Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

214 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties (#:-)
Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het bij inzamelingsacties voor noodhulp gebruik is dat de nationale overheid de in het land opgebrachte donaties verdubbelt (of anderszins vermenigvuldigt); constaterende, dat daarbij ook door andere dan de nationale overheid gedoneerde belastinggelden worden meegeteld als basis voor een dergelijke verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging); van mening, dat het verdubbelen (of anderszins vermenigvuldigen) neerkomt op het stapelen van belastinggeld op belastinggeld;van mening, dat dergelijke stapelingen hoe dan ook geen recht doen aan het karakter van dergelijke publieksacties en het risico brengen de geefbereidheid te ondermijnen; spreekt uit, dat de nationale overheid in het vervolg niet langer gedoneerde belastinggelden meetelt als basis voor een verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging) bij dergelijke publieksacties en deze enkel baseert op door personen en bedrijven gedoneerde middelen, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffDikkers ...

Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 23 miljoen euro aan HIV/Aids bestrijding (#:-)
Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 23 miljoen euro aan HIV/Aids bestrijding Amendement begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG Ontvangen 14 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:I In artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 23 000 (x € 1 000). ...

Onderzoek inzake beweringen informant SNV (#:-)
Onderzoek inzake beweringen informant SNV Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 februari 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 17 januari 2011 met kenmerk 2011Z00586/2011D01899 inzake onderzoek naar SNV. ...

Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk (#:-)
Motie-Voordewind over een robuust duurzaamheidshoofdstuk Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de EU in onderhandeling is met India over een vrijhandelsverdrag en dat zij voornemens is, een duurzaamheidshoofdstuk op te nemen waarin duurzame ontwikkeling en fundamentele arbeidsrechten centraal staan; constaterende, dat India heeft aangegeven, geen behoefte te hebben aan een dergelijk hoofdstuk en dat de onderhandelingen hierover daarom niet erg ver gevorderd zijn; overwegende, dat het ontbreken van een dergelijke paragraaf de bestaande grote sociale ongelijkheid en milieuproblemen in India sterk dreigt te vergroten; van mening, dat het ontbreken van een dergelijk hoofdstuk onwenselijk zou zijn daar het duurzaamheidhoofdstukken in andere EU handelsoverkomsten zou ondermijnen; overwegende, dat de 250 miljoen zogenaamde Dalits nog altijd massaal gediscrimineerd en uitgebuit worden en dat India het grootste aantal werkende kinderen ter wereld kent; verzoekt de regering zich in Europees verband sterk te maken voor een robuust duurzaamheidhoofdstuk, waar o.a. ingezet wordt op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor hiv/aids en een geschillenbeslechtingmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt compromis, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand (#:-)
Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering alle subsidies aan ICCO te stoppen indien ICCO nog meer asielzoekers naar Nederland haalt,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek (#:-)
Motie-El Fassed over uitbreiding EU-Handboek Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat nieuwe media en technologieën ongekende mogelijkheden bieden voor mensenrechtenactivisten, maar ook voor de onderdrukking daarvan; constaterende, dat het aantal landen waar media worden gecensureerd en internetgebruikers worden bestraft in 2010 sterk is toegenomen; constaterende, dat Nederlandse ambassades mensenrechtenverdedigers wereldwijd ondersteuning bieden aan de hand van het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers; verzoekt de regering zich in te zetten het EU-handboek voor mensenrechtenverdedigers uit te breiden met specifieke richtlijnen en informatie over nieuwe media, technologieën en internet, en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Verslag EU-missie Orissa februari 2010 (#:-)
Verslag EU-missie Orissa februari 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 september 2010Onder verwijzing naar de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de ledenVoordewind, Van der Staaij en Haverkamp over de EU-missie naar Orissa (Aanhangsel Handelingen 2000–2010, nr. 1862), informeer ik u hierbij over de bevindingen van deze missie. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 16 over het verminderen van de korting op "bijdrage HIV/AIDS" (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 16 over het verminderen van de korting op "bijdrage HIV/AIDS" Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 3 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000). ...

Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank (#:-)
Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 63 over het toekennen van een bedrag van 7 miljoen euro aan het MATRA-programma (#:-)
Amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 63 over het toekennen van een bedrag van 7 miljoen euro aan het MATRA-programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. ...

Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II (#:-)
Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de IOB-evaluatie van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) dd. 20 april 2011 (Kamerstuk 32 500 V, nr. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Artikel IIn het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000): Toelichting Algemene toelichtingIn deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2010, over de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), onderdeel Ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2010, over de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), onderdeel Ontwikkelingssamenwerking Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 61 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2010De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 6 december 2010 overleg gevoerd met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken over de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), onderdeel Ontwikkelingssamenwerking. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 21 september 2010Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport begroting financiën Nr. 3 NADER RAPPORT Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Blijkens het advies d.d. 13 september 2010, no. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE   blz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2010De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Aandachtspunten voor de transparantie van en verantwoording over de middelen voor ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Aandachtspunten voor de transparantie van en verantwoording over de middelen voor ontwikkelingssamenwerking Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2010 Op 4 juni 2009 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Algemene Rekenkamer. ...