Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 (Dossier 36410-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 met bijlage, zoals voorgeschreven op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet. ...

Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Kamerstuk 36280-15) (Dossier 36280)
Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Kamerstuk 36280-15) Brief regering recht strafrecht Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Op woensdag 24 april 2024 vond de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage (Kamerstukken 36 280) in Uw Kamer plaats. ...

Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld (Dossier 36280)
Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht strafrecht Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, na «wetende dat» ingevoegd «of redelijkerwijs moet vermoeden dat». ...

Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 14 over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Dossier 36280)
Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 14 over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht strafrecht Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HELDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 7 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 98d een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023 (Dossier 36410-XII)
Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Bijgaand wordt aan de Kamer het Jaarverslag 2023 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangeboden. ...

Reactie op de motie van het lid Flach over een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij (Kamerstuk 31409-444) (Dossier 36410-XII)
Reactie op de motie van het lid Flach over een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij (Kamerstuk 31409-444) Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2024 Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over het voorstel voor besteding van de beschikbare middelen voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij conform motie Flach (Kamerstuk 31 409, nr. ...

Rapportage economische missies en bezoeken in 2023 en andere beleidsontwikkelingen op terrein internationalisering Nederlands bedrijfsleven (Dossier 36410-XVII)
Rapportage economische missies en bezoeken in 2023 en andere beleidsontwikkelingen op terrein internationalisering Nederlands bedrijfsleven Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2024 Met deze brief informeer ik u over de resultaten van economische missies en bezoeken die plaatsvonden in 2023 en blik ik kort vooruit naar aankomende missies. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36482)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 mei 2024 De regering is de vaste commissie voor Financiën erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de door haar daarover gestelde vragen. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 16a. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet (Dossier 36377)
Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 9, tweede lid, wordt «4%» vervangen door «10%». ...

Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur (Dossier 36377)
Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VONDELING Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste vierentwintig uren bedraagt». ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste twaalf uren bedraagt». ...

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties (Dossier 36377)
Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MUTLUER Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het ontoegankelijk maken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen zelfregulering en de bestuursrechtelijke aanpak in elkaars verlengde komen te liggen; van mening dat als het niet lukt om na een melding materiaal op vrijwillige basis ontoegankelijk te maken, de bestuursrechtelijke aanpak zo snel als mogelijk moet worden ingezet; van mening dat er daarom in de afstemming tussen Offlimits en de ATKM geen organisatorische hindernissen mogen zijn; verzoekt de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet te onderzoeken of en in hoeverre het feit dat er sprake is van twee organisaties belemmerend werkt voor het snel ontoegankelijk maken en die belemmeringen dan weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd (Dossier 36377)
Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SIX DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde bestuursrechtelijke aanpak hoofdzakelijk hosting- en communicatiediensten verantwoordelijk houdt voor het ontoegankelijk maken van online kinderpornografisch materiaal; overwegende dat het vernietigen van dit materiaal preferabel is boven het ontoegankelijk maken via bijvoorbeeld DNS-blokkades, die vaak niet effectief zijn; overwegende dat Nederland uitstekende cyberaanvalscapaciteiten heeft bij onder meer de politie, de I&V-diensten en Defensie; verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak geïmplementeerd of geïntensiveerd kan worden, waarbij websites en platforms die kinderpornografisch materiaal aanbieden gehackt, gesaboteerd en volledig ontmanteld worden; verzoekt de regering in dit onderzoek ook een soortgelijke aanpak jegens terroristisch materiaal en deepfakes mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel' (Dossier 36377)
Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel' Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren (Dossier 36377)
Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 15 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat online kindermisbruik een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit is, die krachtig bestreden moet worden; constaterende dat online kindermisbruik een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit is en dat een effectieve aanpak per definitie een grensoverschrijdend karakter heeft; overwegende dat zowel de opsporingsinstanties als de ATKM effectiever en intensiever moeten samenwerken met partners in andere landen, waaronder het delen van relevante gegevens en het uitwisselen van best practices zoals de monitor van de TU Delft; verzoekt het kabinet zo spoedig mogelijk, parallel aan de instelling van een EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, met een integraal plan te komen om de samenwerking met andere landen te intensiveren en daarbij in te zetten op het maken van nadere afspraken over gegevensuitwisseling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387) (Dossier 36387)
Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387) Brief regering energie natuur en milieu Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Tijdens de stemmingen over de moties bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) op 16 april jl. heeft mevrouw Beckerman (SP) gevraagd om een reactie op haar moties die door uw Kamer zijn aanvaard1. ...

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5) (Dossier 36410-C)
Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5) Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Op 12 april 2024 heeft uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mij het Verslag Schriftelijk Overleg aangaande mijn brief over stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk II 2023/24, 36 410 C, nr. ...