Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure (Dossier 33962)
Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VELDMAN Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten regelmatig zonder opgaaf van reden en aanwijsbare noodzaak de reguliere voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning verlengen; van mening dat onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure voorkomen moet worden, omdat het bouwende burgers en bedrijven tijd en geld kost; verzoekt de regering, te bezien hoe onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure ingeperkt kan worden, bijvoorbeeld door invoering van een motiveringsplicht of een verplichte legeskorting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 95 dat ziet op een goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 95 dat ziet op een goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 106 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 95 Ontvangen 23 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2.3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33962, nr. 115) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33962, nr. 115) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop dat ziet op een goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Bisschop dat ziet op een goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. ...

Motie van het lid Bisschop over in de wet opnemen van invloedrijke materiële normen (Dossier 33962)
Motie van het lid Bisschop over in de wet opnemen van invloedrijke materiële normen Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 145 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering ervoor heeft gekozen om de materiële normstelling door te schuiven naar Algemene Maatregelen van Bestuur; overwegende dat het deels gaat om invloedrijke normen die volgens de aanwijzingen voor de regelgeving primair in de wet zelf opgenomen dienen te worden; overwegende dat onder meer de Raad van State kritiek heeft geuit op het geheel doorschuiven van de materiële normstelling naar gedelegeerde regelgeving; overwegende dat het opnemen van invloedrijke, materiële normen in de wet zelf meer recht doet aan de rol van de Kamer als medewetgever; verzoekt de regering, in de periode tot indiening van de invoeringswet en de Algemene Maatregelen van Bestuur in overleg met de Kamer te bezien of er invloedrijke, materiële normen zijn die het verdienen om in de Omgevingswet zelf opgenomen te worden en hoe hier vorm aan gegeven moet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat Provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen, zoals vastgelegd in artikel 2.3 (Dossier 33962)
Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat Provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel in acht nemen, zoals vastgelegd in artikel 2.3 Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 18 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2a wordt volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object (Dossier 33962)
Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 171 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 99, dat regelt dat provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 2.3, in acht moeten nemen (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 99, dat regelt dat provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 2.3, in acht moeten nemen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop over een minimaal beschermingsniveau voor waterveiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Bisschop over een minimaal beschermingsniveau voor waterveiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...