Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

204 resultaten

Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 188 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1851 Ontvangen 20 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden (Dossier 33161)
Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 12 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Motie van het lid Voortman over het creëren van vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers in krimpregio's (Dossier 33161)
Motie van het lid Voortman over het creëren van vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers in krimpregio's Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 167 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 19 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de uitvoering van de Participatiewet zeer problematisch is voor krimpregio's zoals Oost-Groningen, Zeeland en Zuidoost-Limburg door afnemende werkgelegenheid, de bovengemiddelde efficiencykorting en een relatief hoog aantal WSW'ers; overwegende dat het nieuwe verdeelmodel onvoldoende rekening houdt met deze hindernissen en dat een extra overheidsinzet voor deze gebieden gewenst is; verzoekt de regering om, in nauw overleg met krimpregio's zoals Oost-Groningen, Zeeland en Zuidoost-Limburg actief en financieel te ondersteunen bij het creëren van extra en vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers, bij het omvormen van sociale werkvoorzieningen naar levensvatbare bedrijven voor mensen met een arbeidsbeperking en bij het activeren, mobiliseren en scholen van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt (Dossier 33161)
Motie van het lid Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID HAMER Voorgesteld 18 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal SW-medewerkers niet evenredig over de gemeenten is verdeeld; constaterende dat er in de regio's waar een bovengemiddeld aantal SW-medewerkers werkzaam is ook een verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen bestaat ten opzichte van het landelijk gemiddelde; overwegende dat gemeenten in deze regio's een extra zware opgave hebben als het gaat over het aan het werk helpen van mensen en uitzicht bieden op volwaardige participatie; overwegende dat de herstructureringsfaciliteit een tijdelijke faciliteit is waar bovendien alle gemeenten aanspraak op kunnen maken; verzoekt de regering, extra aandacht te schenken aan deze regionale problematiek en de Kamer te informeren over oplossingsrichtingen voor deze extra zware opgave op de regionale arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33161, nr. 162) over uitzonderen van herkeuring van Wajongers van voor 1993 en boven de 55 jaar (Dossier 33161)
Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33161, nr. 162) over uitzonderen van herkeuring van Wajongers van voor 1993 en boven de 55 jaar Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162 Voorgesteld 19 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vorige eenmalige herkeuring van Wajongers in 2004 was; overwegende dat Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 45 jaar uitgezonderd werden van herkeuring; van mening dat het vanuit rechtszekerheid onredelijk is om mensen aan wie je als overheid eerder beloofd hebt dat je ze niet zou herkeuren nu alsnog te herkeuren; verzoekt de regering om, Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 55 jaar uit te zonderen van de herkeuring, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren (Dossier 33161)
Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10 0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges (Dossier 33161)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 124 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1181 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel Cb, derde punt wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het uitzonderen van mensen die aanspraak hebben op wmo voorzieningen van de huishoudtoets (Dossier 33161)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het uitzonderen van mensen die aanspraak hebben op wmo voorzieningen van de huishoudtoets Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 13 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 4, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 151 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging (Dossier 33161)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek (Dossier 33161)
Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 181 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1411 Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel F, aanhef komt te luiden: Na artikel 10a worden zes artikelen ingevoegd, luidende: II In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 10d een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10da Aanspraak op begeleiding op de werkplek Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek. ...

Motie van de leden Potters en Dijkgraaf over een landelijk aanspreekpunt voor werkgevers (Dossier 33161)
Motie van de leden Potters en Dijkgraaf over een landelijk aanspreekpunt voor werkgevers Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 19 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat werkgevers garant staan voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking; overwegende dat de arbeidsbemiddeling met name op de 35 arbeidsmarktregio's plaatsvindt; van mening dat grote, landelijke opererende werkgevers gebaat zijn bij een landelijk aanspreekpunt; verzoekt de regering om, samen met de arbeidsmarktregio's te bewerkstelligen dat voor werkgevers (die landelijk actief zijn) er één landelijk aanspreekpunt komt om zo de plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over de mogelijkheid voor gemeentes om in bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken op de huishoudsinkomenstoets (Dossier 33161)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over de mogelijkheid voor gemeentes om in bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken op de huishoudsinkomenstoets Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen (Dossier 33161)
Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251 Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Ca Het opschrift van paragraaf 2.1 komt te luiden: § 2.1 Arbeidsinschakeling. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert (Dossier 33161)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 125 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1211 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 5, onderdeel d, komt te luiden: d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b. ...

Motie van het lid Pieter Heerma over loondispensatie op individuele basis (Dossier 33161)
Motie van het lid Pieter Heerma over loondispensatie op individuele basis Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 175 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA Voorgesteld 19 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het middel loondispensatie voor Wajongers via het UWV beschikbaar blijft; overwegende dat ook sommige andere werkzoekenden met een arbeidsbeperking via loondispensatie eerder een baan krijgen dan met loonkostensubsidie; constaterende dat het binnen de Participatiewet op dit moment voor hen niet mogelijk is om aanspraak te maken op het middel loondispensatie; van mening dat werkzoekenden met een arbeidshandicap het meest gebaat zijn bij perspectief op werk; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe toepassing van het middel loondispensatie voor mensen met een arbeidshandicap op individuele basis mogelijk gemaakt kan worden indien zij daartoe zelf een expliciet verzoek doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding (Dossier 33161)
Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 101 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 89 Ontvangen 24 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie van het lid Ortega-Martijn over afspraken met de sociale partners (Dossier 33161)
Motie van het lid Ortega-Martijn over afspraken met de sociale partners Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 55 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Voorgesteld 18 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking achterblijft; overwegende dat de Wet werken naar vermogen tot doel heeft om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten, maar dat concrete afspraken hierover ontbreken; van mening dat iedereen naar vermogen moet kunnen participeren op de arbeidsmarkt; verzoekt de regering, om met sociale partners concrete afspraken te maken over de participatie van mensen met een arbeidsbeperking en zorg te dragen voor het naleven van deze afspraken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Karabulut over een oplossing voor de knelpunten in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg (Dossier 33161)
Motie van het lid Karabulut over een oplossing voor de knelpunten in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 156 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 19 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg een sterk bovengemiddeld aantal personen werkzaam is in de sociale werkvoorziening en er sprake is van een slechte arbeidsmarktsituatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde; overwegende dat deze regio's daardoor voor een extra zware opgave worden geplaatst bij de uitvoering van de Participatiewet, de regio’s daardoor met een groot financieel probleem worden geconfronteerd en de bedrijven in de regio’s voor een onmogelijke opgave worden geplaatst bij het bieden van voldoende garantiebanen voor mensen met een beperking; constaterende dat de regio's plannen voorbereiden om samen met de provincies en het bedrijfsleven een impuls te geven aan de regionale werkgelegenheid voor mensen met een beperking en dat daarvoor steun nodig is van het kabinet; verzoekt de regering, met de regio’s Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg te werken aan een oplossing voor genoemde knelpunten bij de uitvoering van de Participatiewet en om hier een substantiële (financiële) bijdrage aan te leveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...