Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018 Op 9 oktober jongstleden verzocht het lid Kwint (SP) mij om een brief met daarin een verklaring voor de toename van het particulier onderwijs in Nederland (Handelingen II 2018/19, nr. 10, Regeling van Werkzaamheden). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 188 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juni 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 22 februari 2019 over Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 164). ...

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 (Dossier 35000-VIII)
Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2019 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. ...

Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aan de ene kant nepnieuws en gratis content toeneemt, terwijl aan de andere kant kwalitatieve onderzoeksjournalistiek steeds verder onder druk staat; verzoekt de regering, naast de intensivering voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij de Voorjaarsnota te komen tot een verhoging van de huidige fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland Inbreng verslag schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 90 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 22 augustus 2018 over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 145). ...

Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een grote en groeiende groep mensen in onze samenleving vegetarisch consumeert; constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit; verzoekt de regering, te borgen dat het mogelijk is om een mbo-koksopleiding op het roc te voltooien zonder daarbij vlees of vis te hoeven prepareren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige toezichtskader niet goed past bij integrale kindcentra, waar juist onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken; constaterende dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang en de onderwijsinspectie op scholen; verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat (zeer) kleine opleidingen voor universiteiten en hogescholen niet rendabel zijn er daarom geen financiële prikkel bestaat om ze in stand te houden; constaterende dat kleine opleidingen echter een groot belang kunnen hebben: doordat zij uniek zijn in Nederland, en/of een bijzondere wetenschappelijke, economische of culturele waarde hebben; constaterende dat de afgelopen jaren een aantal unieke kleine opleidingen is verdwenen, zoals bijvoorbeeld Portugees, ondanks het feit dat Portugeessprekend Brazilië de achtste economie van de wereld is; constaterende dat er in de jaren negentig een apart kleine letterenfonds bestond dat echter is opgegaan in de lumpsumfinanciering; verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een beperkt fonds apart van de lumpsum voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen met een unieke waarde in het gehele hoger onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is; overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat; constaterende dat de hoofdstroom van de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten»; constaterende dat door heel Nederland moskeebezoeken nog altijd op het lesprogramma staan; constaterende dat deze bezoeken in het hele land veel ophef veroorzaken bij ouders; verzoekt de regering, een einde te maken aan alle schoolbezoeken aan moskeeën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister werkt aan een nieuwe basisinfrastructuur; constaterende dat verschillende bestuurslagen nu de subsidieopdrachten aan culturele organisaties niet altijd op elkaar afstemmen; overwegende dat eenduidige opdrachtgeving door Rijk, provincie en gemeente een grote bijdrage kan leveren aan het versterken van het culturele veld; overwegende dat culturele waarde van organisaties voor de regio en de wens om een nieuw en ander publiek te bereiken belangrijke uitgangspunten zouden moeten zijn bij het verstrekken van subsidies door Rijk, provincies en gemeenten; verzoekt de regering, samen met de regio's te onderzoeken op welke wijze de culturele waarde van organisaties voor de regio en het bereiken van een nieuw en ander publiek zo eenduidig mogelijk te verankeren is in de verschillende regelingen voor cultuursubsidies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is; constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals; constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn; van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet; verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van alle veroordeelden voor geweld achter de voordeur 83% man is, tegenover 7% vrouwen; overwegende dat gemeenten en hun wijkteams vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij de signalering en bestrijding van geweld achter de voordeur, maar dat de daar aanwezige kennis zich vaak beperkt tot nazorg; van mening dat de emancipatie van vrouwen niet zonder de emancipatie van mannen gaat; verzoekt de regering, een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen op basis waarvan zij een preventieve aanpak gericht op jonge mannen kunnen maken om seksueel en ander geweld jegens vrouwen te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN VAN NISPEN Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 32.200 (x € 1.000). ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2019 Op 26 maart jl. is de gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. ...

Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN KUIK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-scholen met het ondertekenen van de Burgerschapsagenda dit onderwijs naar een hoger plan willen tillen en voorzien is dat de tussenevaluatie eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd; overwegende dat in de Staat van het Onderwijs wordt gesteld dat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo sterk docentafhankelijk is en de hoogte van het resultaat niet meetelt in de diplomabeslissing, waardoor volgens de inspectie er geen zicht is op de kwaliteit van de burgerschapscompetenties waarmee mbo-studenten de opleiding verlaten; verzoekt de regering, om de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) te betrekken bij de evaluatie die eind 2019 naar de Kamer komt; verzoekt de regering tevens, daarbij te beschouwen of het wenselijk is nadere afspraken te maken over eindtermen, bevoegdheid van docenten en minimale urennormen voor het uitvoeren van de burgerschapsopdracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 oktober 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...