Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 11AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.2 vervalt.IIIn artikel 5.1, tweede lid, vervalt onderdeel b.IIIArtikel 5.2 vervalt.ToelichtingDoor de regering bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen aan de bijlagen van deze wet, zet de Kamer zichzelf buitenspel. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 244 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 januari 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 2 november 2020 over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 3 juni 2014. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van der Ham over het laten vervallen van de zogenaamde blauwe bypass bij Kampen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 14AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel A, vervalt nummer 19.ToelichtingHet integrale gebiedsontwikkelingsplan IJsseldelta-Zuid bij Kampen behelst ondermeer de aanleg van een bevaarbare hoogwatergeul («blauwe bypass»). ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over oplaadpunten voor elektronische voertuigen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 72AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 3.12 wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt na «werken of bouwwerken» toegevoegd: , daaronder begrepen oplaadpunten bestemd voor het laden van accu’s van voertuigen die een elektromotor als hoofdmotor hebben,.ToelichtingMet dit amendement wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet, in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.Wiegman-van Meppelen ScheppinkSamsomKoopmans ...

Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK Ontvangen 4 november 2009 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 1.4 vervalt. ...

Amendement van het lid De Mos over het onderbrengen van kleine bouwprojecten onder de reikwijdte van de Wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid De Mos over het onderbrengen van kleine bouwprojecten onder de reikwijdte van de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 102AMENDEMENT VAN HET LID DE MOSOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.9, eerste lid, onder a, aanhef, vervalt de zinsnede: ten minste 20 en.ToelichtingDit amendement brengt kleine bouwprojectenbouwprojecten van minder dan 20 woningen- onder de reikwijdte van hoofdstuk 2, afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten)De Mos ...

Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 juni 2013. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 23AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENTOntvangen 4 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na artikel 3.26 wordt een artikel toegevoegd, luidende:Artikel 3.27Artikel 220 van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet (Dossier 32127)
Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet Advies van andere adviesorganen bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 35BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL10 november 2009Hierbij zend ik u in afschrift het advies1 zoals het College van Actal vandaag heeft gestuurd aan de minister president, naar aanleiding van zijn adviesaanvraag over de Crisis- en herstelwet.Collegevoorzitter,S. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2014 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 176 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijk gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat in de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te laten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Mos ter vervanging van nr. 102 over het onderbrengen van woningbouwprojecten vanaf 12 woningen onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid De Mos ter vervanging van nr. 102 over het onderbrengen van woningbouwprojecten vanaf 12 woningen onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 112GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE MOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 102Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.9, eerste lid, onder a, aanhef, wordt de zinsnede «van ten minste 20» vervangen door: van ten minste 12.ToelichtingDit amendement brengt bouwprojecten tot 12 woningen- onder de reikwijdte van hoofdstuk 2, afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten).De Mos ...

Motie De Mos over het opnemen van primair achterstallig onderhoud van de dijken (Dossier 32127)
Motie De Mos over het opnemen van primair achterstallig onderhoud van de dijken Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 97MOTIE VAN HET LID DE MOSVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat op de peildatum van 1 januari 2006 24% van de waterkeringen niet aan de geldende normen voldeed en bij 32% hierover geen uitspraak kan worden gedaan;constaterende, dat bij de kustwerken 22% de score «voldoet niet» krijgt en dat over maar 49% van de kustwerken geen oordeel bestaat;constaterende, dat een groot deel van de duizenden kilometers secundaire veendijken poreus is;overwegende, dat het klimaatbestendig maken te divers is en niet louter is gericht op veiligheid;verzoekt de regering om primair achterstallig onderhoud van de dijken op te nemen in de Crisis- en herstelwet, en de klimaatbestendige inrichting alsmede de hele duurzaamheidsagenda uit de wet te slopen,en gaat over tot de orde van de dag.De Mos ...

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr.206) over Logistiek Park Moerdijk (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr.206) over Logistiek Park Moerdijk Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 206 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de toegevoegde waarde van Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak alsook voor de leefbaarheid door verschillende partijen ernstig betwijfeld wordt; overwegende dat controversiële projecten niet via de Crisis- en herstelwet zouden moeten lopen; verzoekt de regering, Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de consistentie van provinciale bevoegdheden Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 59AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van een relativiteitsvereiste Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.9 vervalt.IIIn artikel 5.3 wordt de zinsnede «1.6 tot en met 1.9» vervangen door: 1.6 tot en met 1.8.ToelichtingBinnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 220 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 1 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van de projecten waarop de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is, bijna 60% geen profijt heeft van de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden; constaterende dat deze termijn vaak niet wordt gehaald, omdat pas te laat wordt ontdekt dat de Chw überhaupt van toepassing is; constaterende dat de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland zich in dat geval niet verantwoordelijk voelt voor het halen van de termijnen, en zich daarmee in wezen niet aan de wet houdt; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat enkel wanneer een partij op tijd aangeeft dat de Chw op een besluit van toepassing is, de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden ook daadwerkelijk geldt, en gaat over tot de orde van de dag. ...