Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

220 resultaten

Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab (Dossier 32123-XIV)
Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009In het VAO over het aalbeheerplan van 22 september 2009 heb ik met u gesproken over de handhaving van het aalvisverbod. ...

Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben (Dossier 32123-XIV)
Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Hierbij stuur ik u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het amendement Cramer (31 700 XIV, nr. 55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben.Begin dit jaar heb ik de provincie Overijssel verzocht om met voorstellen te komen voor de besteding van de middelen uit het amendement. ...

Motie Dibi en Waalkens over een publiekscampagne over de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel (Dossier 32123-XIV)
Motie Dibi en Waalkens over een publiekscampagne over de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict landbouw media voedselkwaliteit 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 108MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN WAALKENSVoorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat minder vlees eten beter is voor mens, dier en milieu;van mening, dat het (parttime) vegetariërschap daarom onder de aandacht gebracht moet worden;verzoekt de regering het initiatief te nemen voor een publiekscampagne ter promotie van het bewustzijn van de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel voor mens, dier en milieu,en gaat over tot de orde van de dag.DibiWaalkens ...

Motie Polderman c.s. over niet toegeven aan het verzoek om de olifant te "downlisten" (Dossier 32123-XIV)
Motie Polderman c.s. over niet toegeven aan het verzoek om de olifant te "downlisten" Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 168 MOTIE VAN HET LID POLDERMAN C.S. ...

Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 (Dossier 32123-XIV)
Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010, doe ik u hierbij de geannoteerde agenda voor IWC-62 toekomen alsmede het consensusvoorstel met betrekking tot de toekomst van de IWC1. ...

Motie Graus over bijvoeren dieren tijdens langdurende, strenge vorstperiodes (Dossier 32123-XIV)
Motie Graus over bijvoeren dieren tijdens langdurende, strenge vorstperiodes Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 143MOTIE VAN HET LID GRAUSVoorgesteld 28 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering zorg te dragen dat (hoef)dieren in (af)gesloten gebieden als de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd tijdens lang aanhoudende, strenge vorstperiodes, ter voorkoming van onnodig dierenleed,en gaat over tot de orde van de dag.Graus ...

Motie Thieme en Ouwehand over het splitsen van de regeling In beslag genomen goederen (Dossier 32123-XIV)
Motie Thieme en Ouwehand over het splitsen van de regeling In beslag genomen goederen Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 115MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDVoorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Regeling In Beslag Genomen Goederen ook voorziet in de opvang van in beslaggenomen dieren, zoals verwaarloosde landbouwhuisdieren;overwegende, dat dieren geen goederen/zaken zijn;overwegende, dat het amendement-Cramer c.s. (31 389, nr. 68) wil vastleggen in het Burgerlijk Wetboek dat dieren geen zaken zijn;verzoekt de regering de Regeling In Beslag Genomen Goederen te splitsten in:1. een regeling In beslaggenomen goederen,2. een regeling In beslaggenomen dieren, waardoor duidelijk wordt hoeveel geld er waarvoor beschikbaar is,en gaat over tot de orde van de dag.ThiemeOuwehand ...

Motie Jacobi c.s. over een virtuele ruimte voor een Oude Kaart van Nederland (Dossier 32123-XIV)
Motie Jacobi c.s. over een virtuele ruimte voor een Oude Kaart van Nederland Motie begroting economie financiën ict natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 94MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.Voorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de historische waarden van landschap door velen gewaardeerd worden, maar weinig gekend;overwegende, dat het betrekken van historische waarden van het landschap als contouren en landschapselementen een rol kunnen spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen om een Mooi Nederland te creëren;overwegende, dat er veel kennis is over het landschap, maar deze verspreid is en niet goed toegankelijk;verzoekt de regering een virtuele ruimte te creëren voor een Oude Kaart van Nederland waarop via wiki-systematiek informatie over historie en landschap kan worden toegevoegd, zodat deze voor burgers en ontwikkelaars beschikbaar is en kan worden gebruikt bij ruimtelijke ontwikkelingen,en gaat over tot de orde van de dag.JacobiVan der HamDibiCramerSnijder-HazelhoffAtsmaVan der Vlies ...

Motie Thieme en Ouwehand over een verplichte etikettering van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren (Dossier 32123-XIV)
Motie Thieme en Ouwehand over een verplichte etikettering van vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren Motie begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu voeding voedselkwaliteit zorg en gezondheid 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 118MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDVoorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat veel vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren als gangbaar vlees in de schappen ligt;constaterende, dat de onverdoofd rituele slacht een uitzondering is op het wettelijke verbod om dieren onbedwelmd te slachten;overwegende, dat consumenten op basis van duidelijke etikettering moeten kunnen kiezen tussen vlees dat afkomstig is van een bedwelmd of onbedwelmd geslacht dier;verzoekt de regering te komen tot een verplichte etikettering van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel geslachte dieren,en gaat over tot de orde van de dag.ThiemeOuwehand ...

Particulier historische buitenplaatsen (Dossier 32123-XIV)
Particulier historische buitenplaatsen Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2010 Met deze brief informeer ik u over actie die het kabinet heeft ondernomen ingevolge uw motie van 3 december 2009 inzake de subsidieregeling voor historische buitenplaatsen (Kamerstukken TK 2009–2010, 32 123 XIV, nr. 97). ...

