Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de Invoeringswet Omgevingswet (Dossier 33962)
Lijst van vragen en antwoorden over de Invoeringswet Omgevingswet Lijst van vragen en antwoorden ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 190 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 19 mei 2016 inzake de invoeringswet Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. 185). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33962)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoud Samenvatting 5     1 Aanleiding, visie en doelen 9 1.1 Leeswijzer 9 1.2 Ontwikkelingen in het omgevingsrecht 10 1.3 Aanleiding voor het wetsvoorstel 11 1.4 Visie op de Omgevingswet 18 1.5 Reikwijdte van het wetsvoorstel 26 1.6 Vervolgstappen bij de stelselherziening 27       2 Uitgangspunten voor het ontwerpen van de Omgevingswet 30 2.1 Inhoud van dit hoofdstuk 30 2.2 Van doelen naar uitgangspunten 30 2.3 EU-recht en internationaal recht 33 2.4 Gelijkwaardige bescherming 38 2.5 Flexibiliteit: afwegingsruimte en maatwerkmogelijkheden 39 2.6 Rollen en verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en overheid 40 2.7 Bestuurlijke taakverdeling 42 2.8 Vertrouwen 45 2.9 Handhaving 48       3 Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 49 3.1 Inhoud van dit hoofdstuk 49 3.2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen 49 3.3 De zes kerninstrumenten 51 3.4 Ondersteunende instrumenten 55 3.5 Werking van het stelsel 57       4 Nadere toelichting per hoofdstuk van het wetsvoorstel 59 4.1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 59 4.1.1 Inleiding 59 4.1.2 Begripsbepalingen 59 4.1.3 Toepassingsgebied en doelen van de Omgevingswet 60 4.1.4 De algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving 66 4.1.5 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 72 4.2 Hoofdstuk 2: Taken en bevoegdheden van bestuursorganen 72 4.2.1 Inleiding 72 4.2.2 De taken van de overheid op het terrein van de fysieke leefomgeving 72 4.2.3 De organisatie van de overheidszorg en de toedeling van taken aan overheden 82 4.2.4 Het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening 87 4.2.5 Omgevingswaarden 94 4.2.6 Instructieregels en instructies 102 4.2.7 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 113 4.2.8 Effecten 113 4.3 Hoofdstuk 3: Omgevingsvisie en programma’s 114 4.3.1 Inleiding 114 4.3.2 Instrumentarium 114 4.3.3 Samenhangende beleidsplanning door een bestuursorgaan 116 4.3.4 Gevallen waarin omgevingsvisies en programma’s al of niet verplicht zijn 120 4.3.5 Verhouding tussen bestuursorganen bij beleidsplanning 122 4.3.6 Het programma met een «programmatische aanpak» 124 4.3.7 Zekerstellen uitvoering programma’s 128 4.3.8 Milieueffectrapportage 129 4.3.9 Gevolgen voor bestaande planfiguren, wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 130 4.3.10 Effecten 134 4.4 Hoofdstuk 4: Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving 135 4.4.1 Inleiding 135 4.4.2 Decentraal, tenzij 135 4.4.3 Toedelen van functies aan locaties 137 4.4.4 Naar meer uniformiteit binnen algemene regels 141 4.4.5 Bevoegd gezag binnen algemene regels 145 4.4.6 Voorbereidingsbescherming 146 4.4.7 Bijzondere bepalingen over decentrale regels 148 4.4.8 Beleidskeuzes over algemene rijksregels 149 4.4.9 Verschil met huidige werkwijze 152 4.4.10 Beoogde effecten 155 4.5 Hoofdstuk 5: De omgevingsvergunning en het projectbesluit 156 4.5.1 Inleiding 156 4.5.2 Omgevingsvergunning 157 4.5.3 