Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

176 resultaten

Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gebrek aan financiering de belangrijkste bottleneck is voor de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieven; overwegende dat de denktank in het advies «In transitie! ...

Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Europees Milieuagentschap waarschuwt dat de huidige bescherming van Europese zeeën onvoldoende is om mariene ecosystemen in stand te houden; constaterende dat de visserijvrije zone in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee slechts 0,25% van de oppervlakte bestrijkt; verzoekt de regering, meer en grotere visserijvrije Noordzeereservaten aan te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet; verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 13 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 13 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten te vereenvoudigen en verkorten voor het midden- en kleinbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds (Dossier 34300-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 61 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over het onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds. ...

Nota van verbetering (Dossier 34300-XIII)
Nota van verbetering Nota van verbetering begroting financiën Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 8 oktober 2015 In stuk nr. 2 wordt de grafiek op pagina 8 als volgt weergegeven: Bron: CPB (MEV 2016) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 34300-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Economie en Innovatie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 oktober 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over het onderdeel Economie en Innovatie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34300-XIII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 15 september 2015 Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 161 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt; constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies; verzoekt de regering, een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in 2017 een tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal plaatsvinden; overwegende dat de Nederlandse agrarische sector leidend is op innovatie en hierop wil blijven inzetten; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 maart 2016 te informeren over het tijdpad en de wijze waarop de Kamer en de sector betrokken worden bij de Nederlandse inzet voor de review van het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun (Dossier 34300-XIII)
Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun Brief regering begroting financiën Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2016 Met deze brief reageer ik op de op 8 december jl. door de Tweede Kamer aangenomen moties Dijkgraaf c.s., nrs. 141 en 142 (Kamerstuk 34 300 XIII). ...

Amendement van het lid Van Gerven over financiering van de stichting Zorg om Boer en Tuinder (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Gerven over financiering van de stichting Zorg om Boer en Tuinder Amendement begroting financiën Nr. 84 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 27 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland het hoogste aantal afwijzingen van kredietaanvragen door het mkb in de hele eurozone heeft; overwegende dat alternatieve vormen van financiering minder dan 1% zijn van de totale bancaire kredietmarkt van ruim 300 miljard euro; overwegende dat het mkb dé banenmotor is van Nederland en dat deze motor geolied moet blijven met voldoende financiering; verzoekt de regering, op hoofdlijnen te onderzoeken hoe banken ertoe bewogen kunnen worden meer kredieten aan het mkb te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...