Amendement van het lid Cramer c.s. betreffende budget voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip (Dossier 32123-XIV)
Amendement van het lid Cramer c.s. betreffende budget voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip Amendement begroting dieren financiën landbouw 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).IIIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt beoogd geld vrij te maken voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip. ...

Amendement van de leden Waalkens en Atsma over verhoging van de nationale co-financiering van LFA-gebieden (Dossier 32123-XIV)
Amendement van de leden Waalkens en Atsma over verhoging van de nationale co-financiering van LFA-gebieden Amendement begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 78AMENDEMENT VAN DE LEDEN WAALKENS EN ATSMAOntvangen 3 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 750 (x € 1 000).IIIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 750 (x € 1 000).ToelichtingIn Nederland zijn twee gebieden aangewezen als Least Favoured Area (LFA): de Friese Wouden en het Westerkwartier in respectievelijk de provincies Friesland en Groningen. ...

Motie De Mos over niet uitvoeren van de Natura 2000-wet- en regelgeving (Dossier 32123-XIV)
Motie De Mos over niet uitvoeren van de Natura 2000-wet- en regelgeving Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 138MOTIE VAN HET LID DE MOSVoorgesteld 26 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat door Brusselse bureaucraten opgelegde Natura 2000-wet- en regelgeving leidt tot onnodige belemmeringen voor onze boeren, tuinders, vissers en landeigenaren;verzoekt de regering om de Natura 2000-wet- en regelgeving niet uit te voeren, maar natuurbeheer door boeren en landeigenaren te laten geschieden,en gaat over tot de orde van de dag.De Mos ...

Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) (Dossier 32123-XIV)
Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) Brief regering begroting financiën Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2010Bij brief van 11 juni 2010 (Kamerstuk 32 123 XIV, nr. ...

Motie Ouwehand en Dibi over het Kastanjedal als onderdeel van de ehs (Dossier 32123-XIV)
Motie Ouwehand en Dibi over het Kastanjedal als onderdeel van de ehs Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 121MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN DIBIVoorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Gedeputeerde Staten Gelderland in de streekplanherziening «herbegrenzing ehs Gelderland» het Kastanjedal in Beek-Ubberbergen uit de ecologische hoofdstructuur haalt;overwegende, dat het Kastanjedal een zeer waardevol en uniek natuurgebied is met een grote betekenis voor de biodiversiteit en groene ruimte in de regio, waar zich onder andere een uniek essenbronsbos bevindt alsmede een 480 jaar oude kastanjeboom;spreekt uit dat het Kastanjedal onderdeel van de ehs zou moeten blijven,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandDibi ...

Motie Ouwehand over voorop stellen van herstel en behoud van de mariene ecosystemen (Dossier 32123-XIV)
Motie Ouwehand over voorop stellen van herstel en behoud van de mariene ecosystemen Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 20 mei 2010 De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat ondanks de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) om de natuurlijke hulpbronnen in zee duurzaam te beheren inmiddels 88% van de Europese visbestanden is overbevist en maar liefst 30% hiervan mogelijk niet meer kan herstellen; overwegende, dat de zeeën en oceanen zich in deplorabele toestand bevinden, en dat ook de Europese Commissie heeft verklaard dat het GVB heeft gefaald om de zeeën te beschermen tegen overbevissing en vernietiging van mariene natuur; overwegende, dat een belangrijke oorzaak voor het falen van het GVB erin is gelegen dat is gewerkt met veel te algemene definities en begrippen, die voor meerdere uitleg vatbaar bleken en die geen duidelijke kaders stelden voor het beoogde duurzame beheer; constaterende, dat de definitie van de ecosysteembenadering die Nederland hanteert als inzet voor de hervorming van het GVB («het zoveel mogelijk nut halen uit de levende natuurlijke hulpbronnen in zee en tegelijkertijd de gevolgen daarvan voor het milieu minimaliseren») wederom bol staat van de multi-interpretabele begrippen; verzoekt de regering bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid herstel en behoud van de mariene ecosystemen voorop te stellen en te hanteren als randvoorwaarde waarbinnen het nieuwe beleid vorm kan krijgen, en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Motie Graus en Fritsma over het door de palingvisserijsector voorgedragen aalbeheerplan (Dossier 32123-XIV)
Motie Graus en Fritsma over het door de palingvisserijsector voorgedragen aalbeheerplan Motie 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 6MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN FRITSMAVoorgesteld 22 september 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat vriend en vijand de noodzaak inzien van aalbeheer ter behoud van de vis en de visserij;overwegende, dat de kennis en ervaring van de Nederlandse palingvissers zwaarder moet wegen dan de bemoeienis van enkele Brusselse bureaucraten;verzoekt de regering het voorgenomen vangstverbod niet in te voeren, echter het door de palingvisserijsector voorgedragen aalbeheerplan ten uitvoer te brengen,en gaat over tot de orde van de dag.GrausFritsma ...

Motie Ouwehand c.s. over een verbod op de commerciële jacht op de ijsbeer (Dossier 32123-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over een verbod op de commerciële jacht op de ijsbeer Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 166 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-XIV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-XIV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3    Lijst met afkortingen270 Trefwoordenregister273A. ...