Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

181 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128) (Dossier 36200-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 145 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van25 juni 2020 over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35 300 VII, nr. ...

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023 (Dossier 36200-VII)
Voorhang ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 7 november 2022. ...

Staat van het Bestuur 2022 (Dossier 36200-VII)
Staat van het Bestuur 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij bied ik u de Staat van het Bestuur 2022 aan, de actuele versie van het trendrapport dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties iedere twee jaar opstelt over het decentrale openbaar bestuur. ...

Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel geld wordt verdiend met het opkopen en uitponden van vakantieparken, hetgeen maatschappelijk gezien vaak tot ongewenste effecten leidt; overwegende dat een aantal gemeenten aangeeft over onvoldoende instrumentarium te beschikken om hier effectief tegen te kunnen optreden; verzoekt de regering in samenwerking met medeoverheden: – een vergunningstelsel te creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren; – de mogelijkheid te onderzoek van een opkoopfonds; – in kaart te brengen of het voorkeursrecht voor gemeenten kan worden toegepast op vakantieparken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid (Dossier 36200-VII)
Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2023 Recentelijk zijn er verschillende adviezen uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36200-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 58 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2022 De vaste commissie voor Digitale Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering (Dossier 36200-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 116 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2022 De vaste commissie voor Digitale Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 14 november 2022 overleg gevoerd met mevrouw Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 XIII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VI); – de brief van de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering d.d. 7 juli 2022 inzake beantwoording vragen commissie over de Jaarrapportage Grote ICT-projecten 2021 (Kamerstuk 26 643, nr. ...

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (Dossier 36200-VII)
Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2022 Op verzoek van uw Kamer informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken en het proces rondom de kabinetsreactie op het adviesrapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden. ...

Motie van het lid Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland kampt met een historisch woningentekort en huizenprijzen voor veel mensen onbetaalbaar zijn; constaterende dat de ongekend strenge stikstofregels versnelde woningbouw verhinderen; verzoekt de regering tijdelijk spoedwoningbouw aan te merken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van de stikstofwetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen Amendement begroting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022 (Dossier 36200-VII)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2022 Naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december jl. ...

Motie van de leden Strolenberg en De Kort over voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen bij nieuwe en bestaande websites en apps van de overheid (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Strolenberg en De Kort over voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen bij nieuwe en bestaande websites en apps van de overheid Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN STROLENBERG EN DE KORT Voorgesteld 13 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de samenleving digitaliseert en dus ook de toegang tot de overheid steeds meer een belangrijke wordt en via de digitale weg plaatsvindt; overwegende dat ingevolge het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid mobiele applicaties uiterlijk 21 juni 2021 aan de gestelde eisen van toegankelijkheid moesten voldoen; overwegende dat slechts 8% van de huidige websites en apps van de overheid toegankelijk is voor mensen met een beperking; overwegende dat mensen met een beperking worden beperkt in het gebruik van dan wel worden uitgesloten van deelname aan websites en apps van de overheid; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk in haar aanbestedingen voor nieuwe websites en apps van de overheid de toegankelijkheidseisen, genoemd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, op te nemen; verzoekt de regering tevens om zich in te spannen dat zo spoedig mogelijk alle huidige, ontoegankelijke websites en apps van de overheid voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17) (Dossier 36200-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 147 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 10 oktober 2022 over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36 200 VII, nr. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle over een publiekscampagne het melden van ervaren discriminatie (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Van Baarle over een publiekscampagne het melden van ervaren discriminatie Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 7 oktober 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid' (Dossier 36200-VII)
Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid' Brief commissie begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de parlementair advocaat om advies gevraagd over de verhouding van de handreiking «Bewaren van chatberichten» tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid. ...

Amendement van het lid Van Baarle over een nationaal onderzoek naar moslimdiscriminatie (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Van Baarle over een nationaal onderzoek naar moslimdiscriminatie Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 7 oktober 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Baarle over nader onderzoek naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Van Baarle over nader onderzoek naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 24 mei 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voorstelt om constitutionele toetsing uitsluitend mogelijk te maken voor klassieke grondrechten, maar niet voor sociale grondrechten; constaterende dat het de rechtsbescherming van burgers ten goede zou komen als de rechter ook aan sociale grondrechten mag toetsen; constaterende dat de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten wel bestaat in andere landen, zoals Duitsland; overwegende dat het College voor de Rechten van de Mens pleit voor de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de toetsing aan sociale grondrechten niet ondenkbaar acht; overwegende dat in de wetenschappelijke literatuur ook veel wordt gesproken over de mogelijkheden voor de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten; verzoekt de regering om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten (Dossier 36200-VII)
Alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2023 Op 17 januari jl. heb ik de inbreng van uw Kamer voor het schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding beantwoord.1 In deze antwoorden ben ik ingegaan op de eventuele meerwaarde van het instrument tussentijdse raadsontbinding voor gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen. ...