Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

215 resultaten

motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen (Dossier 32500-VIII)
motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie Voordewind over themakanalen (Dossier 32500-VIII)
Motie Voordewind over themakanalen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet stelt dat de themakanalen uit de eigen middelen van de omroepen moeten worden betaald;constaterende, dat de inkomsten van omroepen vanuit vergoeding van kabelaars voor de doorgifte van programma's sedert enkele jaren gecentraliseerd via de NPO worden ingezet voor de themakanalen; verzoekt de regering er bij de NPO op toe te zien dat deze gelden weer naar de omroepen gaan, zodat ze zelfstandig in staat zijn om bijvoorbeeld de themakanalen voort te zetten, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Amendement van het lid Klaver over het nog voor één jaar ondersteunen van het Steunpunt Studerende moeders (Dossier 32500-VIII)
Amendement van het lid Klaver over het nog voor één jaar ondersteunen van het Steunpunt Studerende moeders Amendement ...

Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting (32500 VIII, nr. 65) (Dossier 32500-VIII)
Reactie op de motie van de leden De Rouwe en Lucas over private investeringen in onderwijshuisvesting (32500 VIII, nr. 65) Brief regering begroting financiën Nr. 208 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2011 Naar aanleiding van de motie van het lid Lucas (VVD) en het lid De Rouwe (CDA), (kenmerk 32 500 VIII, nr. 65 ingediend tijdens het wetgevingsoverleg op 29 november 2010) waarmee uw Kamer de regering verzoekt private investeringen in onderwijshuisvesting te stimuleren en de drempels die er zijn zo veel als mogelijk weg te halen bericht ik u thans het volgende. ...

Nader gew motie Dijkgraaf en Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (t.v.v. 32500 VIII, nr. 39) (Dossier 32500-VIII)
Nader gew motie Dijkgraaf en Van der Ham over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (t.v.v. 32500 VIII, nr. 39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39 Voorgesteld 14 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen en dat het streefniveau in het referentiekader voor rekenen en taal aan moet sluiten bij het niveau dat de meeste leerlingen op dat moment kunnen bereiken; overwegende, dat de referentieniveaus niet bedoeld zijn als statisch model en dat eventuele onvolkomenheden in de niveaubeschrijvingen juist gaandeweg aangepast moeten worden, in tegenstelling tot de evaluatie van het systeem op zich; constaterende, dat het referentiekader voor het onderdeel spelling aan het eind van de basisschool niveau 1F voorschrijft, terwijl uit onderzoek over de afgelopen twintig jaar blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen op dat moment niveau 3F al beheerst; verzoekt de regering voor het onderdeel spelling in het referentiekader de lat hoger te leggen,en gaat over tot de orde van de dag.DijkgraafVan der Ham ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over voortbestaan bibliotheken (Dossier 32500-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over voortbestaan bibliotheken Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school (Dossier 32500-VIII)
Motie Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 11 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat onze vlag het symbool is van onze gedeelde normen, waarden, instituties en geschiedenis;overwegende, dat dit alles bij uitstek moet worden uitgedragen in het Nederlandse onderwijs;verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat op elke Nederlandse school dagelijks onze vlag wordt gehesen,en gaat over tot de orde van de dag.Beertema ...

Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ (Dossier 32500-VIII)
Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010InleidingBrede scholen bieden aan alle kinderen de kans om zich breed te ontwikkelen. ...

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep (Dossier 32500-VIII)
Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep Brief regering begroting financiën Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2011 Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de VNG inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep.1 Hiermee heb ik invulling gegeven aan de motie van de leden Van der Ham en Voordewind (motie 32 500 VIII, nr. 105). ...

Uitstel kabinetsreactie t.a.v. motie 32 123 VIII, nr. 26 inzake digitale cultuur en media (Dossier 32500-VIII)
Uitstel kabinetsreactie t.a.v. motie 32 123 VIII, nr. 26 inzake digitale cultuur en media Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010In haar brief van 5 juli 2010 gaf mijn voorganger aan de kabinetsreactie op de Motie Leerdam over het digitaliseringbeleid (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...

Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst (Dossier 32500-VIII)
Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij nadere informatie gevraagd over het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau inzake amateurkunst. ...

Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) (Dossier 32500-VIII)
Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010Hierbij ontvangt u de jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf).1 Pf en Vf zijn zelfstandige bestuursorganen die ieder jaar zelfstandig verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de daarmee behaalde resultaten in het verslagjaar. ...

Gew. motie Van der Ham over de Bibliotheca Philosophica Hermetica (t.v.v. 32 500 - VIII, nr. 96) (Dossier 32500-VIII)
Gew. motie Van der Ham over de Bibliotheca Philosophica Hermetica (t.v.v. 32 500 - VIII, nr. 96) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 96 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Bibliotheca Philosophica Hermetica grote cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde heeft;overwegende, dat deze collectie tezamen met de huidige beschikbare expertise en de leerstoel een belangrijke nationale en internationale meerwaarde hebben; overwegende, dat thans een deel van de collectie is veiliggesteld bij de Koninklijke Bibliotheek;verzoekt de regering zich in te spannen de Bibliotheca Philosophica Hermetica zo veel mogelijk bijeen te houden en zich in te zetten, het Rijksdeel van de collectie uiteindelijk terug te plaatsen op de plek waar ook de Leerstoel en wetenschappelijke expertise is gevestigd, en gaat over tot de orde van de dag.Van der Ham ...