Projectbesluit 174 4.5.4 Omgevingsplan voor projecten met een publiek belang 187 4.5.5 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 188 4.5.6 Effecten 189 4.6 tot en met 4.8: Hoofdstuk 6–8: [gereserveerd] 190 4.9 Hoofdstuk 9: [gereserveerd] 190 4.10 Hoofdstuk 10: Gedoogplichten 190 4.10.1 Inleiding 190 4.10.2 Wettelijke gedoogplichten 191 4.10.3 Bij beschikking op te leggen gedoogplichten 191 4.10.4 Werken van algemeen belang 191 4.10.5 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie: intrekken Belemmeringenwet Privaatrecht 192 4.10.6 Effecten 198 4.11 Hoofdstuk 11: [gereserveerd] 198 4.12 Hoofdstuk 12: Grondexploitatie 198 4.12.1 Inleiding 198 4.12.2 Overeenkomsten, afdwingbare exploitatieregels en exploitatievoorschriften 199 4.12.3 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 202 4.12.4 Effecten 204 4.13 Hoofdstuk 13: Financiële bepalingen 204 4.13.1 Inleiding 204 4.13.2 Instrumenten 204 4.13.3 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 207 4.13.4 Effecten 207 4.14 Hoofdstuk 14: [gereserveerd] 208 4.15 Hoofdstuk 15: Schade 208 4.16 Hoofdstuk 16: Procedures 208 4.16.1 Inleiding 208 4.16.2 Elektronisch verkeer en gebruik van gegevens en methoden 209 4.16.3 Coördinatie en betrokkenheid van andere bestuursorganen 210 4.16.4 Totstandkomingsprocedures 217 4.16.5 Milieueffectrapportage 219 4.16.6 De omgevingsvergunning 226 4.16.7 Projectprocedure 231 4.16.8 Beslistermijn, inwerkingtreding en beroep 233 4.16.9 Algemene delegatiegrondslagen procedurele vereisten en vormvereisten 234 4.16.10 Wijziging ten opzichte van de huidige situatie 234 4.16.11 Effecten 235 4.17 Hoofdstuk 17: Adviesorganen en adviseurs 236 4.17.1 Inleiding 236 4.17.2 Adviesorganen op rijksniveau 236 4.17.3 Adviesorganen op gemeentelijk niveau 236 4.17.4 Adviseurs 237 4.17.5 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 237 4.17.6 Effecten 238 4.18 Hoofdstuk 18: Handhaving en uitvoering 238 4.18.1 Inleiding 238 4.18.2 Kwaliteitsbevordering en samenwerking 240 4.18.3 Toezicht op naleving 241 4.18.4 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving; sanctiemiddelen 243 4.18.5 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 244 4.18.6 Effecten 245 4.19 Hoofdstuk 19: Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden 246 4.19.1 Inleiding 246 4.19.2 Twee hoofdcategorieën bijzondere omstandigheden 246 4.19.3 Relatie met de Wet veiligheidsregio’s 248 4.19.4 Ongewoon voorval 248 4.19.5 Archeologische toevalsvondst van algemeen belang 250 4.19.6 Alarmeringswaarden 251 4.19.7 Gevaar voor waterstaatswerken 252 4.19.8 Uitvoering van projecten bij schaarste 252 4.19.9 Bevoegdheden bij landsverdediging 252 4.20 Hoofdstuk 20: Monitoring en informatie 252 4.20.1 Inleiding 252 4.20.2 Het belang van informatie 253 4.20.3 Opzet van het hoofdstuk 253 4.20.4 Monitoring en verzameling van gegevens 254 4.20.5 Gegevensbeheer en toegang tot gegevens 256 4.20.6 Verslagen en kaarten 257 4.20.7 Evaluatie 257 4.20.8 Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie 257 4.20.9 Effecten 258 4.21 Hoofdstuk 21: [gereserveerd] 258 4.22 Hoofdstuk 22: Overgangsrecht 258 4.23 Hoofdstuk 23: Overige en slotbepalingen 258 4.23.1 Inleiding 258 4.23.2 Experimenteerbepaling 258 4.23.3 Slotbepalingen 260       5 Werking en winst van de Omgevingswet 260 5.1 Inhoud van dit hoofdstuk 260 5.2 Realisatie van de doelen en verbeterdoelen 261 5.3 Flexibiliteit 264 5.4 Gebiedsontwikkeling 274 5.5 De «sneller en beter»-aanpak 277 