Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

45 resultaten

Invoeringswet Omgevingswet (Dossier 33962)
Invoeringswet Omgevingswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 § 1 Inleiding Via deze brief wil ik u informeren over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de invoeringswet. ...

Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure (Dossier 33962)
Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VELDMAN Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten regelmatig zonder opgaaf van reden en aanwijsbare noodzaak de reguliere voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning verlengen; van mening dat onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure voorkomen moet worden, omdat het bouwende burgers en bedrijven tijd en geld kost; verzoekt de regering, te bezien hoe onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure ingeperkt kan worden, bijvoorbeeld door invoering van een motiveringsplicht of een verplichte legeskorting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Veldman dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen (Dossier 33962)
Amendement van het lid Veldman dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 154 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN Ontvangen 26 juni 2015 Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.16 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Dossier 33962)
Motie van het lid Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 117 MOTIE VAN HET LID VELDMAN Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij transformatie van gebieden soms niet aan alle milieunormen voldaan kan worden terwijl er vanwege goede ligging wel een aantrekkelijk woonmilieu kan worden gerealiseerd; constaterende dat milieunormen dan in de weg kunnen staan aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; constaterende dat de huidige regeling voor ontwikkelingsgebieden in de Crisis- en herstelwet en de regeling van de interim-wet stad-en-milieubenadering niet zichtbaar terugkeren in het voorstel voor de Omgevingswet; overwegende dat ook in toekomstige gevallen een bredere belangenafweging gemaakt moet kunnen worden door de gemeenteraad, waarbij soms ook permanente afwijking van milieunormen aan de orde kan zijn; verzoekt de regering om, in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving een regeling op te nemen die voorziet in de afwijkingsmogelijkheden naar analogie van de regeling voor ontwikkelingsgebieden in de Crisis- en herstelwet en de regeling van de interim-wet stad-en milieubenadering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Waardering nieuwe amendementen Omgevingswet (Dossier 33962)
Waardering nieuwe amendementen Omgevingswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Maandag 29 juni heb ik uw Kamer schriftelijk geïnformeerd1 over mijn waardering van de amendementen met betrekking tot het wetsvoorstel Omgevingswet. ...

Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet (Dossier 33962)
Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Hierbij ontvangt u conform de toezegging in het plenaire debat over wetsvoorstel Omgevingswet van 24 juni jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 100), een schriftelijk overzicht van mijn waardering van de amendementen die na 17 juni 2015, 14.30 uur, zijn ingediend. ...

Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33962, nr. 115) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33962, nr. 115) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. (Dossier 33962)
Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd: Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 43 over het actief openbaar maken van data (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 43 over het actief openbaar maken van data Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 75 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43 Ontvangen 8 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd: Na het eerste lid worden een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van data (Dossier 33962)
Nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van data Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 88 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 75 Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 20.8 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (Dossier 33962)
Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2015 Via deze brief wil ik uw Kamer informeren over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening1 (hierna de Ladder). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33962)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 24 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3, onder b, wordt «maatschappelijke functies» vervangen door: maatschappelijke behoeften. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object (Dossier 33962)
Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 171 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Veldman (t.v.v. 33962, nr. 133) over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Veldman (t.v.v. 33962, nr. 133) over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VELDMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 133 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds de vergunningverlening van rechtswege (als een decentrale overheid bij een vergunningaanvraag te laat of niet reageert) bijna 100% van de gevraagde vergunningen op tijd werd verleend; constaterende dat de Omgevingswet een dergelijke regeling niet meer bevat en dat evenmin bekend is wat de effecten zijn van de afschaffing van deze regeling; verzoekt de regering te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de afschaffing van het systeem van de vergunningverlening van rechtswege en of gehele of gedeeltelijke invoering ervan mogelijk en wenselijk is en de Kamer daarover te informeren; en gaat over tot de orde van de dag, Ronnes Veldman ...

Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 110 dat regelt dat de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor een gebied in samenhang kunnen worden toegepast (koepelconcept) en dat geen beroepsmogelijkheid ontstaat tegen een verordening of programma dat in de coordinatie wordt betrokken (Dossier 33962)
Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 110 dat regelt dat de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor een gebied in samenhang kunnen worden toegepast (koepelconcept) en dat geen beroepsmogelijkheid ontstaat tegen een verordening of programma dat in de coordinatie wordt betrokken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 166 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet (Dossier 33962)
Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2016 Via deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet. ...

Gewijzigd amendement van het lid Veldman ter vervanging van nr. 154 dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Veldman ter vervanging van nr. 154 dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Veldman over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Motie van het lid Veldman over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 119 MOTIE VAN HET LID VELDMAN Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er kritiek is op de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking; constaterende dat uit een monitor van het PBL blijkt dat de ladder voor duurzame verstedelijking amper wordt toegepast; constaterende dat er een evaluatie plaatsvindt van de ladder voor duurzame verstedelijking welke uiterlijk begin 2017 wordt opgeleverd; overwegende dat dit weinig ruimte laat om een gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking mee te nemen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet; verzoekt de regering, in te zetten op een versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119) over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119) over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 119 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er kritiek is op de werking van de ladder van duurzame verstedelijking, constaterende dat uit een monitor van het PBL blijkt dat de ladder van duurzame verstedelijking amper wordt toegepast, constaterende dat er een evaluatie plaatsvindt van de ladder van duurzame verstedelijking welke uiterlijk begin 2017 wordt opgeleverd, overwegende dat dit weinig ruimte laat om een gewijzigde ladder van duurzame verstedelijking mee te nemen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet, verzoekt de regering in te zetten op een versimpeling van de ladder van duurzame verstedelijking, en gaat over tot de orde van de dag Veldman Ronnes ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid van artikel 23.3 (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid van artikel 23.3 Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 40 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VELDMAN Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 23.3, derde lid, onderdeel i, komt te luiden: i. hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid. ...