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 32500-VIII)
Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Met deze brief doe ik een toezegging gestand die ik tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb gedaan en geef ik een reactie op vier moties die bij de begrotingsbehandeling zijn aangenomen. ...

Motie Klaver over het niet verplichten van een uniforme eindtoets (Dossier 32500-VIII)
Motie Klaver over het niet verplichten van een uniforme eindtoets Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID KLAVER Voorgesteld 30 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat 85% van de basisscholen een Cito-eindtoets afneemt en 15% een andere toets; constaterende, dat sommige scholen een andere eindtoets dan de Cito-eindtoets beter vinden aansluiten bij hun didactische grondslag; overwegende, dat de Onderwijsraad adviseert scholen vrij te laten in hun keuze voor een type eindtoets en meent dat het toestemmen van meerdere eindtoetsen slechts beperkt meerwerk oplevert; verzoekt de regering scholen niet te verplichten om een uniforme eindtoets af te nemen, maar ook andere eindtoetsen toe te staan die aan de eisen voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Çelik over studenten met een niet-westerse achtergrond (Dossier 32500-VIII)
Motie-Çelik over studenten met een niet-westerse achtergrond Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID ÇELIK Voorgesteld 23 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering de subsidie wil beëindigen voor het studierendement voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs met een niet-westerse achtergrond; van oordeel dat de nog altijd bestaande problematiek van studie-uitval in het hoger onderwijs bij studenten met een niet-westerse achtergrond deze ingreep niet rechtvaardigt; verzoekt de regering om deze subsidie te handhaven voor een bedrag van 5 mln., en gaat over tot de orde van de dag. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies (Dossier 32500-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 8 april 2011 inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 160). ...

Gew motie Smits over het toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget (t.v.v. 32500 VIII, nr. 18) (Dossier 32500-VIII)
Gew motie Smits over het toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget (t.v.v. 32500 VIII, nr. 18) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SMITS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18 Voorgesteld 16 november 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in het regeerakkoord wordt gesproken van een efficiencykorting op adviesraden en instituten die niet raakt aan het primaire onderwijsproces maar de bestuurlijke drukte en overbodige stapeling van instituties in het onderwijs terugdringt; overwegende, dat het kabinet miljoenen euro's subsidie verstrekt aan de sectorraden in het onderwijs, waaronder de de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-Raad en de HBO-raad; verzoekt de regering voorstellen te doen waardoor een substantieel deel van deze subsidie aan het onderwijsbudget wordt toegevoegd,en gaat over tot de orde van de dagSmits ...

Nota van wijziging (Dossier 32500-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Artikel IIn het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000): Art.Omschrijving artikelStand ontwerpbegroting vóórStand ontwerpbegroting na  Nota van wijzigingNota van wijziging  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten TOTAAL 36 780 2632 135 821 36 800 8651 996 988         Beleidsartikelen 36 589 2812 134 297 36 609 8831 995 4641Primair onderwijs9 502 5569 503 77213 1869 502 5569 503 7721 6613Voortgezet onderwijs6 779 0926 809 9747 9076 787 4856 818 3671 3614Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie3 419 7303 418 8943 5003 419 7303 419 89405Technocentra20200202006Hoger beroepsonderwijs2 530 9052 538 6731 0172 530 9052 538 673177Wetenschappelijk onderwijs3 955 0263 915 24542 6043 953 3233 913 54225 0168Internationaal beleid37 67142 2589937 67142 258999Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid300 840301 41510 000299 840300 415011Studiefinanciering4 059 4324 059 432611 5764 059 4324 059 432611 57612Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten133 359133 3598 400133 359133 3598 40013Lesgelden6 5086 508217 0446 5086 508217 04414Cultuur598 332937 87022 638577 958917 49649415Media904 760905 506202 000904 760905 506202 00016Onderzoek en wetenschapsbeleid993 2971 060 781137 5901 027 5831 095 06771 06024Kinderopvang2 937 1542 937 154856 7362 937 1542 937 154856 73625Emancipatie14 06418 420014 06418 4200         Niet-beleidsartikelen 190 9821 524 190 9821 52417Nominaal en onvoorzien11 44911 44995711 44911 44995718Ministerie algemeen115 758115 758567115 758115 75856719Inspecties57 98257 982057 98257 982020Adviesraden5 7935 79305 7935 7930Toelichting Algemene toelichtingIn deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het creëren van meerjarige masters (Dossier 32500-VIII)
Amendement van het lid Van der Ham over het creëren van meerjarige masters Amendement begroting financiën Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 07 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 5 000 (x € 1 000). ...