Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

190 resultaten

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Dossier 33962)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Ruimtelijke Ordening Verslag van een algemeen overleg ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 179 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over: − de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2015 ter aanbieding van het rapport «Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied» (Kamerstuk 33 962, nr. ...

Invoeringswet Omgevingswet (Dossier 33962)
Invoeringswet Omgevingswet Brief regering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2016 § 1 Inleiding Via deze brief wil ik u informeren over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de invoeringswet. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 16.63 wordt een lid toegevoegd: 3. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid De Rouwe waarmee expliciet wordt gemaakt dat gegevens uit rapporten ouder dan twee jaar onder voorwaarden gebruikt kunnen worden. (Dossier 33962)
Amendement van het lid De Rouwe waarmee expliciet wordt gemaakt dat gegevens uit rapporten ouder dan twee jaar onder voorwaarden gebruikt kunnen worden. ...

Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator (Dossier 33962)
Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 123 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, onder a, wordt na «bereiken» ingevoegd: , verbeteren. ...

Motie van het lid Ronnes over instemmingsrecht van de gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan (Dossier 33962)
Motie van het lid Ronnes over instemmingsrecht van de gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 132 MOTIE VAN HET LID RONNES Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is in de gemeente en mitsdien betrokken dient te worden bij afwijking van het door hem vastgestelde omgevings- en visieplan als bedoeld in de Omgevingswet; verzoekt de regering, bij de aanwijzing van bestuursorganen die een recht van instemming krijgen ten aanzien van bepaalde besluiten (art. 16.15 Omgevingswet), de gemeenteraad niet slechts een adviesrol bij afwijkingen van het omgevingsplan te geven, doch instemmingsrecht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift van afdeling 13.4 wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage. ...

Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband (Dossier 33962)
Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat voor het grondgebied van alle gemeenten een omgevingsvisie moet worden vastgesteld, hetzij door de gemeente zelf, hetzij een gezamenlijke visie van meerdere gemeenten in regionaal verband Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 139 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat decentrale overheden behoefte hebben aan goede handvatten bij de toepassing van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling omdat ze vrezen dat hij anders juridificerend zou kunnen werken; overwegende dat het aantal treden op de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling beperkt is, wat blijkt uit het feit dat bestaande en toekomstige multimodale locaties gelijkgeschakeld worden en er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen locaties met optimale ov-bereikbaarheid en locaties zonder goede ontsluiting per openbaar vervoer; verzoekt de regering, bij de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de algemene maatregel van bestuur: – te waarborgen dat deze ladder bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming over en de duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling; – hiertoe handvatten te bieden voor decentrale overheden met richtlijnen voor de toepassing van deze ladder; – in overleg met de decentrale overheden het aantal treden op de ladder te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven (t.v.v. 33962, nr. 144) over de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven (t.v.v. 33962, nr. 144) over de Code Maatschappelijke Participatie Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 144 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat besluitvorming op basis van de Omgevingswet vergt dat alle belangen van belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden ingebracht; overwegende dat de Code Maatschappelijke Participatie model staat voor de wijze waarop vroegtijdig kan worden geparticipeerd in besluitvorming; verzoekt de regering om, in de toelichting van de AMvB op grond van artikel 16.86 van de Omgevingswet de Code Maatschappelijke Participatie op te nemen als model voor het vormgeven van vroegtijdige participatie en daarbij aan te geven dat hiervoor ook een door het betrokken bestuursorgaan op te stellen gelijkwaardige participatieverordening of gedragscode kan dienen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid De Rouwe over het verantwoordelijk maken van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de coördinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder de aansluiting op de grensoverschrijdende infrastructuur en het verplicht stellen van instructieregels hieromtrent (Dossier 33962)
Amendement van het lid De Rouwe over het verantwoordelijk maken van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de co√∂rdinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder de aansluiting op de grensoverschrijdende infrastructuur en het verplicht stellen van instructieregels hieromtrent Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DE ROUWE Ontvangen 19 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 2.19, derde lid, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende: ab. bij Onze Minister: de coördinatie van de uitoefening van taken en bevoegdheden door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met het oog op het behoud en de verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen, waaronder begrepen de aansluiting op de grensoverschrijdende, recreatieve infrastructuur voor die activiteiten,. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 109 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Dik-Faber over verbeteren van het instrumentarium voor grondexploitatie (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber over verbeteren van het instrumentarium voor grondexploitatie Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nog veel opmerkingen zijn van gemeenten over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de grondexploitatiebepalingen in de Omgevingswet; overwegende dat door meer uitnodigingsplanologie ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving kleiner worden en zich vaker bovenwijkse voorzieningen zullen gaan voordoen op stadsniveau waar de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet goed toepasbaar zijn; verzoekt de regering, bij de invoeringswet het grondexploitatie-instrumentarium te optimaliseren en hiervoor onder meer de volgende verbeteringen te onderzoeken: – het stellen van kaders in exploitatieregels in het omgevingsplan die in de vergunningfase verder kunnen worden uitgewerkt; – niet schrappen van bovenplanse verevening maar dit instrument effectiever maken door bijvoorbeeld de verhaalcriteria beter toe te lichten; – het kunnen verhalen van reeds door gemeenten gemaakte bijkomende kosten indien het basisdeel niet wordt geactiveerd; – de mogelijkheid af te zien van de plicht exploitatieregels op te stellen indien zich alleen aanvullende kosten voordoen; – wijziging van gebruiksmogelijkheden zonder nieuwe bouwontwikkelingen onderbrengen onder de reikwijdte van de afdeling grondexploitatie; – mogelijkheid om planologische medewerking te weigeren als er een exploitatietekort is in de exploitatieregels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. ...

Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken (Dossier 33962)
Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken Motie (gewijzigd/nader) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 163 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...