5.6 Integraal waterbeheer 278 5.7 Duurzaamheid 279 5.8 Gezondheid 283 5.9 Innovatie 284 5.10 Gebruiksruimte 285 5.11 Salderen en compenseren 288 5.12 Vermindering onderzoekslasten 289 5.13 Delegatiebeleid en terminologie 291       6 Rechtsbescherming 295 6.1 Inleiding 295 6.2 Uitgangspunten rechtsbescherming 295 6.3 Beroep bij de bestuursrechter volgens de Algemene wet bestuursrecht 295 6.4 Beroep tegen besluiten op grond van de Omgevingswet 296       7 Verhouding tot bestaande en voorgenomen regelgeving 303 7.1 Inleiding 303 7.2 Wetten die het wetsvoorstel geheel of grotendeels vervangt 303 7.3 Wetten waarvan het wetsvoorstel een deel vervangt 311 7.4 Doorkijk naar verdere integratie van wetten in de Omgevingswet 320 7.5 Overige raakvlakken met bestaande en voorgenomen wetgeving 326       8 Omzetting EU-richtlijnen en verdragen 329 8.1 Inleiding 329 8.2 Europees landschapsverdrag 330 8.3 Grondwaterrichtlijn 331 8.4 Habitatrichtlijn en vogelrichtlijn 331 8.5 Kaderrichtlijn mariene strategie 332 8.6 Kaderrichtlijn water 332 8.7 Londen-protocol 334 8.8 Mer-richtlijn en smb-richtlijn 334 8.9 Nec-richtlijn 335 8.10 PRTR-verordening 336 8.11 Richtlijn industriële emissies 336 8.12 Richtlijn luchtkwaliteit 337 8.13 Richtlijn offshore veiligheid 337 8.14 Richtlijn omgevingslawaai 338 8.15 Richtlijn overstromingsrisico’s 339 8.16 Richtlijn prioritaire stoffen 339 8.17 Richtlijn stedelijk afvalwater 340 8.18 Richtlijn toegang tot milieuinformatie, Richtlijn tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter 341 8.19 Seveso-richtlijn 341 8.20 Verdrag van Aarhus 342 8.21 Verdrag van Granada 343 8.22 Verdrag van Valletta 344 8.23 Werelderfgoedverdrag 344 8.24 Zwemwaterrichtlijn 345       9 Implementatie, digitalisering, uitvoering, toezicht en handhaving 346 9.1 Inhoud van dit hoofdstuk 346 9.2 Implementatie 346 9.3 Vergunningverlening, (nalevings)toezicht en handhaving 349 9.4 Digitalisering 353       10 Effecten van het wetsvoorstel 358 10.1 Algemeen 358 10.2 Effect op de regeldruk voor burgers en bedrijven 359 10.3 Effect op bestuurlijke lasten voor overheden 361 10.4 Effect op het milieu 362 10.5 Effect op de rechtspraak 362       11 Consultatie toetsversie Omgevingswet 363 11.1 Algemeen 364 11.2 Reacties per hoofdstuk 368 11.2.1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 368 11.2.2 Hoofdstuk 2: Taken en bevoegdheden van bestuursorganen 370 11.2.3 Hoofdstuk 3: Omgevingsvisie en programma’s 372 11.2.4 Hoofdstuk 4: Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving 375 11.2.5 Hoofdstuk 5: De omgevingsvergunning en het projectbesluit 377 11.2.6 Hoofdstuk 10: Gedoogplichten 379 11.2.7 Hoofdstuk 12: Grondexploitatie 380 11.2.8 Hoofdstuk 13: Financiële bepalingen 380 11.2.9 Hoofdstuk 16: Procedures 381 11.2.10 Hoofdstuk 17: Adviesorganen en adviseurs 382 11.2.11 Hoofdstuk 18: Handhaving en uitvoering 383 11.2.12 Hoofdstuk 19: Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden 385 11.2.13 Hoofdstuk 20: Monitoring en informatie 386       12 Inwerkingtreding 386       Begrippenlijst 388     Artikelsgewijs 390 SAMENVATTING Inleiding De fysieke leefomgeving*1 omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33962)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 januari 2014 en het nader rapport d.d. 16 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Wonen en Rijksdienst, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33962)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). ...