Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

547 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Motie van het lid Baay-Timmerman over voorkomen dat noodzakelijke voorzieningen voor ouderen in de wijk verdwijnen (Dossier 33841)
Motie van het lid Baay-Timmerman over voorkomen dat noodzakelijke voorzieningen voor ouderen in de wijk verdwijnen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 137 MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door sluiten van lokale verzorgingshuizen vele voorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen of ouderen in aanleunwoningen wegvallen; overwegende dat dit tegenstrijdig is met een van de doelen van de Wmo, namelijk het stimuleren van zelfredzaamheid; overwegende dat er vele wettelijke en praktische belemmeringen bestaan om de bestaande voorzieningen in stand te houden; verzoekt de regering om, samen met de minister voor Wonen en Rijksdienst de regie te nemen in de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties om te voorkomen dat er noodzakelijke voorzieningen in de wijk verdwijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis; overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen; overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand; overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden; overwegende dat dit ook de maatschappelijke veiligheid dient; verzoekt de regering, gemeenten expliciet te wijzen op instrumenten die de veiligheid en weerbaarheid in brede zin van thuiswonende ouderen bevorderen, zoals een speciale veiligheidsadviseur ouderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld (Dossier 33841)
Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BAAY-TIMMERMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 781 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen. ...

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen (Dossier 33841)
Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.3 1. ...

Motie van het lid Baay-Timmerman over een veiligheidsadviseur voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Baay-Timmerman over een veiligheidsadviseur voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 136 MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis; overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen; overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand; overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen, in overleg met de VNG, dat er in elke wijk een veiligheidsadviseur voor ouderen beschikbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Krol over meewegen van sociale criteria bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke criteria (Dossier 33891)
Motie van het lid Krol over meewegen van sociale criteria bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke criteria Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit recent onderzoek van de ANBO bleek dat een kwart van de thuiswonende ouderen aangeeft niet over een sociaal netwerk te beschikken; overwegende dat deze groep een verhoogd risico loopt op vereenzaming en verwaarlozing; overwegende dat dit versneld kan leiden tot een hogere zorgvraag, wellicht in een instelling; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling van de zorgprofielen door het Zorginstituut Nederland naast zorginhoudelijke criteria ook sociale criteria worden meegewogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen; van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort; verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. ...

Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners (Dossier 33891)
Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel ingevoegd, luidende: c. indien de verzekerde zorg in natura door middel van een volledig pakket thuis zal worden verstrekt, hij er aantoonbaar naar streeft dat de zorg door zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners wordt geleverd. ...

Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten (Dossier 33891)
Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 112 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reeds in december 2013 bleek dat er gedwongen verhuizingen vanwege het sluiten van verzorgingshuizen plaatsvonden; overwegende dat destijds de beleidsregel verhuizing aanpassing behoefde om te voorkomen dat mensen zelf voor de kosten van de verhuizing zouden moeten opdraaien; overwegende dat deze aanpassing is gedaan, maar dat de nieuwe beleidsregel pas ingaat per 1 januari 2015; overwegende dat dit ertoe kan leiden dat mensen voor die tijd hun gedwongen verhuizing zelf moet bekostigen; voorts overwegende dat uit diezelfde beleidsregel blijkt dat een cliënt niet in aanmerking komt voor vergoeding indien deze weer extramuraal gaat wonen; overwegende dat er signalen zijn geweest dat mensen die in een verzorgingshuis woonden, na sluiting hiervan weer zelfstandig gingen wonen, bijvoorbeeld in aanleunwoningen; verzoekt de regering, het initiatief te nemen tot aanpassing van de betreffende beleidsregel, hieruit de bepaling betreffende het niet-vergoeden van het verhuizen naar een plek buiten een instelling te schrappen; verzoekt de regering voorts, de aangepaste beleidsregel per direct te laten ingaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. ...

Motie van het lid Krol over medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel ouderen vijf of meer verschillende medicijnen gebruiken; overwegende dat de medicatiebeoordeling een goed instrument is om de zorg aan met name kwetsbare ouderen met polyfarmacie te verbeteren; overwegende dat de medicatiebeoordeling een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van ziekenhuisopnames, aan het voorkomen van verspilling en aan de medicatieveiligheid van de patiënt; overwegende dat de medicatiebeoordeling binnen het eigen risico van de patiënt valt en door die kosten een drempel vormt om deze ook daadwerkelijk te laten uitvoeren; verzoekt de regering, de medicatiebeoordeling voor 60-plussers door apothekers en huisartsen buiten het eigen risico te plaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie Amendement begroting financiën Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 551 Ontvangen 27 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...