Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

193 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder nationaal natuurgebied Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 89 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33348)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 18 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 mei 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Gewijzigde motie van de leden Thieme en Smaling (t.v.v. 33348, nr. 137) over de Raad van State advies vragen over amendement nr. 107 (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Thieme en Smaling (t.v.v. 33348, nr. 137) over de Raad van State advies vragen over amendement nr. 107 Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN SMALING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 137 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het amendement-Heerema/Leenders op stuk nr. 107 volgens rechtsgeleerden in strijd is met het biodiversiteitsverdrag en het Verdrag van Bern; overwegende dat met dit amendement de kern van de Wet natuurbescherming (33 348) omtrent regels voor jacht, schadebestrijding en populatie wordt aangetast; verzoekt de regering, advies te vragen aan de Raad van State over het amendement op stuk nr. 107, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 165 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 6 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van wildbeheereenheid. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.16, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat bestrijding, beheer en jacht niet plaatsvindt met behulp van lichtbakken en restlichtversterkers (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat bestrijding, beheer en jacht niet plaatsvindt met behulp van lichtbakken en restlichtversterkers Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 3.31 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.31a Onverminderd de artikelen 3.19, vierde lid, en 3.22, vierde lid, is het verboden: a. bij de uitoefening van de jacht; b. op grond van een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede, of derde lid, en met artikel 3.14, tweede en derde lid, of c. bij de uitvoering van een opdracht als bedoeld in artikel 3.16, eerste lid; dieren te vangen of te doden door gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen, vizieren met beeldomzetter, elektronische beeldversterkers of enig ander instrument om 's nachts te schieten. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verantwoorde besluitvorming over faunabeheer en jacht gebaat is bij de beschikbaarheid van voldoende kennis van zaken bij de relevante partijen; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het kennis- niveau in Nederland inzake faunabeheer en jacht te vergroten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over het voorkomen van kappen van bomen langs provinciale wegen (Dossier 33348)
Motie van het lid Ouwehand over het voorkomen van kappen van bomen langs provinciale wegen Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 144 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat provincies duizenden bomen gaan kappen langs N-wegen; constaterende dat het kappen van deze bomen niet zal bijdragen aan de veiligheid van de wegen omdat kale bermen juist hogere snelheden en gevaarlijk rijgedrag kunnen uitlokken; verzoekt de regering, de voorgenomen kap van bomen langs provinciale wegen te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf over aansluiting van de Nederlandse praktijk op de jurisprudentie (Dossier 33348)
Motie van het lid Dijkgraaf over aansluiting van de Nederlandse praktijk op de jurisprudentie Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 145 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Natura 2000-gebieden beschermwaardige soorten en habitats voorkomen die direct dan wel indirect de aanleiding vormden om het betreffende gebied te selecteren als Natura 2000-gebied en dat beschermwaardige soorten en habitats voorkomen die daartoe geen aanleiding vormden; constaterende dat jurisprudentie uitwijst dat bij de beoordeling van vergunningaanvragen het effect op beschermwaardige habitats en soorten die direct dan wel indirect de aanleiding vormden om het betreffende gebied te selecteren als Natura 2000-gebied doorslaggevend is; constaterende dat in de Nederlandse praktijk echter nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen de genoemde categorieën habitats en soorten; verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de Nederlandse praktijk aansluit op de genoemde jurisprudentie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 191 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 28 dat regelt dat de landelijke vrijstellingslijst vervalt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 28 dat regelt dat de landelijke vrijstellingslijst vervalt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 109 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en artiekl 1.12 terugkeert in de wet. Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, derde lid, wordt «1.8a, derde lid, en 1.10» vervangen door: 1.10 en 1.12. ...

Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Aanstaande donderdag 25 juni staat de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming gepland. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 93 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.11 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Subamendement van het lid Thieme op het amendement van het lid Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat amendement voorgestelde artikel 1.10, lid 2a vervalt (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Thieme op het amendement van het lid Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat amendement voorgestelde artikel 1.10, lid 2a vervalt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 160 SUBAMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Ouwehand (stuk nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming met gedeputeerde staten plaatsvindt Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49 Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.32, vijfde lid, komt de laatste volzin te luiden: Onze Minister verleent een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de vorige volzin in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie waar de herintroductie of uitzetting plaatsvindt. ...