Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

68 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, onder a, wordt na «bereiken» ingevoegd: , verbeteren. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift van afdeling 13.4 wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 139 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat decentrale overheden behoefte hebben aan goede handvatten bij de toepassing van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling omdat ze vrezen dat hij anders juridificerend zou kunnen werken; overwegende dat het aantal treden op de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling beperkt is, wat blijkt uit het feit dat bestaande en toekomstige multimodale locaties gelijkgeschakeld worden en er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen locaties met optimale ov-bereikbaarheid en locaties zonder goede ontsluiting per openbaar vervoer; verzoekt de regering, bij de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de algemene maatregel van bestuur: – te waarborgen dat deze ladder bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming over en de duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling; – hiertoe handvatten te bieden voor decentrale overheden met richtlijnen voor de toepassing van deze ladder; – in overleg met de decentrale overheden het aantal treden op de ladder te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 109 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Dik-Faber over verbeteren van het instrumentarium voor grondexploitatie (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber over verbeteren van het instrumentarium voor grondexploitatie Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nog veel opmerkingen zijn van gemeenten over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de grondexploitatiebepalingen in de Omgevingswet; overwegende dat door meer uitnodigingsplanologie ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving kleiner worden en zich vaker bovenwijkse voorzieningen zullen gaan voordoen op stadsniveau waar de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet goed toepasbaar zijn; verzoekt de regering, bij de invoeringswet het grondexploitatie-instrumentarium te optimaliseren en hiervoor onder meer de volgende verbeteringen te onderzoeken: – het stellen van kaders in exploitatieregels in het omgevingsplan die in de vergunningfase verder kunnen worden uitgewerkt; – niet schrappen van bovenplanse verevening maar dit instrument effectiever maken door bijvoorbeeld de verhaalcriteria beter toe te lichten; – het kunnen verhalen van reeds door gemeenten gemaakte bijkomende kosten indien het basisdeel niet wordt geactiveerd; – de mogelijkheid af te zien van de plicht exploitatieregels op te stellen indien zich alleen aanvullende kosten voordoen; – wijziging van gebruiksmogelijkheden zonder nieuwe bouwontwikkelingen onderbrengen onder de reikwijdte van de afdeling grondexploitatie; – mogelijkheid om planologische medewerking te weigeren als er een exploitatietekort is in de exploitatieregels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 163 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 158 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 72 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.37 wordt in Afdeling 2.5 een paragraaf ingevoegd, luidende: § 2.5.4 Prestatievergelijking Artikel 2.37a (prestatievergelijking) 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2 wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 155 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 16.32, tweede lid, wordt na «een omgevingsplan» ingevoegd: een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening, regels als bedoeld in artikel 4.3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat regelt dat initiatiefnemers van een voorgedragen alternatieve oplossing recht hebben op ondersteuning bij onderzoek en verdere uitwerking van het alternatief, zoals is opgenomen in de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat regelt dat initiatiefnemers van een voorgedragen alternatieve oplossing recht hebben op ondersteuning bij onderzoek en verdere uitwerking van het alternatief, zoals is opgenomen in de Code Maatschappelijke Participatie Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 111 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 5.46 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie (Dossier 33962)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vroegtijdige maatschappelijke participatie van groot belang is in het ruimtelijke beleid; overwegende dat vroegtijdige maatschappelijke participatie aan de voorkant problemen aan de achterkant, zoals onnodige bureaucratie of juridische stappen, kan voorkomen; constaterende dat de regering de wijze waarop vroegtijdige participatie wordt georganiseerd in sterke mate vrijlaat en daarbij verwijst naar de bestuurscultuur; verzoekt de regering, de lopende projecten in het kader van Eenvoudig Beter specifiek te evalueren op het punt van participatie, en de Kamer daar voorafgaand aan de invoeringswet over te informeren; verzoekt de regering tevens, participatie expliciet mee te nemen in de reeds voorziene evaluatiemomenten van de stelselherziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 23.3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. (Dossier 33962)
Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd: Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 1a. ...