Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

50 resultaten

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Dossier 33962)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Ruimtelijke Ordening Verslag van een algemeen overleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 179 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over: − de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2015 ter aanbieding van het rapport «Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied» (Kamerstuk 33 962, nr. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 16.63 wordt een lid toegevoegd: 3. ...

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator (Dossier 33962)
Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 123 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 158 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN NR. ...

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken (Dossier 33962)
Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 127 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer de initiatiefnota Een stap vooruit van de leden Smaling, Hoogland en De Rouwe over het belang van (inter)nationale fiets- en wandelnetwerken positief heeft ontvangen; overwegende dat de Kamer bij de behandeling van deze initiatiefnota de motie-Van Helvert c.s. (33 888, nr. 13) heeft aangenomen; voorts overwegende dat deze netwerken alsook de recreatieve vaarnetwerken uit recreatief oogpunt van groot belang zijn; constaterende dat voor het in stand houden en goed functioneren van deze recreatieve netwerken overleg en afstemming nodig zijn tussen overheden in Nederland, overheden in de aangrenzende landen en een groot aantal particuliere eigenaren en beheerders; verzoekt de regering, in de rijksomgevingsvisie aan te geven welke afspraken nodig zijn om de recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken in stand te houden en hoe deze afspraken doorwerken in provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 150 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 711 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, aanhef, wordt na «duurzame ontwikkeling,» ingevoegd: de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, Toelichting De ambitie voor de fysieke leefomgeving, die is verwoord in artikel 21 van de Grondwet, krijgt met dit amendement een plaats in de doelbepaling van de Omgevingswet. ...

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) (Dossier 33962)
Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk) Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2015 Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening (Dossier 33962)
Nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 103 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65 Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende: ca. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening,. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 30, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 30, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301 Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende: ca. het duurzaam veilig stellen van de openbare drinkwatervoorziening,. ...

Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap (Dossier 33962)
Reactie op de moties van het lid Veldman c.s. over precariobelasting en rioolheffing via het ingezetenschap Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Bij brief van 1 december 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken die over de rioolheffing en de precariorechten worden gevoerd met de VNG. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Albert de Vries over het belang van de transitie hernieuwbare energie (Dossier 33962)
Motie van de leden Van Tongeren en Albert de Vries over het belang van de transitie hernieuwbare energie Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 143 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN ALBERT DE VRIES Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het tegengaan van klimaatverandering naast een internationaal belang een nationaal belang is; overwegende dat de opwekking, winning en opslag van hernieuwbare energie een onmisbare bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering; overwegende dat in het regeerakkoord en het energieakkoord concrete afspraken zijn gemaakt over de overgang naar hernieuwbare energie; verzoekt de regering om, het nationale belang van de transitie hernieuwbare energie en de daarvoor benodigde installaties en voorzieningen in wet- en regelgeving te verankeren en stelselmatig in het omgevingsrecht te betrekken en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie (Dossier 33962)
Motie van het lid Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 121 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wetsvoorstel Omgevingswet bepalingen bevat over grondexploitatie; overwegende dat na het debat op 11 maart 2014 over het rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen de motie-Paulus Jansen/Koolmees/Monasch over onderzoek naar de effecten van zelfrealisatie (33 194, nr. 12) is aangenomen waarin de Kamer vraagt om de effecten van zelfrealisatie grondig te onderzoeken en te delen met de Kamer; overwegende dat in de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 april 2015 te kennen is gegeven dat op dit moment onderzoek loopt naar de in de motie genoemde onderwerpen en dat de Minister verwacht de Tweede Kamer in de zomer over de resultaten van het onderzoek te kunnen informeren; verzoekt de regering om, aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bedoeld in de motie-Paulus Jansen c.s. na te gaan of de bepalingen uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet over de grondexploitatie aanvulling of herziening behoeven om de werking van de wettelijke bepalingen voor de uitvoeringspraktijk te verbeteren, en deze zo nodig via de aanvullingswet grondeigendom door te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Dossier 33962)
Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking Verslag van een schriftelijk overleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 189 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 oktober 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brieven van 23 juni 2016 over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand (Kamerstuk 33 962, nr. 187) en over de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Kamerstuk 33 962, nr. 188). ...

Amendement van het lid Albert de Vries over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 8 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.3, aanhef, wordt na «duurzame ontwikkeling,» ingevoegd: de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, Toelichting De ambitie voor de fysieke leefomgeving, die is verwoord in artikel 21 van de Grondwet, krijgt met dit amendement een plaats in de doelbepaling van de Omgevingswet. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. ...

Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten (Dossier 33962)
Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten in deze regeerperiode zal worden geratificeerd; overwegende dat al jaren wordt gestreden voor betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking; overwegende dat inmiddels een wetsvoorstel (33 993) tot het ratificeren van het VN-verdrag aan de Kamer is gestuurd; verzoekt de regering, dit VN-verdrag na ratificering bij de invoeringswet op te nemen in artikel 4.20 van de Omgevingswet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 42, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 42, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 65 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42 Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.1, derde lid, wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende: ca. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening,. ...