamzorg; constaterende dat de regeling Stagefonds Zorg op het punt staat om verlengd te worden; verzoekt het kabinet om dit fonds zodanig aan te passen dat een verruiming naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg kan worden gerealiseerd, zodat goede kraamzorg voor alle gezinnen in Nederland gewaarborgd blijft; voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...