Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

230 resultaten

Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er minimaal 83.000 mensen zijn met een onderwijsbevoegdheid, die niet in het onderwijs werken; overwegende dat twee derde van deze «stille reserve» heeft aangegeven dat ze overwegen terug te keren; overwegende dat een deel hiervan het een te grote stap vindt om hun huidige baan op te zeggen, mocht de overstap tegenvallen; constaterende dat het onderwijs kampt met een acuut lerarentekort; verzoekt de regering, te bezien of ze afspraken kan maken met sociale partners over een terugkeergarantie voor ambtenaren met een bevoegdheid die in het onderwijs willen werken; verzoekt de regering tevens, om met werkgevers in het bedrijfsleven het gesprek te voeren met als doel een terugkeergarantie voor werknemers met een bevoegdheid die in het onderwijs willen werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 35300-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 21 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 44.022.154 42.717.817 1.364.345             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 22.362.209 21.094.799 1.173.139 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.413.277 4.680.116 4.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.476.868 3.416.799 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 5.297.994 5.202.998 16 08 Internationaal beleid 12.810 12.830 99 11 Studiefinanciering 5.221.098 5.221.098 936.149 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 77.439 77.439 3.872 13 Lesgelden 13.416 13.416 226.628 14 Cultuur 2.353.015 1.005.094 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.213.270 1.172.446 101 25 Emancipatie 5.626 15.167 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 277.396 277.396 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.659.945 21.623.018 191.206 01 Primair onderwijs 11.715.269 11.685.628 26.961 03 Voortgezet onderwijs 8.764.430 8.746.746 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 157.121 167.519 9.000 15 Media 1.023.125 1.023.125 147.854 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan het herprioriteren van geld binnen de OCW-begroting. ...

Amendement van de leden Asscher en Van den Hul over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren (Dossier 35300-VIII)
Amendement van de leden Asscher en Van den Hul over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DEN HUL Ontvangen 19 september 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 01 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 560.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 89 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 12 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het primair onderwijs 85% van de leerkrachten vrouw is en slechts 15% man; overwegende dat een evenwichtigere man-vrouwverhouding in het primair onderwijs een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen; verzoekt de regering, om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op moties en vragen uit het notaoverleg, gehouden op 29 april 2020, over onderwijs en corona (Dossier 35300-VIII)
Reactie op moties en vragen uit het notaoverleg, gehouden op 29 april 2020, over onderwijs en corona Brief regering begroting financiën Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2020 Het besluit om het centraal examen in schooljaar 2019–2020 niet door te laten gaan is een ingrijpende beslissing geweest voor alle leerlingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 141 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 22 augustus 2018 over voortgang onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 145), over de brief van 15 november 2018 over de antwoorden op vragen commissie over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 90) en over de brief van 10 juli 2019 over voortgang onderwijs Caribisch Nederland (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 212). ...

Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 204 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vroegtijdige uitputting is ontstaan op de lerarenbeurs, waardoor de aanvraag van 2.400 leraren niet gehonoreerd kon worden; overwegende dat deze uitputting is ontstaan, ondanks het feit dat de Kamer zowel bij de begrotingsbehandeling vorig jaar, als bij navraag eerder dit jaar geïnformeerd werd dat er voldoende middelen waren om de aanvragen voor de lerarenbeurs te kunnen honoreren; overwegende dat leraren, scholen en opleiders nu gedupeerd zijn omdat het opleidingstraject niet door kan gaan en de vervanging niet nodig blijkt; verzoekt de regering, voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen alsnog toe te kennen en de 2.400 afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren wordt gehaald, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent Motie begroting financiën Nr. 167 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat naast racisme ook homofobie en antisemitisme regelmatig voorkomen bij voetbal; overwegende dat het bewustzijn bij voetbalclubs kan worden vergroot bijvoorbeeld door cursussen zoals die van de John Blankenstein Foundation; van mening dat een wedstrijd net als bij racisme ook bij antisemitisme en homofobie sneller moet worden stilgelegd; verzoekt de regering, bij de aanpak van racisme ook te kijken naar mogelijkheden om homofobie en antisemitisme te bestrijden en daarbij preventie door middel van cursussen en voorlichting expliciet onderdeel te maken van de aanpak, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Dossier 35300-VIII)
Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2020 Met deze brief informeer ik u achtereenvolgens over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en het lerarenbeleid en over een aantal overige beleidsontwikkelingen. ...

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie (Dossier 35300-VIII)
Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie Amendement begroting financiën Nr. 108 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Ontvangen 25 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 425 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID SAZIAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel ouderen voor hun informatievoorziening afhankelijk zijn van de zogenaamde traditionele media, zoals televisie; overwegende dat jongeren veel gebruikmaken van sociale media, waar geen reclameverbod geldt, en via die media blootgesteld worden aan vele reclame-uitingen; overwegende dat veel van de reclamegelden op sociale media verdwijnt naar het buitenland via Facebook en Google; overwegende dat een reclameverbod zijn doel voorbijschiet en nadelige effecten heeft voor de inkomsten van de publieke omroep; verzoekt de regering, om haar voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden, te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van Raan over een halfjaar collegegeld terugbetalen aan studenten ter compensatie (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van Raan over een halfjaar collegegeld terugbetalen aan studenten ter compensatie Motie begroting financiën Nr. 166 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 april 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal studenten studievertraging oploopt als gevolg van de coronacrisis; overwegende dat bijbanen van studenten mogelijk stil komen te liggen en als gevolg hiervan studenten in financiële moeilijkheden komen; verzoekt het kabinet, om een halfjaar collegegeld aan studenten terug te betalen ter compensatie en de rekening hiervan niet bij instellingen te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over duidelijke communicatie over de vervallen mondkapjesverplichting in het leerlingenvervoer (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld over duidelijke communicatie over de vervallen mondkapjesverplichting in het leerlingenvervoer Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 30 juni 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse ouders en de Minister van Gehandicaptenzaken aangeven dat kinderen die vanwege hun beperking geen mondkapje kunnen dragen, de afgelopen weken zijn geweigerd door vervoerders; constaterende dat kinderen met een beperking hierdoor niet naar school kunnen en verder uitgesloten worden van de samenleving en dit in strijd is met het VN-verdrag Handicap; constaterende dat vanaf 1 juli de eis om mondkapjes te dragen in het leerlingenvervoer verdwijnt, maar in het reguliere openbaar vervoer wordt gehandhaafd; overwegende dat dit voor onduidelijkheid kan zorgen onder vervoerders; verzoekt de regering om duidelijk naar de vervoerssector te communiceren dat leerlingen in het leerlingenvervoer vanaf 1 juli geen mondkapje meer hoeven te dragen en dus niet geweigerd kunnen worden; verzoekt de regering tevens, er ook op toe te zien dat er voldoende beschermingsmiddelen en -materialen zijn voor bestuurders en begeleiders in het leerlingenvervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsporters in gezinnen met armoede (Dossier 35300-VIII)
Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsporters in gezinnen met armoede Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA Ontvangen 5 november 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000). ...

Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’ (Dossier 35300-VIII)
Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. ...